Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 251 008 000 euro.

Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och till betalning av överföringsutgifter till advokatförbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen (39/1889), 185 § i utlänningslagen (301/2004) och 44 § i territorialövervakningslagen (755/2000). I regeringspropositionen föreslås det att till 17 kap. i strafflagen ska fogas en ny 7 b § om brott mot inreseförbud, enligt vilken straffet en sådan gärning är böter eller fängelse i högst ett år. På brott mot inreseförbud tillämpas i nuläget nästan enbart utlänningslagens 185 § 1 mom. 4 punkt som gäller utlänningsförseelse och med stöd av vilken endast bötesstraff kan påföras. Enligt regeringspropositionen är de årliga kostnadseffekterna inom justitieministeriets förvaltningsområde från och med 2019 sammanlagt 585 000 euro under momenten 25.01.20, 25.10.03, 25.10.50, 25.30.01 och 25.40.01.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den. Propositionen medför konsekvenser för anslagen under moment 28.30.03.

Lagen om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (95/2018) och lagen om ändring av körkortslagen (96/2018) träder i kraft den 1 juni 2019. Det faktiska användningsområdet för bötesförfarandet utvidgas när behörigheten att påföra körförbudspåföljder i sin helhet överförs på polisen. Ändringen minskar antalet brottmål som kommer in till domstolarna.

Målet för de regionala skillnaderna i hovrätternas behandlingstider är att den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild hovrätt inte är över 2 månader längre än genomsnittet för hela landet. Ett mål är också att andelen ärenden som varit anhängiga i över ett år är mindre än 6 % av alla anhängiga ärenden.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning eller i tingsrättsskedet ska beaktas. Hovrätterna strävar efter att behandlingstiden för ärenden som i tidigare skeden har varit under behandling i över tre år är högst 12 månader i hovrätten.

I fråga om omfattande tvistemål som avgörs vid huvudförhandling vid tingsrätterna är målet att 35 % avgörs inom mindre än 6 månader och att högst 35 % har en behandlingstid på över ett år.

Målet för brottmål är att den genomsnittliga behandlingstiden inte vid någon tingsrätt ska vara över 3 månader längre än genomsnittet för hela landet. Dessutom är målet att behandlingstiden i 45 % av brottmålen är högst 2 månader och att den överstiger 9 månader i högst 10 % av brottmålen. Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning ska beaktas när det gäller brottmål.

Målet för de regionala skillnaderna i förvaltningsdomstolarnas behandlingstider är att behandlingstiden vid en enskild förvaltningsdomstol är högst tre månader längre än genomsnittet för hela landet.

Utlänningsärendena utgör en betydande andel av de ärenden som kommer in till förvaltningsdomstolarna. Asylärenden hör till gruppen utlänningsärenden. Målet är att asylärendena behandlas snabbt så att den genomsnittliga behandlingstiden för dessa ärenden är mindre än sex månader.

Tabell med nyckeltal

 2017
utfall
2018
uppskattning
2018
mål/uppskattning
    
Hovrätterna   
Avgjorda ärenden, st.8 2698 5008 500
Genomsnittlig behandlingstid, mån.5,56,05,5
Resurshushållning (€/arbetsmängd)1 8641 8001 800
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)454545
    
Tingsrätterna   
Avgjorda ärenden totalt, st.521 942535 000550 000
— Brottmål51 07652 00050 000
— Omfattande tvistemål8 9729 0009 000
— Summariska ärenden375 951410 000420 000
    
Genomsnittlig behandlingstid, mån.   
— Brottmål4,24,04,0
— Omfattande tvistemål13,89,59,0
— Summariska ärenden2,92,82,8
— Skuldsaneringsärenden6,26,06,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd)582600600
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)122120120
    
Förvaltningsdomstolarna   
Avgjorda ärenden, st.22 70325 00020 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.8,18,07,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd)9851 0001 000
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)777575
    
Försäkringsdomstolen   
Avgjorda ärenden, st.6 4697 0007 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.11,811,011,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)1 2541 1001 250
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)606865
    
Marknadsdomstolen   
Avgjorda ärenden, st.799900900
Genomsnittlig behandlingstid, mån.8,66,06,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)4 1724 5004 200
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)192020
    
Arbetsdomstolen   
Avgjorda ärenden, st.169150200
Genomsnittlig behandlingstid, mån.6,36,06,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)5 2885 3005 200
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)192020

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för domstolarnas prestationer beräknas 44,88 miljoner euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter248 784250 575252 508
Bruttoinkomster1 4905001 500
Nettoutgifter247 294250 075251 008
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år48 933  
— överförts till följande år58 136  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Allmänna domstolarna174 644
Förvaltningsdomstolarna52 274
Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter24 090
Sammanlagt251 008

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Asylsökandes rättssäkerhet och familjeåterförening-4 960
Civilunderrättelseinhämtningslagstiftningens inverkan på mängden ärenden400
Infrastruktur för rättegångssalar, databanksprojektet (AIPA)-1 000
Militärunderrättelseinhämtningslagstiftningens inverkan på mängden ärenden vid tingsrätterna80
Minskning av mängden ärenden vid förvaltningsdomstolarna (regeringsprogr. 2015)-2 550
Mål gällande brott mot inreseförbud304
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20)-3 713
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20)4 533
Samråd enligt vattenlagstiftningen (överföring från moment 28.40.01)20
Snabb behandling av fordringsmål2 000
Utvecklande av insolvensregistret (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.05)70
Utvidgning av tillämpningsområdet för strafförelägganden (regeringsprogr. 2015)-1 450
Ökning av Valtoris serviceavgifter1 040
Överföring av en tjänst från moment 25.01.01 (1 årsv.)30
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-1 416
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-178
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-45
Indexhöjning av hyresutgifterna228
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-5
Lönejusteringar6 670
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 166
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-603
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-60
Temporär sänkning av StPL-avgiften1 752
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen1 189
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-57
Sammanlagt933

2019 budget251 008 000
2018 I tilläggsb.1 940 000
2018 budget250 075 000
2017 bokslut256 497 000