Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              01. Polisväsendets omkostnader
              02. Skyddspolisens omkostnader
              20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning
              21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Migrationen
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 746 518 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009)

2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för polisens verksamhet:

Övervaknings- och larmverksamhet samt trafiksäkerhet

Tillgången till brådskande utryckningstjänster ska hållas på nuvarande nivå. Finlands EU-ordförandeskap och de säkerhetsuppgifter som hänför sig till det förutsätter att polisens resurser omfördelas, vilket i sin tur medför utmaningar bl.a. när det gäller att behålla samma insatstider och nivå på larmtjänsterna, samt en minskning av den förebyggande verksamheten, eftersom man inte kan öka de resurser som anvisas för basservicen. Nivån på den övervakning som hänför sig till den allmänna ordningen och säkerheten utvärderas och beskrivs i en rapport. De ändringar som skett i verksamhetsmiljön förutsätter en uppdatering av polisens personliga skyddsutrustning, beväpning och fordon. Ändringen i alkohollagstiftningen inverkar också på polisens arbetsmängd och uppgiftsarrangemang. Man strävar efter att Finland ska ha situationen med olaglig inresa under kontroll även i framtiden. Åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva. Verkställandet av nekande asylbeslut ska fortsättningsvis vara effektivt till de delar polisen kan påverka dem.

Trafikövervakningen ska fortfarande vara effektiv trots att det blir nödvändigt att använda arbetstid som anvisats för trafikövervakning även till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt till brottsbekämpning. Betydande förändringar i trafikregleringen och påföljderna förutsätter personalutbildning i omfattande grad, vilket binder trafikövervakningens personalresurser 2019. Dessutom riktas trafikövervakningens resurser till säkerhetsarrangemang under EU-ordförandeskapsperioden. Dessa effekter försöker man kompensera genom att utveckla riktningen av övervakningen och öka den automatiska trafikövervakningen. Det beräknas att nivån i fråga om antalet fall av rattfylleri och grovt äventyrande av trafiksäkerheten som polisen avslöjar samt även i fråga om övervakningen av tung trafik kommer att sjunka en aning av ovan nämnda orsaker.

Övervakning2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (A-, B- och C-uppdrag/årsv.)808762796
Trafikövervakningens produktivitet, st./årsv.8829961 237
Resurshushållning   
Årsverken1 3051 3591 357
Kostnader för övervakning, 1 000 euro133 733137 000139 000
Resurshushållning (kostnader/A-, B- och C-uppdrag), euro127141128,7
Serviceförmåga och kvalitet   
Ingripanden i våld i hemmen, medeltal minst, vitsord 1—4-3,0-
Trafikövervakningen, medeltal minst, vitsord 1—4-3,08-
Polispatrullering och annan synlig verksamhet, medeltal minst, vitsord 1—4-3,0-
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv.524,34924851)
— varav arbetstid som använts för övervakning av tung trafik, årsv.44,14038,0
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st.552 755590 000600 000
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fall högst, st.3 7703 3003 100
Trafikolyckor som lett till personskada, högst, st.4 3805 1004 500
Fall av rattfylleri, högst, st.18 38317 50016 500
Prestationer   
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st.1 055 2951 000 0001 080 000
— varav uppdrag på polisens eget initiativ, %36,730,033,0
På eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål | 15 Skadegörelse | 34 Berusad person | 35 Störande beteende och ofog)9,18,09,0
    

1) Minskar på grund av uppgifter och utbildningsbehov under EU-ordförandeskapet, beaktat också i fråga om påföljder.

Larmverksamhet2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (A- och B-larmuppdrag, antal/årsv.)274283280
Resurshushållning   
Årsverken1 9631 9631 963
Kostnader för larmverksamheten, 1  000 euro179 427183 900186 600
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro334341339
Serviceförmåga och kvalitet   
Insatstiden för uppdrag i kategori A, min.9,310,010,2
Insatstiden för uppdrag i kategori A och B, min.18,318,519,3
Insatstid under 20 min (% av uppdrag A+B)70,169,066,0
Insatstid under 45 min (% av uppdrag A+B)91,888,085,0
Brådskande utryckningar, medeltal minst, vitsord 1—4-3,24-
Prestationer   
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, högst, st.26 08926 00026 800
Antal A- och B-larmuppdrag, högst, st.537 079540 000550 000
Antal A-, B- och C-larmuppdrag, högst, st.1 055 2951 000 0001 080 000
Brottsbekämpning

