Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd
              90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
              98. Återbäringar av statsunderstöd
              99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhetPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 494 650 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 18 § i lotterilagen (1047/2001). Under moment 33.90.50 beviljas anslag på 361 850 000 euro i understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd samt under moment 33.50.52, 33.50.55 och 33.50.56 anslag på totalt 99 900 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna. Med hänvisning till motiveringen till moment 33.50.51 har vid dimensioneringen av inkomstposten beaktats 30 000 000 euro för att täcka de kostnader för öppenvård som ersätts till kommunerna och samkommunerna. Med anslag under moment 33.01.01 täcks 2 900 000 euro i administrativa utgifter för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.

Av inkomstposten består 440,2 miljoner euro av Veikkaus Ab:s uppskattade intäkter för 2019 och 54,5 miljoner euro av en outdelad andel av den indragna Penningautomatföreningens medel i social- och hälsovårdsministeriets balansräkning som frigörs.

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget494 650 000
2018 budget476 313 000
2017 bokslut466 304 041