Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

10. Övriga skatterPDF-versio

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta 959 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring: Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Sedan ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts utifrån bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån fordonets allmänna konsumentpris, och skatteandelen varierar mellan 3,3 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa.

Bilbeskattningen lindras stegvis med sammanlagt ca 182 miljoner euro under regeringsperioden. De första skattelättnaderna trädde i kraft vid ingången av 2016, 2017 och 2018 och den sista träder i kraft vid ingången av 2019. Syftet med att skattelättnaden införs stegvis är att dämpa beteendeeffekterna och undvika störningar på bilmarknaden och en plötslig nedgång i lagervärden på grund av en stor skatteförändring av engångsnatur. Man vill också undvika effekter som är orättvisa för konsumenterna.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. En faktor som i hög grad påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 124 000 nya personbilar ska beskattas 2018. År 2019 antas anskaffningen av nya bilar öka med några tusen bilar jämfört med 2018.

Bilskattetabellerna anpassas till det nya sättet att mäta utsläpp, WLTP, genom en ändring som träder i kraft den 1 september 2018 och där de höjda koldioxidutsläppsvärdena till följd av det nya sättet att mäta utsläpp beaktas. De anpassade skattetabellerna motsvarar i genomsnitt den nuvarande skattenivån, och förändringen uppskattas vara neutral med tanke på intäkterna av bilskatten. Den nya skattetabellen föreslås träda i kraft den 1 september 2018. Den skattetabell som träder i kraft den 1 januari 2019 har anpassats på samma sätt.

Bilskattestödet för vanliga taxibilar slopas stegvis före 2023. I juli 2019 minskar skatteutgiften från 3 000 euro till 2 400 euro per bil, vilket uppskattas öka intäkterna av bilskatten med cirka en miljon euro på årsnivå.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

 20172018 prognos2019 prognos
 st.genomsnittl.
skatt, euro
st.genomsnittl.
skatt, euro
st.genomsnittl.
skatt, euro
       
Nya personbilar116 3006 500124 0006 100127 0005 800
Nya paketbilar15 6004 50016 0004 30017 0004 100

År 2017 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar ca 118 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat i jämn takt sedan 2008. Minskningen i de genomsnittliga utsläppen minskar skatteutfallet då skatteprocenten fastställs enligt utsläppen. Intäkterna av bilskatten har under de senaste åren också påverkats av återbäringar som hänför sig till bilskatten på införda begagnade bilar.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

 2017
bokslut
2018
budget
2019
prognos
    
Personbilar894809860
Paketbilar827975
Motorcyklar101111
Andra fordon91213
Återbetalning av bilskatt-18--
Sammanlagt977911959

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det uppskattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 55 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 86 miljoner euro 2019.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

 2017
bokslut
2018
prognos
2019
prognos
    
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning4--
Skatteutgifter som gäller taxibilar797
Skatteutgifter som gäller invalidbilar333
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, tillgängliga taxibilar, husbilar och andra fordon757676
Sammanlagt898886

2019 budget959 000 000
2018 I tilläggsb.65 000 000
2018 budget911 000 000
2017 bokslut977 138 446

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas inflyta 840 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om överlåtelseskatt (931/1996). År 2019 är överlåtelseskatten 4 % av köpesumman för fastigheter. Den överlåtelseskatt som ska betalas för överlåtelse av äganderätten till aktier i bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag eller fastighetsbolag är 2 % av köpesumman eller av värdet av annat vederlag. Den överlåtelseskatt som ska betalas för överlåtelse av äganderätten till aktier i andra än bostads- och fastighetsbolag är 1,6 % av köpesumman eller av värdet av annat vederlag.

Den största delen av intäkterna från överlåtelseskatten inflyter från bostads- och fastighetshandeln. Intäkterna från överlåtelseskatten varierar betydligt från år till år bl.a. till följd av variationer i antalet företagsarrangemang som omfattas av skatten, liksom även till följd av konjunkturväxlingarna på bostads- och fastighetsmarknaden. I budgetpropositionen har man utgått från antagandet att 2019 ökar värdet på bostadshandeln med 3,2 % och värdet på fastighetshandeln med 2,2 %. Överlåtelseskatten ska betalas inom 2—6 månader, i fråga om nya bostadsaktier t.o.m. senare än så, vilket innebär att förändringar i bostads- och fastighetshandeln syns i intäkterna från överlåtelseskatten med upp till ett års fördröjning.

