Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. (29.01.02 och 22) Utbildningsstyrelsens omkostnader
              03. (29.01.04 och 29.10.02) Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen
              (04.) Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering
              21. Internationellt samarbete
              (22.) Vissa dispositionsrättsersättningar
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter
              53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

02. (29.01.02 och 22) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 458 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) tillett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för undervisningsväsendets personalutbildning (inkl. småbarnspedagogiken)

7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjandet av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnandet av undervisning och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte

10) till ett belopp av högst 14 128 000 till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring: Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i statsförvaltningen och läroanstalter i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.

Produktion och kvalitetsledning

Kvantitativa mål (st.)

Mål/uppgiftIndikatorSkala2017
uppskattning
2018
mål
     
Internationella program för mobilitet och samarbeteFinansierad mobilitetSt.26 00028 000
Utveckling av utbildningenGrunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningenAntal1 
 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna 1 
 Examensgrunder (yrkesexamen)  35
 Examensgrunder (specialyrkesexamen)  30
Studieinfo är en nationell tjänsteportal för utbildningAntal användare av tjänsten StudieinfoAntal7 000 0008 000 000
Sökande till utbildningar efter den grundläggande utbildningen, till högskolor och till vuxenutbildningarAntal sökandeAntal350 000360 000
Påvisande av kunnandeUndervisningsförvaltningens examinaAntal400400
 Språkexamina inom statsförvaltningenAntal1 0001 000
 Allmänna språkexaminaAntal9 5009 500
 Examen för auktoriserade translatorerAntal100100
 Beviljats rätt att vara verksam som auktoriserad translatorAntal5050
 Erkännande av examenAntal850850
Omfattning av den avgiftsbelagda publikationsverksamhetenPublikationer och läromedelSt.53 00053 000
Stödjande av de utbildningspolitiska målen samt resultaten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendetKursdeltagardagar inom den avgiftsbelagda verksamhetenSt.10 00010 000
Serviceförmåga och kvalitet
Mål/uppgiftIndikatorSkala2017
uppskattning
2018
mål
     
Behandlingstid för beslutErkännande av examenMånad/beslut3,53,5
KundtillfredsställelseInternationell programverksamhet1—100 90
 Avgiftsbelagd utbildning1—54,14,1
 Studieinfo4—108,48,5
Funktionell effektivitet
  • — Utbildningsstyrelsens organisation och ledningssystem är tydliga, dynamiska och kundorienterade
  • — Utbildningsstyrelsen har beredskap att bemöta nya och föränderliga behov. Uppgifterna och verksamheten anpassas enligt anslagen
  • — Utbildningsstyrelsen ska utveckla sina verksamhetssätt, verksamhetsprocesser och elektroniska tjänster i syfte att öka produktiviteten och förbättra kundbetjäningen
  • — Utbildningsstyrelsen ska stärka verksamhet som stöder hållbar utveckling
  • — Den avgiftsbelagda serviceverksamheten stöder verkställandet av de utbildningspolitiska målen och ökar ämbetsverkets ekonomiska resurser.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Indikator2017
uppskattning
2018
mål
   
Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) (årsv.)388383
Årsverken (omkostnader) (årsv.)350345
Ledarskapsindex (1—5)3,43,4
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,53,5
Personalomsättning (%)10,09,0
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)6,96,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
    
Bruttoutgifter97 85499 42297 600
Bruttoinkomster45 06939 14239 142
Nettoutgifter52 78560 28058 458
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år7 790  
— överförts till följande år14 798  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

 2018
budgetprop.
  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten1 300
  
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 900
  
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-1 600
Kostnadsmotsvarighet, %45
  
Prisstöd620
  
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, %66

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

 2018
budgetprop.
  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten1 900
  
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten1 700
  
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)200
Kostnadsmotsvarighet, %112

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2018
budgetprop.
  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten470
  
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten930
  
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-460
Kostnadsmotsvarighet, %51

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Antagningstjänster (återföring till momenten 28.90.30, 29.10.01 och 29.20.30)-197
Tryggande av Utbildningsstyrelsens basverksamhet (återföring till moment 29.10.01 av en överföring)-525
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20)-1 288
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2018) (överföring från moment 28.70.20)700
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.30.01)50
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.90.30)150
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 29.01.01)400
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 32.30.01)150
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror-15
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-25
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-11
Indexhöjning av hyror3
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-230
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-138
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-21
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)3
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-5
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-13
Nivåförändring-810
Sammanlagt-1 822

2018 budget58 458 000
2017 I tilläggsb.-75 000
2017 budget60 280 000
2016 bokslut59 793 030