Med bekämpning av hot som orsakas av en förändrad säkerhetssituation avses inom brottsbekämpningen att satsa kraftigt på säkerställandet av kapaciteten för de undersökningar som gäller allvarliga brott mot liv och hälsa samt sexualbrott och brott som bryter sönder samhällets och näringslivets strukturer. Eftersom brotten till sin natur blir allt mer invecklade, krävs det mera resurser för att utreda dem. Dessutom kräver förändringen i verksamhetsmiljön att resurserna riktas till akuta och tidskrävande företeelser inom den förebyggande verksamheten, exempelvis till bekämpning av våldsbejakande radikalisering, extremism och hatpropaganda. Detta betyder oundvikligen att de tillgängliga resurserna för bekämpningen av vardagsbrott minskar. Den ökade narkotikabrottslighetens konsekvenser för polisens verksamhet utvärderas.

Brottsutredningsnivån för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott) beräknas hållas på nuvarande nivå. Den förlängningen av undersökningstiderna som redan varat flera år förväntas fortsätta. Resultaten av polisens brottsbekämpning förblir på nuvarande nivå, eftersom man genom att utveckla ett snabbare förfarande för förbehandling och undersökning av brott ökar brottsbekämpningens effektivitet. Polisens möjligheter att satsa på utredning av s.k. brott utan utredningsuppslag som kommit till polisens kännedom och som bl.a. förutsätter sammanlänkning utgör en allt större utmaning. Förutsättningarna för avslöjande av dold brottslighet bedöms bli sämre, vilket i framtiden kan synas framför allt i en minskning av avslöjandet om grova brott som bl.a. narkotikabrott. Polisen följer upp utvecklingen när det gäller utredningstiderna och utvecklingen av brottsutredningsnivån för brott och rapporterar dessa. Detta är viktigt för att kunna göra en klar bedömning av polisens kapacitet och möjligheter.

Det aktiva förebyggandet, avslöjandet och utredandet av brott och hatbrott som hänför sig till våldsamma extremiströrelser fortsätter 2019, och Ankarverksamheten, polisverksamheten i sociala medier samt utredningen av it-brott utvecklas. Dessutom fortsätter man att förbättra förmågan att känna igen allvarliga samt farliga tips och förbättra informationsgången i syfte att effektivt utnyttja tillgänglig information, möjliggöra noggrannare analyser och förbättra myndigheternas reaktionshastighet och förmåga att förebygga.

För att öka verkningsfullheten ska man inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten genom ett intensivare samarbete mellan polisen och åklagaren vid förundersökningar ännu mera än i dag sträva efter brottsutredning i realtid, en minskning av antalet fall som är under utredning, en förkortning av utredningstiderna och en ökning av den vinning av brott som återtas. Också samarbetet mellan viktiga samarbetsparter och skatteförvaltningen, utsökning och boförvaltare ska utvecklas.

När det gäller bekämpning av it-relaterad brottslighet genomförs de åtgärdsförslag i den nationella cyberstrategin som inte ännu har genomförts, i synnerhet när det gäller förebyggande verksamhet. Man deltar i arbetet med beredningen av den nya nationella cyberstrategin och dess genomförandeprogram. När resurserna och funktionsförmågan stärks för centralen för bekämpning av cyberbrottresurser försvåras verksamhetsmöjligheterna i fråga om allvarlig och organiserad it-relaterad brottslighet. Man deltar i internationella och nationella cyberövningar för att utveckla samarbetet mellan polisen och andra myndigheter.

Brottsbekämpning2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (uppklarade strafflagsbrott/årsv.)737174
Resurshushållning   
Årsverken3 6053 7073 716
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro332 234340 800346 000
Resurshushållning (kostnader/uppklarade strafflagsbrott), euro1 2541 3021 254
Serviceförmåga och kvalitet   
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst49,850,050,0
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn125126129,0
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst37,137,037,0
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst97,885,090,0
Anhängighetstiden för uppklarade ekonomiska brott, medeltal, dygn, högst439455430
Utredning och bekämpning av våldsbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41)-3,06-
Utredning av ekonomiska brott, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,76-
Utredning/avslöjande av narkotikabrott, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,91-
Utredning av inbrott i bostäder, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,85-
Utredning av bilstölder, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,77-
Utredning av hatbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,89-
Utredning av IT-relaterad brottslighet, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,79-
Årsverken som använts för utredning av it-brott414041
Prestationer   
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser632 405756 000756 000
Uppklarade strafflagsbrott, antal264 895276 000276 000
Återtagande av vinningen av alla brott (netto), mn euro20,918,020,0
Återtagande av vinningen av ekonomiska brott (netto), mn euro15,715,017,0
Antal uppklarade ekonomiska brott, st.2 0972 1002 150
Antal ouppklarade ekonomiska brott, st.2 4882 5002 400
Antal uppklarade brott som utförts av organiserade kriminella sammanslutningar, st.8481 0001 000
Antal brott mot liv och hälsa, st.36 01935 00035 000
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal1 0049501 000

