Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              01. Polisväsendets omkostnader
              02. Skyddspolisens omkostnader
              20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning
              21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Migrationen
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 279 000 euro.

Anslaget får även användas till föreskrivna ersättningar till teleföretag.

Förklaring: Regeringen har lämnat en proposition som har samband med budgetpropositionen till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning (RP 202/2017 rd).

Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Skyddspolisens verksamhet:

Skyddspolisens centrala mål är att förebygga sådana gärningar och förehavanden som kan utgöra hot mot den nationella säkerheten. Dessutom producerar ämbetsverket sådan underrättelsedata som är viktig och ger en grund för statsförvaltningens beslutsfattande och som främjar säkerheten i samhället.

Skyddspolisens verksamhetsmiljö i anknytning till den nationella säkerheten förändras snabbare än någonsin förut, och ingenting visar på att takten skulle hålla på att avta. Man strävar efter att bemöta denna utveckling genom att säkerställa Skyddspolisens verksamhetsförutsättningar och utveckla prestationsförmågan. Den nya lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning kommer att hjälpa ämbetsverket att bemöta nya utmaningar. Underrättelseinhämtning är ofta det bästa sättet att få den första informationen om hot.

I den nya lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning föreslås det att Skyddspolisen ska ha till uppgift att trygga den nationella säkerheten. Efter att lagstiftningen trätt i kraft arbetar Skyddspolisen allt tydligare som en kombinerad säkerhetstjänst i hemlandet och en underrättelsetjänst i fråga om utlandet som ska inhämta information om hot som gäller den nationella säkerheten oberoende om det är fråga om brott eller inte. Grunderna i informationssökning och verksamhetens tidsmässiga och regionala dimension förändras och utvidgas från nuvarande. Syftet med ändringen i lagstiftningen är att å ena sidan skapa förutsättningar för att i ett så tidigt skede som möjligt avvärja hot mot den nationella säkerheten, och å andra sidan förbättra den högsta statsledningens tillgång till information om de förändringar som sker i Finlands säkerhetspolitiska miljö.

För att de mål som ställts för effektfullheten hos lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning ska uppnås kommer det att krävas tilläggsresurser för ämbetsverkets verksamhet. Kostnader uppkommer både av genomförandet av befogenheterna i hemlandet och genomförandet av lagen om underrättelseinhämtning som avser datatrafik och av utlandsbefogenheterna.

Avsikten är inte att uppgifter ska överföras från Skyddspolisen till andra myndigheter då lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning träder i kraft.

Inhämtande av information samt underrättelsekapacitet

Den kraftiga förändringen i verksamhetsmiljön för bekämpningen av terrorism ställer speciella och större krav än förut på ämbetsverkets verksamhet som helhet. Terroristattackerna i Europa och Finland och det ökade antalet målpersoner för terrorismbekämpning i Finland har lett till att Skyddspolisen har uppdaterat sin strategi och prioriterar sin operativa verksamhet för terrorismbekämpning. Fokus inom terrorismbekämpningen ligger på att förebygga terroristiska projekt.

Syftet med kontraunderrättelsen är att upptäcka hot mot Finland som gäller olaglig underrättelseverksamhet, hybridpåverkan, ekonomisk säkerhet och massförstörelsevapen och förhindra att dessa förverkligas med hjälp av den egna informationssökningen och nationellt och internationellt informationsutbyte och samarbete.

Underrättelseprioriteringarna styr myndighetens informationssökning och rapportering. Inrikesministeriet utvecklar fastställandet av underrättelseprioriteringarna och tillsättandeprocessen i samarbete med Skyddspolisen och centrala samarbertsparter. Vid fastställandet av underrättelseprioriteringarna bör man beakta den nya lagstiftningen om underrättelseinhämtning efter att den trätt i kraft.

