Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 72 191 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter som föranleds staten av köp av sådana rättshjälps- och intressebevakningstjänster och ekonomi- och skuldrådgivningstjänster som avses i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) och till betalning av utgifter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen inom den allmänna intressebevakningen.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Förklaring: Det beräknas att det till rättshjälpsbyråerna inkommer 53 000 ärenden (47 942 ärenden 2017 och uppskattningen för 2018 är 53 000 ärenden). Målet för kötiden till rättshjälpsbyråerna är i medeltal 11 dagar år 2019 (11 dagar år 2017 och 11 dagar år 2018). Av de ärenden som kom in till rättshjälpsbyråerna 2017 var 86 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden och 14 % brottmål.

Allmänna intressebevakningstjänster köps av kommunerna och privata serviceproducenter när det behövs för att trygga den regionala tillgången på tjänster. Andelen köpta tjänster utgör ca 10 % år 2019.

Det beräknas att det till konsumenttvistenämnden inkommer 6 600 ärenden (6 402 ärenden 2017 och uppskattningen för 2018 är 6 600 ärenden). Målet är att den totala behandlingstiden för klagomål är mindre än 9 månader.

Ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter överförs från regionförvaltningsverken och kommunerna till statens rättshjälpsbyråer den 1 januari 2019. De resultatmål och mätare som ställs upp för tjänsten preciseras när man övergår till en enhetlig riksomfattande serviceprocess och enhetliga förfaringssätt. Inom ekonomi- och skuldrådgivningen sköts årligen över 40 000 åtgärder. Personalantalet är ca 175 årsverken år 2019.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens samt konsumenttvistenämndens verksamhet 2019:

Rättshjälp

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Ärenden som behandlats, st.48 87253 00053 000
Rättshjälpsinfo, antal gånger7 5118 0008 500
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st.26 02926 00026 000
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd)129122122
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.)418465465

Allmän intressebevakning

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Antal huvudmän, st.40 26241 18542 000
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare36 01236 92337 700
— intressebevakning i form av köpta tjänster4 2504 2624 300
Resurshushållning, (bruttoutgifter/huvudman)735761765
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.)666767

Konsumenttvistenämnden

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Behandlade besvär, st.6 0076 8006 900
Resurshushållning (€/behandlat ärende)388363363
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)172184186
Total behandlingstid, mån.11,29,29,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter65 84170 25277 391
Bruttoinkomster4 7965 2005 200
Nettoutgifter61 04565 05272 191
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år22 066  
— överförts till följande år22 173  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Offentligrättslig verksamhet, 1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer3 5033 7003 700
— övriga intäkter18--
Intäkter sammanlagt3 5213 7003 700
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten7 7637 6007 600
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-4 242-3 900-3 900
Kostnadsmotsvarighet, %454949

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Företagsekonomisk verksamhet, 1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer1 3081 6201 500
— övriga intäkter5--
Intäkter sammanlagt1 3131 6201 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten1 5491 8001 670
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-236-180-170
Kostnadsmotsvarighet, %859090

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

I arvoden som tas ut enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) beräknas 26 000 000 euro inflyta under moment 12.25.15. Beloppet på arvoden för intressebevakare motsvarar ca 70 % av de sammanlagda utgifterna för den allmänna intressebevakningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Asylsökandes rättssäkerhet-3 879
Civilunderrättelseinhämtningslagstiftningens inverkan på mängden ärenden100
Diskrimineringsombudsmannens byrå, övervakning av verkställandet av avlägsnande ur landet (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.03)60
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (engångsfinansiering av utgifter för informationssystem år 2018)-4 000
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (överföring från moment 32.40.31)4 731
Tilläggsfinansiering i anslutning till ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning3 000
Utvecklande av insolvensregistret (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.05)18
Utvidgning av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen för att förbättra överskuldsattas ställning5 000
Ökning av Valtoris serviceavgifter283
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-225
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-51
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-11
Indexhöjning av hyresutgifterna38
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-16
Lönejusteringar1 875
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-90
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-294
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-172
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-17
Temporär sänkning av StPL-avgiften504
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen330
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-45
Sammanlagt7 139

2019 budget72 191 000
2018 I tilläggsb.557 000
2018 budget65 052 000
2017 bokslut61 152 000