Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
          9.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1—30.6.2016
          9.2. Statens totala balansräkning den 30 juni 2016
          9.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder
          9.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten
          9.5. Statens negativa egna kapital
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

9.2. Statens totala balansräkning den 30 juni 2016PDF-versio

Statens totala balansräkning har minskat i omfång mellan den 30 juni 2015 och 30 juni 2016 med 6 282 miljoner euro. Det här beror huvudsakligen på att andra kortfristiga placeringar i euro har minskat med 5 630 miljoner euro. De tillgångar som har realiserats från placeringarna har använts såväl för löpande kostnader, vilket syns i form av att det egna kapitalet har minskat med 4 823 miljoner euro, som för betalning av skulder, vilket syns i form av att det främmande kapitalet har minskat med 1 457 miljoner euro.

Den totala balansräkningens egendomsstruktur avviker från egendomsstrukturen i balansräkningen för statens budgetekonomi. Affärsverkens tillgångsposter, såsom byggnader och jordområden, syns i balansräkningen för statens budgetekonomi som placeringar i affärsverkens grundkapital. I den totala balansräkningen rapporteras de däremot enligt tillgångspostens karaktär.

Statens totala balansräkning 30.6.2016 (1 000 euro)

 BudgetekonomiFonderAffärsverkElimineringar30.6.201630.6.2015
       
AKTIVA      
NATIONALFÖRMÖGENHET    
Jord- och vattenområden56 226 928 038 984 2641 194 809
Byggnadsmark och vattenområden16 124 38 303 54 42756 352
Byggnader306 741 208 878 515 619406 932
Övrig nationalförmögenhet46 748   46 74844 685
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar46 876   46 87610 403
       
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR      
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR      
Immateriella rättigheter42 9511 3141 203 45 46847 424
Övriga utgifter med lång verkningstid389 167 2 434 391 601292 003
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar206 699   206 699160 082
       
MATERIELLA TILLGÅNGAR    
Jord- och vattenområden14 8481 1822 875 208 2 891 2382 568 632
Byggnadsmark och vattenområden1 060 864 534 848 1 595 7131 594 397
Byggnader och konstruktioner217 526173 015 732 3 233 2753 281 537
Anläggningar17 613 686 28 188 17 641 87317 268 604
Maskiner och anordningar och inventarier516 56922 6811 968 541 218585 971
Övriga materiella tillgångar11 88018 37489 224 119 477115 976
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar1 200 698 215 274 1 415 9721 845 801
       
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR      
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna20 852 630485 947424 1225 909 78115 852 91815 506 629
Placeringar i euro1 954 79316 396 232  18 351 02418 772 761
Placeringar i utländsk valuta 3 474 683  3 474 6833 255 702
       
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT44 082 31020 400 4307 188 201 65 761 15965 295 518
       
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Material och förnödenheter423 4405 542  428 982391 299
Halvfärdig produktion13 693   13 69312 795
Färdiga produkter/Varor73 800964 8321 844 1 040 4771 307 402
       
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR      
Långfristiga fordringar6 326 71732 831-19 969 6 339 5795 991 737
       
KORTFRISTIGA FORDRINGAR      
Försäljningsfordringar95 10014 62825 78948 84086 677164 890
Lånefordringar167 672 34 956 202 6282 278 411
Resultatregleringar81 690112 2891 4501 229194 199205 837
Övriga kortfristiga fordringar119 4122 150 15224 97529 1102 265 428320 487
Förskottsbetalningar881 728366 25 034857 0591 121 333
       
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR     
Köp av obligationslån i euro 682 4174 998 687 4151 050 801
Övriga placeringar i euro575 000   575 0006 204 991
Köp av obligationer i främmande valuta 100 030  100 030 
       
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL1 786 5262 219 763110 3872 184 5731 932 1032 355 883
       
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT10 544 7786 282 849184 430 14 723 27021 405 866
       
AKTIVA SAMMANLAGT55 099 80326 683 2788 547 850 82 132 36388 414 564
       
PASSIVA      
EGET KAPITAL      
Statens kapital 1.1.1998-30 048 198   -30 048 198-30 048 198
Kapital för statliga fonder utanför statsbudgeten -14 870 283  -14 870 283-13 098 069
Överföringar till budgetekonomin / affärsverkens kapital  5 995 0035 909 78185 222-10 607
Budgetöverföringar -610 850 -610 850  
Förändring i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder-25 017 89941 356 982666 991-225 06917 231 14320 374 527
Räkenskapsperiodens överskott/underskott-2 005 255726 370134 733 -1 932 810-1 929 856
       
FONDKAPITAL      
Övriga statliga fonder och donerade medel7 914   7 9147 521
       
RESERVER      
Reserver  3 237 3 2376 200
FRÄMMANDE KAPITAL      
LÅNGFRISTIGT      
Upptagna lån i euro94 300 194 1 604 954 95 905 14890 827 889
Upptagna lån i utländsk valuta1 478 266 6 286 1 484 5511 656 932
Långfristiga resultatregleringar67 110   67 110127 007
Övriga långfristiga skulder487 256 821 488 077495 521
       
KORTFRISTIGT      
Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod241 958   241 9586 914 908
Kortfristiga lån6 469 7547 00046 9362 184 5734 339 1173 608 907
Främmande medel som förvaltas av staten241 203   241 203250 887
Erhållna förskott224 228 32 02925 034231 224209 774
Leverantörsskulder228 86914 41714 22248 840208 669234 499
Resultatregleringar1 717 77025 71527 518 1 771 0041 856 204
Övriga kortfristiga skulder6 706 63233 92815 11977 6006 678 0786 930 520
       
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT112 163 24281 0601 747 886 111 656 139113 113 047
       
PASSIVA SAMMANLAGT55 099 80326 683 2788 547 850 82 132 36388 414 564

Utomstående totalansvar för balansräkningarna för budgetekonomin, fonderna utanför budgeten och de statliga affärsverken var enligt statsbokslutet 2015 sammanlagt 177,3 miljarder euro. Statens pensionsansvar, dvs. ca 95,7 miljarder euro, utgjorde det största enskilda ansvaret.

Beviljade statsborgens- och statsgarantibelopp den 30 juni 2016 uppgick till sammanlagt 45 153 miljoner euro. Det här är 911 miljoner euro mera än i statsbokslutet 2015 (44 242 miljoner euro). Det maximibelopp som är disponibelt för statsborgen och statsgarantier var sammanlagt 60 313 miljoner euro den 30 juni 2016.

Statsborgen och statsgarantier 30.6.2016, mn euro

 I kraft 30.6.2016I kraft 31.12.2015Ändring
2016—2015
Disponibelt maximibelopp
     
Statsborgen sammanlagt29 35027 8421 50943 449
Statsgarantier sammanlagt15 80316 400-59716 864
Statsborgen och statsgarantier sammanlagt45 15344 24291160 313