Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

03. BilskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 959 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring: Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Sedan ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts utifrån bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån fordonets allmänna konsumentpris, och skatteandelen varierar mellan 3,3 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa.

Bilbeskattningen lindras stegvis med sammanlagt ca 182 miljoner euro under regeringsperioden. De första skattelättnaderna trädde i kraft vid ingången av 2016, 2017 och 2018 och den sista träder i kraft vid ingången av 2019. Syftet med att skattelättnaden införs stegvis är att dämpa beteendeeffekterna och undvika störningar på bilmarknaden och en plötslig nedgång i lagervärden på grund av en stor skatteförändring av engångsnatur. Man vill också undvika effekter som är orättvisa för konsumenterna.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. En faktor som i hög grad påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 124 000 nya personbilar ska beskattas 2018. År 2019 antas anskaffningen av nya bilar öka med några tusen bilar jämfört med 2018.

Bilskattetabellerna anpassas till det nya sättet att mäta utsläpp, WLTP, genom en ändring som träder i kraft den 1 september 2018 och där de höjda koldioxidutsläppsvärdena till följd av det nya sättet att mäta utsläpp beaktas. De anpassade skattetabellerna motsvarar i genomsnitt den nuvarande skattenivån, och förändringen uppskattas vara neutral med tanke på intäkterna av bilskatten. Den nya skattetabellen föreslås träda i kraft den 1 september 2018. Den skattetabell som träder i kraft den 1 januari 2019 har anpassats på samma sätt.

Bilskattestödet för vanliga taxibilar slopas stegvis före 2023. I juli 2019 minskar skatteutgiften från 3 000 euro till 2 400 euro per bil, vilket uppskattas öka intäkterna av bilskatten med cirka en miljon euro på årsnivå.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

 20172018 prognos2019 prognos
 st.genomsnittl.
skatt, euro
st.genomsnittl.
skatt, euro
st.genomsnittl.
skatt, euro
       
Nya personbilar116 3006 500124 0006 100127 0005 800
Nya paketbilar15 6004 50016 0004 30017 0004 100

År 2017 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar ca 118 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat i jämn takt sedan 2008. Minskningen i de genomsnittliga utsläppen minskar skatteutfallet då skatteprocenten fastställs enligt utsläppen. Intäkterna av bilskatten har under de senaste åren också påverkats av återbäringar som hänför sig till bilskatten på införda begagnade bilar.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

 2017
bokslut
2018
budget
2019
prognos
    
Personbilar894809860
Paketbilar827975
Motorcyklar101111
Andra fordon91213
Återbetalning av bilskatt-18--
Sammanlagt977911959

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det uppskattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 55 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 86 miljoner euro 2019.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

 2017
bokslut
2018
prognos
2019
prognos
    
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning4--
Skatteutgifter som gäller taxibilar797
Skatteutgifter som gäller invalidbilar333
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, tillgängliga taxibilar, husbilar och andra fordon757676
Sammanlagt898886

2019 budget959 000 000
2018 I tilläggsb.65 000 000
2018 budget911 000 000
2017 bokslut977 138 446