Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 777 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring: Högsta domstolen är den högsta domstolen i tviste- och brottmål. Dess uppgift är att utifrån systemet med besvärstillstånd, genom att undersöka och avgöra enskilda besvärsärenden, ge sådana prejudikat för tolkning och tillämpning av lag som styr rättspraxis och gör den enhetligare. Dessutom behandlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och avger utlåtanden till republikens president i benådningsärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättsskipning.

I vissa rättsliga frågor är det nödvändigt att snabbt få ett förhandsavgörande, något som gör avgörandena i lägre instans enhetligare och minskar antalet överklaganden. Målet är att högst 40 % av de besvärsärenden som är anhängiga vid utgången av år 2019 (ärenden som beviljats besvärstillstånd och direkta besvär) har varit anhängiga längre än 12 månader. Målet på lång sikt är att av de besvärsärenden som är anhängiga har minst 33 % varit anhängiga mindre än 9 månader, ca 33 % varit anhängiga 9—12 månader och högst 33 % varit anhängiga längre än 12 månader.

Tabell med nyckeltal

 2017
utfall
2018
uppskattning
2018
mål/uppskattning
    
Avgjorda ärenden, st.2 4282 4252 400
— avgöranden i sak i besvärsärenden110120130
— offentliggjorda avgöranden9890100
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)   
— alla ärenden6,06,06,0
— ärenden som gäller besvärstillstånd5,15,15,1
— avgöranden i sak18,518,018,0
Funktionell effektivitet   
— resurshushållning (€/avgjort ärende)3 4473 6803 740
— produktivitet (beslut/årsv.)333332

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för högsta domstolens prestationer beräknas 320 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter8 3808 5548 787
Bruttoinkomster111010
Nettoutgifter8 3698 5448 777
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 253  
— överförts till följande år1 511  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökning av Valtoris serviceavgifter25
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-52
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-6
Indexhöjning av hyresutgifterna9
Lönejusteringar245
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-44
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-22
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-2
Temporär sänkning av StPL-avgiften68
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen34
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-2
Sammanlagt233

2019 budget8 777 000
2018 I tilläggsb.123 000
2018 budget8 544 000
2017 bokslut8 627 000