Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 75 255 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 700 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen med hänvisning till förklaringsdelen under moment 25.10.03 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Rättshjälp och försvar67 755 000
Biträdande av målsägande200 000
Skuldsanering för privatpersoner2 100 000
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade3 500 000
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (högst)1 700 000
Sammanlagt75 255 000

År 2017 skötte privata rättsbiträden ca 40 016 1) rättshjälpsärenden. Bland rättshjälpens domstolsärenden utgör brottmålen den mest omfattande (56 %) och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 2,6 miljoner euro 2017. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till ca 3,6 miljoner euro 2017. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till ca 0,7 miljoner euro 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning300
Asylsökandes rättssäkerhet-1 300
Mål gällande brott mot inreseförbud55
Sammanlagt-945

2019 budget75 255 000
2018 budget76 200 000
2017 bokslut79 098 060