Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
              (03.) Banskatt
              04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
              05. Vissa avgifter för trafiken
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgifter
              09. Övriga skatteinkomster
              10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
              11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
              12. Skatt för strålningsverksamhet
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdetPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 21 726 000 euro.

Förklaring: Informationssamhällsavgiften, 4 000 000 euro, och tillsynsavgiften på televisions- och radioverksamhet, 930 000 euro, grundar sig på informationssamhällsbalken (917/2014). Tillsynsavgiften för postverksamhet, 1 300 000 euro, grundar sig på postlagen (415/2011). Certifikatavgiften, 240 000 euro, grundar sig på lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). De nämnda avgifterna beräknas inflyta till ett sammanlagt belopp av 6 470 000 euro. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01.

Koncessionsavgiften, sammanlagt 13 456 000 euro, grundar sig på lagen om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009). Transport- och kommunikationsverket tar ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljas koncession för frekvensområdet 700 megahertz utifrån auktionen 2016. Koncessionsavgifterna intäktsförs i jämna poster under de fem första åren av koncessionsperioden. Transport- och kommunikationsverket tar likaså ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljats koncession utifrån auktionen 2009. Under momentet beräknas dessutom inflyta marknadsbaserade frekvensavgifter som tas ut med stöd av 288 § i informationssamhällsbalken (917/2014) till ett belopp av 1 800 000 euro.


2019 budget21 726 000
2018 budget20 369 000
2017 bokslut42 041 944