Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 018 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring: Högsta förvaltningsdomstolen avgör som högsta rättsinstans de besvär som anförts över förvaltningsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar också förvaltningsprocessen.

Inemot 90 % av alla ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltningsdomstolen bl.a. de besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut. Till de största kategorierna av ärenden som kommer in till högsta förvaltningsdomstolen hör utlänningsfrågor, social- och hälsovård, byggande och miljöfrågor, beskattning, statsrätt och allmän förvaltning samt ekonomisk verksamhet, såsom konkurrensärenden och offentlig upphandling. Största delen av utlänningsärendena gäller förvaltningsdomstolens avslagsbeslut i asylärenden. År 2015 ökande antalet personer som söker internationellt skydd avsevärt. Antalet besvär i ärenden som gäller asyl antas fortfarande vara stort vid högsta förvaltningsdomstolen år 2019. Man strävar efter att avgöra sådana utlänningsärenden i vilka besvärstillstånd inte beviljas på i genomsnitt mindre än tre månader. I fråga om de utlänningsärenden där besvärstillstånd beviljas är målet en behandlingstid på högst sex månader.

Målet är att 30 % av ärendena avgörs inom mindre än sex månader och 20 % inom 6—9 månader. Behandlingstider på över 24 månader får förekomma endast i undantagsfall, närmast i fråga om ärenden som väntar på förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol.

Tabell med nyckeltal

 2017
utfall
2018
uppskattning
2018
mål/uppskattning
    
Avgjorda ärenden, st.6 6386 3005 700
— Utlänningsärenden3 7033 4003 000
— Övriga ärenden2 9352 9002 700
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)6,77,07,0
— Utlänningsärenden2,93,53,5
— Övriga ärenden11,511,011,0
Funktionell effektivitet   
— resurshushållning (€/avgjort ärende)1 8811 9002 000
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)554949

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för högsta förvaltningsdomstolens prestationer beräknas 600 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter12 51213 45212 038
Bruttoinkomster23520
Nettoutgifter12 48913 44712 018
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 173  
— överförts till följande år4 393  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Asylsökandes rättssäkerhet och familjeåterförening-1 130
Inre säkerhet och rättsvård-2
Minskning av antalet ärenden vid HFD (regeringsprogr. 2015)-700
Ökning av Valtoris serviceavgifter37
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-48
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-9
Indexhöjning av hyresutgifterna8
Lönejusteringar382
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-52
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-35
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Temporär sänkning av StPL-avgiften84
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen52
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-2
Sammanlagt-1 429

2019 budget12 018 000
2018 I tilläggsb.115 000
2018 budget13 447 000
2017 bokslut12 709 000