Till överlåtelseskatten hänför sig 12 olika skatteutgifter. För fyra av dessa är det möjligt att beräkna ett värde. De viktigaste skatteutgifter som hänför sig till överlåtelseskatten beror på att överlåtelseskatt inte behöver betalas vid köp av första bostad samt på att handeln med värdepapper som är föremål för offentlig handel inte omfattas av överlåtelseskatten.

De viktigaste skatteutgifterna vid överlåtelsebeskattningen (mn euro)

 201720182019
    
Befrielse från överlåtelseskatt vid köp av första bostad959595
Befrielse från överlåtelseskatt för offentligt noterade värdepapper2 0002 0002 000
Sammanlagt2 0952 0952 095

2019 budget840 000 000
2018 budget786 000 000
2017 bokslut775 097 440

06. Lotteriskatt

Under momentet beräknas inflyta 236 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring: Skatten grundar sig på lotteriskattelagen (552/1992). Skatten är 12 % av avkastningen från lotterier som anordnas med ensamrätt och från totospel. Skatten inflyter nästan helt från lotterier som anordnas med ensamrätt. Skatten tas ut på skillnaden mellan penninginsatsernas belopp och de vinster som betalats ut.


2019 budget236 000 000
2018 budget235 000 000
2017 bokslut227 056 868

07. Fordonsskatt

Under momentet beräknas inflyta 1 182 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på fordonsskattelagen (1281/2003). Det belopp som tas ut i fordonsskatt per dag består av en grundskatteandel utökad med en drivkraftsskatteandel.

Grundskatt tas ut för personbilar och paketbilar. Grundskatten bestäms fr.o.m. 2011 utifrån fordonets koldioxidutsläpp. Om det inte finns någon anteckning om utsläppet i fordonsregistret, ska skatten basera sig på fordonets största tillåtna totalmassa. Drivkraftsskatt påförs fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin. Skatt uppbärs endast för de dagar under vilka fordonet har anmälts för användning i trafik.

Syftet med drivkraftsskatten är att jämna ut skillnaden i skattebelastning till följd av att beskattningen av olika bränslen och drivkraft varierar. Detta gäller personbilar. Eftersom drivkraftsskatten är fast medan bränslebeskattningen är fordonsbaserad och beror på bränsleförbrukningen och körprestationerna kan skattebördan utjämnas utifrån vissa genomsnittsantaganden. Drivkraftsskatten för andra fordon än personbilar har fiskala och EU-rättsliga grunder.

Fordonsskattens grundskatt anpassas till det nya sättet att mäta utsläpp, WLTP, genom en ändring som träder i kraft den 1 januari 2019 och där de höjda koldioxidutsläppsvärdena till följd av det nya sättet att mäta utsläpp beaktas. De anpassade skattetabellerna motsvarar i genomsnitt den nuvarande skattenivån, och förändringen uppskattas vara neutral med tanke på intäkterna av fordonsskatten. Den nya skattetabellen tillämpas på nya bilar från och med skattedagarna den 1 januari 2020. Innan den nya skattetabellen träder i kraft beräknas intäkterna av fordonsskatten öka med ca 2 miljoner euro.

Regeringen lämnar i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen. Det föreslås att fordonsskatten för de skattedagar som inleds efter ingången av år 2020 sänks med 50 miljoner euro på årsnivå. Eftersom fordonsskatten tas ut på förhand för en skatteperiod på 12 månader kommer höjningen att inverka redan på skatteintäkterna för 2019.

Intäkterna från fordonsskatten fördelade på grundskatt och drivkraftsskatt enligt fordonsslag (mn euro)

 2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
    
Grundskatt   
— personbilar648654640
— paketbilar119125118
— lastbilar---
Drivkraftsskatt   
— personbilar302297318
— paketbilar303032
— lastbilar565559
Tillägg för betalningssätt141315
Sammanlagt1 1691 1741 182

Den viktigaste skatteutgiften inom fordonsbeskattningen är befrielse från fordonsskattens grundskatt för personer med funktionsnedsättning. Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna uppskattas till 16 miljoner euro.


2019 budget1 182 000 000
2018 budget1 174 000 000
2017 bokslut1 169 155 429

08. Avfallsskatt

Under momentet beräknas inflyta 11 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring: Skatten grundar sig på avfallsskattelagen (1126/2010). År 2017 höjdes avfallsskatten från 55 till 70 euro per ton avfall. Avfallsskattens skattebas har minskat med ungefär 90 % sedan ändringen av skatten 2011.


2019 budget11 000 000
2018 budget16 000 000
2017 bokslut12 143 271