Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              01. Omkostnader för statsrådets kansli
              02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare
              03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen
              04. Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare
              22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
              24. Finlands EU-ordförandeskap
              25. Sunda lokaler 2028
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 125 584 000 euro.

Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.

Av anslaget har dessutom reserverats 1 500 000 euro för arbetet vid en sannings- och försoningskommission för samer och för främjande av sannings- och försoningsprocessen.

Förklaring:

Verksamhetens resultat

Statsrådets kanslis samhälleliga effektmål och de preliminära resultatmål som ska stödja det 2019 beskrivs i motiveringen till huvudtitel 23, statsrådets kansli.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter128 603123 797126 584
Bruttoinkomster2 5525001 000
Nettoutgifter126 051123 297125 584
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år16 237  
— överförts till följande år14 314  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Arbetet vid en sannings- och försoningskommission för samer och främjande av processen1 500
Avskrivning av investeringen i den grundliga renoveringen av Statsrådets festvåning (Smolna)-1 400
Fördröjning av den grundliga renoveringen av Statsrådsborgen1 352
Förenhetligande av säkerhetsnivån i statsrådets byggnader280
Grundlig renovering av Sjöekipaget350
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01)80
Projektet för elektronisk distribution av EU-handlingar (EU-R)-300
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20)-980
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20)510
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20)-3 200
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20)1 800
Regeringens särskilda behov (överföring från moment 23.01.03 och 04)500
Statsrådets hybridanalysfunktion120
Utgifter för lokaler (av engångsnatur)2 902
Utgifter för säkerhetsanordningar (av engångsnatur)800
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet till ministeriernas omkostnadsmoment (24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01)-574
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-2 099
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-85
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-17
Indexhöjning av hyresutgifterna243
Lönejusteringar1 140
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-720
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-145
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-106
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-11
Temporär sänkning av StPL-avgiften290
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen92
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-34
Nivåförändring-1
Sammanlagt2 287

2019 budget125 584 000
2018 I tilläggsb.4 157 000
2018 budget123 297 000
2017 bokslut124 128 000