Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet
              05. Rättsregistercentralens omkostnader
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              22. Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 933 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar, till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet samt till demokratipriser.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017 utfall2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter21 23520 38821 333
Bruttoinkomster400400400
Nettoutgifter20 83519 98820 933
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år6 482  
— överförts till följande år6 004  

Beräknad användning av anslaget

 årsv.%
   
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken156
Styrningen inom ministeriets ansvarsområde och verksamhets- och ekonomiplanering, samt uppföljning2811
Beredning av lagstiftning och uppföljning4718
EU-ärenden och internationella ärenden135
Ministeriets övriga specialuppgifter259
Stödfunktioner7830
Frånvaro med lön5521
Sammanlagt261100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-5
Projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20)240
Styrning av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (1 årsverke) (överföring från moment 32.40.01)62
Tryggande av verksamheten för Opinionsnämnden för massmedier (överföring till moment 25.01.50)-30
Valundersökning200
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0132
Överföring av beredningsansvaret för hyreslagstiftningen25
Överföring av en tjänst till moment 25.10.03 (-1 årsv.)-30
Lönejusteringar631
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-260
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-127
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-58
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-6
Temporär sänkning av StPL-avgiften174
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen112
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-15
Sammanlagt945

2019 budget20 933 000
2018 I tilläggsb.250 000
2018 budget19 988 000
2017 bokslut20 357 000