Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
              01. Räddningsväsendets omkostnader
              02. Nödcentralsverkets omkostnader
              20. Särskilda utgifter
         40. Migrationen
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 421 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011)

2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen

3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen

4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete

5) till ersättning till Air Navigation Services Finland Oy för direkta kostnader för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg

6) till de kostnader för prestationer som nämns i 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006).

Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin.

Förklaring: Räddningsväsendets nationella styrning utvecklas i syfte att uppnå ett effektivt och högkvalitativt system för räddningsväsendet. Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för räddningsväsendet:

Förebyggande av olyckor

Till räddningsväsendets uppgifter hör i synnerhet att förebygga eldsvådor. Ansvarsområdet deltar också i förebyggandet av andra slags olyckor. Man försöker förebygga olyckor och följderna av dem genom att förbättra människornas och sammanslutningars egen beredskap, öka befolkningens medvetenhet och kunskap om säkerhet samt genomföra de åtgärder som anges i räddningsverkens övervakningsplaner.

Förebyggande av olyckor2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktion   
Antalet falska brandlarm (st.), högst17 40016 60015 700
Andel av befolkningen som fått säkerhetsinformation (%), minst172020
Räddningsverksamhet och beredskap

Räddningsväsendet förmår handla snabbt och effektivt vid olyckor. Dessutom har räddningsväsendet beredskap att till utlandet ge sådant bistånd som hör till räddningsväsendet vid storolyckor och krissituationer orsakade av människor eller naturen och beredskap att ta emot bistånd. Nivån på räddningsväsendets insatsberedskap fastställs utifrån riskerna för det lokala räddningsväsendet för de olika riskområdena och beredskapen motsvarar den nivå som anges i det lokala räddningsväsendets beslut om servicenivån.

Räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällsrisker och sårbarhet baserad på fortlöpande analys. I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället utarbetar räddningsväsendet som en del av den nationella riskbedömningen en hotbedömning för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet. Räddningsväsendets insats enligt säkerhetsstrategin för samhället genomförs. Målet är att de strategiska målen mera än hittills ska omfatta även regional- och lokalförvaltningen.

Ledningen, styrningen, samordningen och övervakningen när det gäller beredskap utvecklas så att beredskapen att fungera i olika typer av kris- och störningssituationer förbättras.

Räddningsverksamhet och beredskap2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Prestationer   
Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st., uppskattning, varav1)104 411100 000100 000
— uppdrag på grund av eldsvådor (exkl. markbränder)9 6739 5009 500
— uppdrag på grund av markbränder2 1812 3002 300
— kontroll- och säkringsuppgifter29 76930 00030 000
— första insatsen-uppdrag (exkl. sjuktransporter)24 32721 70021 700
— övriga uppdrag38 46136 50036 500
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet575050
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet858080

1) Inga mål ställs upp för Räddningsväsendets olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

Utbildning och forskning

Räddningsinstitutets utbildningssystem skapar en grund för kompetensen hos personalen vid räddningsväsendet och nödcentralerna samt beredskap för internationella biståndsuppgifter inom räddningsväsendet. Läroplanerna för utbildning som leder till examen byggs upp utifrån utvecklingsperspektiven för s.k. arbetsyrken så att de utgör en yrkesinriktad fortsättning där även behoven av kompletterande utbildning beaktas.

Räddningsväsendets forskning och utveckling stärks genom nätverksbildning med andra aktörer. Således säkerställs möjligheten att utnyttja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt forskningsrön till stöd för och utvecklandet av utbildning, praktiskt arbete och beslutsfattande.

Enligt avgiftsförordningen för Räddningsinstitutet tas ca 50 % av kostnaderna för avtalsbrandkårsutbildning ut.

Räddningsväsendet2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktion   
Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, st., minst42 90844 01048 150
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst199184172
Antal yh-examina, st.382525
Personer som fått riksomfattande utbildning i internationell räddningsverksamhet, antal257250250
Personer som deltagit i internationella övningar på riksnivå, antal88100100
Insatser   
Årsverken under moment 26.30.01, varav   
— årsverken vid Räddningsinstitutet102,3105107
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro)10 80710 97912 200
Funktionell effektivitet   
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken946964991
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare1 3931 4191 459
Årskostnad per studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen vid Räddningsinstitutet, euro, högst24 82724 59022 925
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst138137127
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4)3,263,083,1
Antal sökande/nybörjarplatser3,85,05,0
Mänskliga resurser   
Antal anställda vid Räddningsinstitutet103106108
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)-3,453,45
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst5,36,56,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter16 35419 75218 511
Bruttoinkomster3 0353 7553 090
Nettoutgifter13 31915 99715 421
— Utbildningens egentliga omkostnader11 88611 76211 946
— Övriga omkostnader för räddningsväsendet9717851 025
— Internationell räddningsverksamhet462450450
— Reformen av räddningsväsendet/IKT-3 0002 000
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 282  
— överförts till följande år877  

Beräkning av kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer1 6801 5001 525
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader486600526
— andel av samkostnader978650745
Kostnader sammanlagt1 4641 2501 271
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)216250254
Kostnadsmotsvarighet, %115120120

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ersättning till Air Navigation Services Finland Oy (överföring från moment 26.30.20)440
Reformen av räddningsväsendet, IKT-utgifter (2018)-3 000
Reformen av räddningsväsendet, IKT-utgifter (2019)2 000
Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap (överföring till moment 24.01.01)-192
Utvecklande av systemet med avtalsbrandkårer200
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-121
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-11
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Indexhöjning av hyresutgifterna24
Lönejusteringar184
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-64
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-17
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-2
Temporär sänkning av StPL-avgiften54
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen20
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt-576

2019 budget15 421 000
2018 I tilläggsb.-55 000
2018 budget15 997 000
2017 bokslut12 914 000