Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
              70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Migrationen
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 232 934 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag

3) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd). Överföringen från moment 35.01.04 hänför sig till lagförslaget.

Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Kvalitet och serviceförmåga (ind)989495
Produktivitet (ind)131122120
Resurshushållning (ind)118113113
Årsverken2 6352 6762 850
Kostnader (mn euro)256,7257,3240,0
Gränssäkerhet

Finlands övervakning av de yttre gränserna är effektiv och trovärdig. Gränsbevakningsväsendet stärker Finlands säkerhet och avvärjer säkerhetshot mot Finland och Europa vid de yttre gränserna. Gränstrafiken är säker och smidig. Brottsbekämpningen är effektfull. Gränsbevakningsväsendet ökar människornas säkerhet i gränsområdet och skärgården.

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Gränssäkerhet (1—5)4,14,04,0
Kontaktpersoner och internationella operationer   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,73,73,7
Olovliga gränsöverskridningar som förhindrats med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner (st.)1 9641 6951 695
Samarbete med grannländernas myndigheter   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,44,34,3
Gränsövervakning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,14,04,0
— Gränskontrollernas (inkommande) täckningsgrad (1—5)5,05,05,0
— Kvaliteten på lägesbilder som gäller gränserna (1—5)4,23,93,9
— Kvaliteten på gränskontrollerna (1—5)1,72,12,1
— Förhindrande av gränsincidenter (1—5)3,94,24,2
— Upptäckta gränsincidenter (1—5)2,83,33,3
— Rättssäkerheten vid gränskontrollerna (1—5)4,64,84,8
— Brottsutredningsnivå för organiserad olaglig inresa och människohandelsbrott (1—5)5,04,34,3
— Rättssäkerheten när det gäller brottsbekämpningen (1—5)4,95,05,0
— Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (1—5)5,05,05,0
— Gränsbevakningsväsendets handräckning till myndigheter (1—5)4,13,63,5
Patrullering (h)264 311260 197261 032
Teknisk övervakning (h)2 730 2412 708 0002 715 000
Gränskontroller (mn pers.)14,514,816,2
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)6,66,87,3
Nekad inresa (st.)992875880
Beslut om avvisning (st.)351297297
Brottsanmälan (st.)792750750
Riksgränsbrott (st.)149115115
Organiserad olaglig inresa och människohandel (st.)556868
Övriga brott och överträdelser (st.)3 2982 9482 948
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag) (st.)766611611
Efterspaningar på land (st.)360259259
Uppdrag inom prehospital akutsjukvård, exkl. sjöräddning (st.)1 076633633
Gränssäkerhet   
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga228,3230,0242,5
Årsverken2 3432 3922 548
Produktivitet (ind)136126124
Resurshushållning (ind)122116117
Säkerheten i havsområden

Finlands sjöräddningssystem är tillförlitligt. Gränsbevakningsväsendets lednings- och aktionsberedskap för marina flertypsolyckor är omedelbar. Gränsbevakningsväsendet främjar skyddet av den marina miljön.

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Säkerheten i havsområden (1—5)4,54,04,0
Sjöräddning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,64,64,6
Sjöräddningsuppdrag (st.)1 4071 3681 368
Personer som räddats (st.)3 1483 2003 200
Skydd av den marina miljön   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,32,32,3
Antalet fartygsutsläpp (st.)303232
Säkerheten i havsområden   
Kostnader (mn euro)12,912,313,0
Årsverken132128137
Produktivitet (ind)1029892
Resurshushållning (ind)929087
Territoriell integritet och försvarsberedskap

Gränsbevakningsväsendet har god funktionsförmåga för att trygga samhället i alla störningar och undantagsförhållanden. Gränsbevakningsväsendet har god beredskap för att trygga den territoriella integriteten och försvara riket.

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Territoriell integritet och försvarsberedskap (1—5)3,63,53,5
Upprätthållande av beredskap i störningssituationer och vid undantagsförhållanden   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,53,73,7
Gränsbevakningsväsendets trupproduktion och utbildning som gäller det militära försvaret   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,63,53,4
Utbildningsdygn för värnpliktiga (st.)101 846106 230108 290
Utbildningsdygn för personalen (st.)6 2925 5205 520
Territoriell integritet och försvarsberedskap   
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga15,614,915,7
Årsverken160155165
Produktivitet (ind)151155165
Resurshushållning (ind)135139140
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

Mänskliga resurser2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Årsverken2 6452 6682 682
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke)8,58,08,0
Arbetsklimat (1—5)3,63,63,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter244 164243 792241 434
Bruttoinkomster10 7078 5008 500
Nettoutgifter233 457235 292232 934
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år27 313  
— överförts till följande år24 885  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (1 årsverke) (överföring från moment 32.01.02)60
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (3 årsverken) (överföring från moment 35.01.04)180
Effektivisering av gränskontrollerna vid de yttre gränserna-500
Säkerhetskostnader för EU-ordförandeskapsperioden 2019300
Tryggande av kärnuppgifterna, statens gemensamma tjänster2 000
Ökning av Helsingfors-Vanda flygplats trafik över yttre gränserna2 350
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-769
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-173
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-31
Indexhöjning av hyresutgifterna128
Lönejusteringar6 049
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-1 530
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 120
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-486
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-49
Temporär sänkning av StPL-avgiften182
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen-8 887
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-62
Sammanlagt-2 358

2019 budget232 934 000
2018 I tilläggsb.1 860 000
2018 budget235 292 000
2017 bokslut231 029 000