1) Källa: Polisbarometern

Tillståndsförvaltning

Polisens tillståndsförvaltning har i och med det administrativa beslutsfattandet och genom olika övervakningsmetoder en förebyggande effekt på brott samt en tryggande effekt på allmän ordning och allmän säkerhet i ett samhälle där säkerhetsläget håller på att förändras. Polisen säkerställer en tillräcklig servicenivå, effektiva förfaranden och motsvarande resurser inom den avgiftsbelagda tillståndsförvaltningen och sörjer för kostnadsmotsvarigheten. Funktioner och processer inom tillståndsförvaltningen förnyas så att administrationen blir lättare. Polisen sörjer för tillhandahållandet och utvecklandet av elektroniska tillståndstjänster och ärendehantering så att tjänsterna är kundvänliga, utnyttjar den tekniska utvecklingen ändamålsenligt och är funktionellt sett effektiva. Det främsta sättet att tillhandahålla tjänster är elektroniska tjänster, och utnyttjandegraden av e-tjänster hålls planmässigt på en hög nivå. Kundserviceställena kompletterar de elektroniska tjänsterna. Personalens kompetens när det gäller kärnuppgifterna inom tillståndsförvaltningen förbättras.

Polisens tillståndsförvaltning producerar tillståndstjänster på ett totalekonomiskt och kostnadseffektivt sätt. Genom den resursmall som togs i bruk vid ingången av 2017 säkerställer man att personalresurserna dimensioneras rätt i förhållande till tillståndsförvaltningens uppgifter. Åren 2017—2018 har tillståndsförvaltningens resurser minskats enligt resursmallen. Enligt principerna om resursmallen ska resursernas rätta nivå alltid bedömas när konsekvenser av utvecklingsarbete planeras. Med anledning av ändringen i böteslagen behandlar polisen från och med den 1 juni 2019 alla körförbud, vilket innebär ca 17 000 nya körförbudsärenden per år.

Den avgiftsbelagda tillståndsförvaltningen (tillståndstjänster)2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (avgiftsbelagda ärenden som behandlats av polisen/avgiftsbelagda tillståndsårsverken)2 8092 5452 619
Resurshushållning   
Årsverken (avgiftsbelagda)377402402
Tillståndsförvaltningens intäktsprognos/uppskattning, 1 000 euro46 84348 30048 300
Kostnader för tillståndstjänster, (avgiftsbelagda) 1 000 euro46 39148 30048 300
Resurshållning (kostnader/avgiftsbelagda ärenden som behandlats av polisen), euro444345
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, %99,7100100
Serviceförmåga och kvalitet   
Tillståndsförvaltningen, vitsord 1—41)-3,37-
Utfall för elektronisk ärendehantering (%)333940
Beläggningsgraden av e-tjänster (%)677070
Beläggningsgraden av tidsbokning (antal tidsbokningar/antal kundbesök), %2)445055
Kundserviceställenas kundantal764 000797 000648 000
Prestationer   
Avgiftsbelagda tillståndsärenden som behandlats av polisen sammanlagt, st.1 059 0071 023 0001 053 000

1) Källa: Polisbarometern

2) Antal tidsbokningar/antal kundbesök

Avgiftsfri tillståndsförvaltning (inkl. övervakning av tillstånd)2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Resurshushållning   
Årsverken1)213200200
Kostnader för övervakningen av tillstånd (avgiftsfria tillståndstjänster), 1 000 euro19 61820 10020 300
Prestationer   
Övervakningsåtgärder sammanlagt, st. (inkl. beslut om körrätt, beslut om indragning och varning i fråga om vapenlicens samt indragning och varning i fråga om ordningsvaktkort och väktarkort)86 75365 00085 000

1) Lagändringens inverkan på anvisningen av resurser för polisens tillståndsförvaltning har inte beaktats i detta sammanhang.