Fungerande partnerskap

Skyddspolisen utvecklar samarbete med sina samarbetspartner för att skapa bättre förutsättningar än tidigare för den operativa verksamheten. Skyddspolisens rapportering producerar betydande data och aktuella analyser för statsledningen som stöd för det utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattandet.

Säkerhetsarbetet

Skyddspolisen förbättrar säkerhetsutredningsförfarandenas effektfullhet genom att följa med förändringar i omvärlden, ta med centrala organisationer i utredningsförfarandet och utveckla bakgrundsgranskningar t.ex. i fråga om utlandsbindningar. Användningen av säkerhetsutredningsregistret effektiviseras och utvidgas.

Reformer

Förändringar i omvärlden, den föreslagna nya lagstiftningen och nya uppgifter kommer att förutsätta nya verksamhetssätt och en förnyad verksamhetskultur. I och med den nya underrättelselagstiftningen borde tyngdpunkten i Skyddspolisens verksamhet i allt större grad att ligga på underrättelseverksamheten. Skyddspolisen har bildat en projektorganisation för att planera genomförandet av reformerna.

Genom ett projekt för teknisk utveckling utvecklas ämbetsverkets informationshantering och kapacitet i enlighet med det resultatavtal som ingåtts med finansministeriet.

Mänskliga resurser

Skyddspolisen förverkligar sin nya personalstrategi som ska säkerställa ämbetsverkets verksamhetsförutsättningar i situationer som förändras snabbt. Ämbetsverket betonar utvecklingen av personalens kunnande, rekrytering och introduktion. Man sörjer för personalens välbefinnande under förändringsprocessen.

Skyddspolisen2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Verksamhetens resultat   
Utarbetade rapporter102120140
Informationsmöten om säkerheten278200200
Säkerhetsutredningar, st.61 44853 10053 100
— Utländska bindningar-7 1007 100
— Normala eller omfattande20 88821 00021 000
— Begränsade40 56025 00025 000
— Avgiftsfria, %3,455
Prestationer/årsv.1 7501 5001 500
Oförvitlighetskontroll, st/årsv.-320320
Utländska bindningar, st/årsv.-444444
Utlåtanden i ärenden som gäller medborgarskap38100100
Utlåtanden i ärenden som gäller uppehålls- och arbetstillstånd360400400
Utlåtanden om viseringsansökningar3 1262 5002 500
Utlåtanden om asyl594600600
Hantering av resurser   
Finansiering av omkostnader25 93533 34142 279
Årsverken309412500
Poliser, årsv.164211250
Övrig personal, årsv.145201250
— övrig personal av andelen underrättelselagstiftn.-1394
— övrig personal av andelen Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga81110
— övrig personal av andelen HVK888
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.6,37,57,5
Arbetstillfredsställelseindex3,493,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter30 45837 45146 389
Bruttoinkomster4 5234 1104 110
Nettoutgifter25 93533 34142 279
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 416  
— överförts till följande år4 072  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Effektivisering av prestationsförmågan, bekämpning av terrorism-2 500
Lagstiftningen om den civila underrättelsen, ekonomiska konsekvenser för Skyddspolisen10 000
Skyddspolisens projekt för verksamhetslokaler samt tilläggslokaler och tillfälliga lokaler-100
Skyddspolisens SSK-projekt (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20)-4 389
Skyddspolisens SSK-projekt (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20)5 074
Säkerhetskostnader för EU-ordförandeskapsperioden 201960
Tryggande av kärnverksamheten2 500
Ökad beredskap inom den civila underrättelsen och utrustningsinvesteringar i anslutning till bekämpningen av terrorism (engångsutgift)-2 000
Överföring till moment 26.10.01-335
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-30
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Indexhöjning av hyresutgifterna20
Lönejusteringar712
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-88
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-59
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-6
Temporär sänkning av StPL-avgiften85
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-4
Sammanlagt8 938

2019 budget42 279 000
2018 I tilläggsb.1 536 000
2018 budget33 341 000
2017 bokslut27 591 000