Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              01. Omkostnader för riksdagens kansli
              02. Omkostnader för den grundliga renoveringen
              29. Mervärdesskatteutgifter
              51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna
              70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt
              (74.) Grundlig renovering av riksdagens byggnader
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 56 358 000 euro.

Förklaring: I anslaget ingår anställningskostnader och andra personalkostnader, resekostnader och mobiltelefonkostnader för ledamotsassistenter som är anställda vid riksdagens kansli till ett belopp av sammanlagt 4 440 000 euro. Dessutom kan anslaget användas för underhåll och anskaffning av lokaler, inventarier och utrustning som behövs i riksdagsgruppernas verksamhet samt för personalens företagshälsovård enligt vad kanslikommissionen bestämmer.

Regeringen har till riksdagen lämnat en proposition med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen (RP 199/2017 rd). I propositionen ingår ett förslag om ett underrättelsetillsynsutskott som utövar parlamentarisk kontroll av underrättelseverksamheten. Inrättandet av ett nytt utskott kräver att riksdagens arbetsordning ändras, vilket föreslås genom ett separat förslag av talmanskonferensen (TKF 1/2018 rd). Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 185 000 euro för inrättandet av underrättelsetillsynsutskottet.

För bidrag till gruppkanslierna för assistenter som är anställda av riksdagsgrupperna finns moment 21.10.51.

Fastighetsbyråns och säkerhetsavdelningens driftsutgifter med anledning av den grundliga renoveringen betalas under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Engångsutgifter för Finlands EU-ordförandeskapsperiod1 800
Engångsutgifter för regeringsförhandlingarna180
Inrättande av ett underrättelsetillsynsutskott185
Ny hårdvara 2019800
Lönejusteringar1 300
Nivåförändring-1 301
Sammanlagt2 964

2019 budget56 358 000
2018 budget53 394 000
2017 bokslut50 999 709