Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              04. Beredskapen i Finland för civil krishantering
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
              25. Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Migrationen
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 545 000 euro.

Förklaring: Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Till ministeriets viktigaste uppgifter hör lagberedning och strategisk planering och styrning av verksamheten inom förvaltningsområdet samt internationella frågor.

Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för sin verksamhet:

  • — Den inre säkerheten utvecklas i enlighet med strategin genom att man stärker lägesbilden, klargör befogenheterna, tryggar krishanteringsförmågan, kärnfunktionerna och servicenivån, förutser utvecklingen av den internationella säkerhetssituationen och förändringar i den yttre säkerhetsmiljön och utvecklar prestationsförmågan när det gäller kraven i den förändrade säkerhetsmiljön
  • — En kontrollerad migration som stöder sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten förverkligas genom att man genomför migrationspolitikens riktlinjer och när det gäller EU-frågor och internationella frågor främjar hanteringen av migrationsströmmar och övervakningen av de yttre gränserna
  • — Styrningen av förvaltningsområdet stärks och ansvarsområdena klargörs som åtgärder inom projektet för utvecklande av styrningen
  • — Ministeriets kompetens utvecklas så att uppnåendet av målen och skötseln av ministeriets kärnfunktioner stöds Personalens välbefinnande i arbetet och arbetssäkerhet främjas systematiskt
  • — De verksamhetssätt och den riskhantering som hänför sig till ministeriets grundläggande uppgifter samt den rapportering som stöder ledningens beslutsfattande utvecklas med beaktande av digitaliseringens utveckling och utvecklingen av ny teknik.

Hantering av mänskliga resurser

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Årsverken193,8195213
— varav årsverken under moment 26.01.01182,3185185
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke)9,18,06,7
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,73,83,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter14 78614 61114 845
Bruttoinkomster647800300
Nettoutgifter14 13913 81114 545
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 243  
— överförts till följande år4 906  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-7
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring från moment 24.01.01)176
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0134
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Lönejusteringar539
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-106
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-47
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-5
Temporär sänkning av StPL-avgiften134
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen123
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Sammanlagt734

2019 budget14 545 000
2018 I tilläggsb.163 000
2018 budget13 811 000
2017 bokslut13 802 000