Polisutbildning

Polisens personal- och kompetensbehov tillgodoses genom yrkesutbildning och fortbildning. Det förslås att antalet studerande som börjar studera för polisexamen (yrkeshögskoleutbildning) år 2019 ska vara minst 400. Polisutbildningen ges fortsättningsvis på båda nationalspråken. I utbildningen betonas en sådan yrkesskicklighet som det internationella polissamarbetet och den kulturella mångfalden kräver. Utbildningens produktivitet förbättras genom att användningen av webbundervisning utvidgas. Polisyrkeshögskolan producerar forskningsdata för utvecklandet av polisverksamheten, den inre säkerheten och undervisningen vid läroanstalten.

Polisutbildning2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktivitet   
Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/lärarnas totala årsverken475500600
Resurshushållning   
Polisyrkeshögskolans totala kostnader, 1 000 euro25 96626 00026 000
Årsverken187189189
Polis (yrkeshögskoleutbildning), examensutbildningens pris per studiepoäng, högst, euro255230200
Polis (högre yrkeshögskoleutbildning), examensutbildningens pris per studiepoäng, högst, euro358230200
Serviceförmåga och kvalitet   
Polis (yrkeshögskoleutbildning) - utexaminerade inom målsatt tid, %919593
Polis (yrkeshögskoleutbildning) - uppnående av kompetensmål för praktik inom examensutbildningen3,43,43,5
Prestationer   
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal sökande per nybörjarplats101010
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal studerande som inlett studierna337400400
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal utexaminerade239227351
Publikationer st.273838

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Gemensamma tjänster - stödfunktioner1)   
Resurshushållning   
Årsverken1 4761 4691 440
    
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter2)   
Resurshushållning   
Årsverken710711704
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro63 38564 90065 800

1) Stödfunktioner = ekonomiförvaltning, personaladministration, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerntjänster, styrfunktioner

2) Övriga uppgifter = vakter, fängelsefunktioner, fångtransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärsärenden, särskilda funktioner inom tillståndsförvaltningen

Mänskliga resurser

Polisen anpassar sin verksamhet enligt ramen för det anslag som beviljats i enlighet med sin anpassningsplan. Sparåtgärderna inriktas bl.a. på centraliserad finansiering samt på utvecklingsprojekt. Avsikten är att genom denna fördelning dämpa minskningarna i årsverken i fråga om polisens personal och alldeles särskilt i fråga om polismännen. Antalet anställda vid polisen anpassas till de ekonomiska villkoren.

Mänskliga resurser2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Årsverken1)9 6499 8119 782
Kvinnor, %29,129,529,4
Polismän, årsv.7 1497 2507 200
Kvinnor, %16,816,316,8
Studerande, årsv.2)182253278
Kvinnor, %30,730,030,5
Övrig personal, årsv.2 3192 3082 304
Kvinnor, %67,86868
Kvinnor, % inom underbefälet, befälet och på chefsnivå11,811,211,8
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,49,99,5
Arbetstillfredsställelseindex--3,5

1) Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under polisens moment 26.10.01 i utfallet för 2017 tot. 9 601,5 årsv., andel anställda under övriga moment tot. 47,8 årsv. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2018 och 2019 tot. 40 årsverken.

2) Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter773 979784 198809 064
Bruttoinkomster64 81158 04662 546
Nettoutgifter709 168726 152746 518
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år35 344  
— överförts till följande år22 854  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten54 18151 00655 506
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten53 56451 00655 506
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)617--
Kostnadsmotsvarighet, %101100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur-470
Förebyggande arbete för bekämpning av terrorism-500
Förortspoliser och polisens förebyggande verksamhet2 500
I områden som är utmanande med tanke på polisens servicenivå och i glesbygden3 300
Nivåhöjning som behövs för tryggande av kärnverksamheten (7 200 polismän)18 044
Polisstyrelsens projekt för multibiometrisk identifiering (finansieringen 2019) (överföring från moment 28.70.20)2 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20)-3 000
Säkerhetskostnader för EU-ordförandeskapsperioden 20192 500
Tryggande av verksamheten/höjning av nivån-5 000
Utvidgning av strafforderområdet (regeringsprogr. 2015)-1 000
Ökad utrustning och förbättrande av den operativa kapaciteten och funktionsförmågan i fråga om cyberbrottsbekämpning-9 000
Överföring från moment 26.10.02335
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-2 733
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-529
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-89
Indexhöjning av hyresutgifterna427
Lönejusteringar17 821
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-4 142
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-3 495
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1 613
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-161
Temporär sänkning av StPL-avgiften5 026
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen322
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-177
Sammanlagt20 366

2019 budget746 518 000
2018 I tilläggsb.9 225 000
2018 budget726 152 000
2017 bokslut696 678 000