Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2010
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10.  (29.10, osa) Yleissivistävä koulutus
              01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot
              02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot
              20. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen
              30.  (29.10.30, osa) Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin
              34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin
              51. Valtionavustus järjestöille
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40.  (29.40, 50 ja 60) Korkeakouluopetus ja tutkimus
            (50.) Yliopisto-opetus ja -tutkimus
            (60.) Tiede
         70. Opintotuki
         80.  (29.80, osa) Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

30. (29.10.30, osa) Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 729 727 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

2) enintään 12 000 000 euroa opetusministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten avustusten maksamiseen vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä sekä heidän muun opetuksensa tukemiseen

3) enintään 6 000 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaiseen joustavan perusopetuksen toimintaan

4) enintään 1 300 000 euroa opetusministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten avustusten maksamiseen opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille

5) enintään 50 000 euroa opetusministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten avustusten maksamiseen saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuksen järjestämiseen

6) enintään 7 984 000 euroa opetusministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti muille kuin oppivelvollisille järjestettävään perusopetukseen

7) Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksen mukaisten menojen maksamiseen sekä kunnalle tai rekisteröidylle yhdistykselle Ruotsissa rajakuntien yhteistoimintaan perustuvasta suomalaisoppilaiden koulunkäynnistä aiheutuviin kustannuksiin

8) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen (191/1999) 4 ja 5 §:n mukaisten saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen valtionavustuksen maksamiseen

9) enintään 136 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin

10) enintään 6 500 000 euroa avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen sekä koulujen ja oppilaitosten kansainvälistämiseen

11) enintään 8 000 000 euroa avustuksina koululaisten kerhotoiminnan tukemiseen

12) enintään 30 000 000 euroa avustuksina perusopetuksen opetusryhmien koon pienentämiseen

13) enintään 15 000 000 euroa avustuksina tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien vahvistamiseen sekä

14) enintään 6 500 000 euroa avustuksina yksityisten opetuksen järjestäjien käyttökustannuksiin.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä ohjaustuntien määrä on enintään 3 087 500 tuntia. Ohjaustunnin hinta on 22,43 euroa.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä tuntimäärä on musiikin perusopetuksessa enintään 1 653 000 ja muussa tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin kuuluvassa taiteen perusopetuksessa enintään 140 800 tuntia.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esitykset kunnan peruspalvelujen yleisestä valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta.

Määrärahan arvioitu käyttö
  
1) Laskennalliset kustannukset (opiskelijamäärä * yksikköhinta)658 590 000
— kunnallinen lukiokoulutus (102 000 * 6 028 €)597 129 000
— yksityinen lukiokoulutus (10 100 * 6 242 €, sis. alv.)61 461 000
Kuntien rahoitusosuus -393 318 000
Perusopetus, vaikeimmin kehitysvammaiset (1 400 * 25 709 €)35 993 000
Perusopetus, muut vammaisoppilaat (11 000 * 15 806 €)173 863 000
Maahanmuuttajien valmistava opetus (2 000 * 13 372 €)26 744 000
Lisäopetus (2 400 * 7 013 €)16 831 000
Sisäoppilaitoslisä (650 * 2 812 €)1 828 000
Aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuus39 474 000
Opetustuntikohtainen taiteen perusopetuksen valtionosuus71 130 000
Ulkomailla toimivien koulujen valtionosuus3 272 000
Valtionosuudet yhteensä634 407 000
  
2) Vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä sekä heidän muun opetuksensa tukeminen (enintään) 12 000 000
3) Joustavan perusopetuksen toimintamuodon toteuttaminen (enintään)6 000 000
4) Avustukset opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille (enintään)1 300 000
5) Rahoituslain mukaiset avustukset saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuksen järjestämiseen (enintään)50 000
6) Rahoituslain mukaiset avustukset aikuisten perusopetuksen järjestämiseen (enintään)7 984 000
7) Ulkomaanopetuksen menot150 000
8) Rahoituslain mukaiset avustukset (enintään)1 700 000
9) Taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten valtionavustukset (enintään)136 000
10) Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä koulujen ja oppilaitosten kansainvälistäminen (enintään)6 500 000
11) Kerhotoiminnan tukeminen (enintään)8 000 000
12) Perusopetuksen opetusryhmien koon pienentäminen (enintään)30 000 000
13) Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien vahvistaminen (enintään)15 000 000
14) Avustukset yksityisten opetuksen järjestäjien käyttökustannuksiin (enintään)6 500 000
Yhteensä729 727 000

Määrärahan mitoituksessa käytetyt keskimääräiset yksikköhinnat (ei sis. alv)
  
Lukiokoulutus6 028 euroa/opisk.
Taiteen perusopetus 
— opetustuntikohtainen valtionosuus68,86 euroa/opetustunti
Aamu- ja iltapäivätoiminta22,43 euroa/ohjaustunti

Valtionosuuden mitoituksessa huomioon otettu kuntien rahoitusosuus sisältää 8 866 000 euroa kuntien osuutena lukiokoulutuksesta harjoittelukouluissa ja valtion yleissivistävissä oppilaitoksissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Kustannustason muutos (2,4 %)10 299
Lukiokoulutuksen opiskelijamäärän muutos-7 400
Tasauserät1 483
Kertavähennyksen poistuminen3 219
Yksityisen perusopetuksen valtionosuudet-92 983
Ikäluokkien pienenemisestä aiheutuva avustusten lisäys22 000
Yksityisen perusopetuksen valtionosuusperusteet-93 355
Perusopetuksen kuntien rahoitusosuuden vähennyksen huomioon ottaminen yleisessä valtionosuudessa (momentilla 28.90.30)209 151
Tuntiperusteisen taiteen perusopetuksen määrän muutos5 576
Aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnan tasokorotus1 865
Siirto momentille 29.30.20-8 000
Määräytymisperusteiden muutokset3 524
Muut muutokset-11 152
Yhteensä 44 227


2010 talousarvio729 727 000
2009 talousarvio685 500 000
2008 tilinpäätös543 549 583