Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
              01. Utrikesförvaltningens omkostnader
              20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter
              21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              74. Husbyggen
         10. Krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 224 836 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2019 (euro)

  
Ministeriet74 663 000
Omkostnader14 100 000
Personalkostnader60 563 000
  
Beskickningarna, 89 verksamhetsställen1)135 823 000
Omkostnader66 480 000
Personalkostnader69 343 000
  
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet14 350 000
Informationsförvaltning12 000 000
Fastighetsförvaltning550 000
Säkerhet1 800 000
Sammanlagt224 836 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 27, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen.

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för de nämnda ansvarsområdena såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna, och de anges som en del av beskickningarnas nettobudgeterade omkostnader.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2017
utfall
2018
prognos
2019
mål
    
Årsverken2 3412 3492 417
— Utrikesministeriet869881873
— Utrikesrepresentationen535551610
— Lokalt anställda937917934
Arbetstillfredsställelseindex3,63,73,7
Pensioneringsålder65,365,666
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.5,85,05,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter235 431232 959237 144
Bruttoinkomster11 77113 47112 308
Nettoutgifter223 660219 488224 836
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år30 303  
— överförts till följande år27 403  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer6 1377 6566 334
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum)28 81426 50027 249
Intäkter sammanlagt34 95134 15633 583
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader10 13010 05510 933
— andel av samkostnader14 91111 98214 972
Kostnader sammanlagt25 04122 03725 905
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)9 91012 1197 678
Kostnadsmotsvarighet, %140155130

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Exportfrämjande-1 500
Finansattaché vid Finlands ständiga representation i EU (överföring från moment 28.01.01)202
Förstärkning av nätverket Team Finland med handelsekonomiskt sakkunniga1
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-19
Kommunikation för att motverka radikalisering och terrorism-150
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföreningar)140
Kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid Nödcentralsverket (överföring till moment 26.30.02)-694
Medlemskap i ILO:s förvaltningsråd; en specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring från moment 32.01.01)4
Specialsakkunniga inom livsmedelsexport i beskickningsnätet (3 årsv.)1 000
Specialsakkunnig inom livsmedelsbranschen vid Finlands ambassad i Peking (överföring till moment 30.20.47)-26
Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU (överföring från moment 26.30.01)192
Specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev (överföring från moment 24.30.66)204
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring till moment 26.01.01)-176
Team Finland Knowledge-sakkunniga vid Finlands ambassader i Washington, Singapore, Buenos Aires, Pretoria, New Delhi och Moskva (överföring från moment 29.40.20, 29.40.50 och 29.40.55)1 239
Tilläggsresurser för handläggningen av ansökningar om utförseltillstånd82
Tilläggsresurser för pilotprojektet för platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina; sakkunnig, olaglig inresa (1 årsv.)72
Tilläggsresurser för pilotprojektet för platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina; visumhandläggare200
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)171
Återöppnande av beskickningen i Bagdad1 200
Överföring från moment 24.01.74500
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-24
Lönejusteringar3 451
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-730
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 172
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-314
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-31
Temporär sänkning av StPL-avgiften989
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen585
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-48
Sammanlagt5 348

2019 budget224 836 000
2018 I tilläggsb.2 001 000
2018 budget219 488 000
2017 bokslut220 760 000