Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              04. Beredskapen i Finland för civil krishantering
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
              25. Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Migrationen
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 480 000 euro.

Förklaring: Krishanteringscentret svarar under inrikesministeriets ledning för den operativa verksamheten inom civil krishantering. Krishanteringscentret utbildar, rekryterar och utrustar de sakkunniga som sänds ut för internationella uppgifter samt producerar en lägesbild och idkar forsknings- och utvecklingsverksamhet som hänför sig till området.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Avsikten är att Krishanteringscentret, som i dag är en enhet vid Räddningsinstitutet, administrativt ska flyttas i anslutning till inrikesministeriet vid ingången av 2019. Ändringen kräver ingen justering av budgeten.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2019:

  • — Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering
  • — Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer
  • — Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut är fortfarande högre än genomsnittet i Europeiska unionens medlemsstater
  • — Krishanteringscentret utvecklar samarbetet med andra krishanteringsaktörer för att stärka en övergripande strategi
  • — Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv.

Nyckeltal för verksamheten

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Kursdeltagardagar inom civil krishantering1 5431 7501 400
Pris per kursdeltagardag407375375
Sakkunniga som godkänts/föreslagits0,40,30,3
Kvinnornas andel inom uppgifter för civil krishantering0,40,40,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter1 6981 7991 540
Bruttoinkomster636060
Nettoutgifter1 6351 7391 480
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år232  
— överförts till följande år36  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bemötande av förändringar i den säkerhetspolitiska miljön, bortfall av en post av engångsnatur-300
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-1
Lönejusteringar41
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen1
Sammanlagt-259

2019 budget1 480 000
2018 I tilläggsb.13 000
2018 budget1 739 000
2017 bokslut1 439 000