Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2008
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01.  (33.01, delvis, 03, 04, 12 och 14) Förvaltning
            (02.) Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
         02.  (33.05, 06, delvis, 09, 10, 11, delvis och 33, delvis) Tillsyn
            (03.) Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
         03.  (33.01, delvis, 02, 07, delvis, 08, delvis och 11, delvis) Forskning och utveckling
            (04.) Besvärsnämnden för social trygghet
            (05.) Försäkringsinspektionen
            (06.) Rättsskyddscentralen för hälsovården
            (07.) Arbetshälsoinstitutet
            (08.) Folkhälsoinstitutet
            (09.) Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
            (10.) Strålsäkerhetscentralen
         10.  (33.15, 28, delvis och 35.30, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader
            (11.) Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
            (12.) Statens skolhem
            (13.) Arbetarskyddets distriktsförvaltning
            (14.) Statens sinnessjukhus
            (15.) Utjämning av familjekostnader
            (16.) Allmän familjepension
            (17.) Utkomstskydd för arbetslösa
            (18.) Sjukförsäkring
            (19.) Pensionsförsäkring
            (20.) Olycksfallsförsäkring
         20.  (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa
            (21.) Frontveteranpensioner
            (22.) Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering
            (23.) Annat skydd för personer som lidit skada av krigen
            (28.) Annat utkomstskydd
         30.  (33.18) Sjukförsäkring
            (32.) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
            (33.) Vissa utgifter inom social- och hälsovården
         40.  (33.16, 19, 20 och 28, delvis) Pensioner
         50.  (33.21, 22, 23 och 92, delvis) Stöd till veteranerna
            (53.) Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning
            (57.) Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare
         60.  (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70.  (33.07, delvis, 08, delvis, 13 och 53) Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80.  (33.57) Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare
         90.  (33.92, delvis) Understöd från Penningautomatföreningen
            (92.) Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
       37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2017

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:

Omvärlden

Faktorer som under de närmaste åren kommer att inverka på hur socialskyddet utvecklas utgörs av befolkningens åldrande och funktionsförmåga, den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen, den europeiska integrationen, sysselsättningen och långtidsarbetslösheten, fattigdomen och utslagningen, ibruktagandet av ny teknologi, den regionala utvecklingen samt förändringarna bland personalen inom social- och hälsovården. Med tanke på en hållbar finansiering av socialskyddet framhävs betydelsen av att personer i arbetsför ålder fortsätter i arbetslivet samt upprätthållandet av befolkningens arbets- och funktionsförmåga. Länderna inom Europeiska unionen förenas av samma slag av utmaningar inom socialskyddet, liksom av gemensamma mål, handlingsprogrammen för de olika regionerna och indikatorer som beskriver de politiska resultaten.

Budgetpropositionens utgångspunkter

Regeringens mål är att genom uppmuntran och omsorg stärka människornas grundtrygghet och trygghet i vardagen, förbättra servicesystemets kvalitet, verkningsfullhet och kostnadseffektivitet samt öka den mänskliga välfärden. Genom reformerna i arbetslivet och inom den sociala tryggheten kan en tillräcklig och heltäckande grundtrygghet för alla garanteras.

Ministeriet ansvarar för politikprogrammet för hälsofrämjande och deltar i politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd. Ministeriet deltar också i politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv.

Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Andelen under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel utgör en knapp fjärdedel av socialutgifterna, eftersom poster som hör till socialutgifterna finansieras också via andra huvudtitlar. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln.

Trots uppgången i efterfrågan på pensionsskydd och social- och hälsovårdstjänster ökar socialutgifterna måttligt åren 2008—2011. Förhållandet mellan socialutgifternas nivå och bruttonationalprodukten fortsätter att vara knappt 26 procent. De sociala utgifterna i Finland understiger i någon mån den genomsnittliga nivån i EU-länderna.

De strategiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Ytterligare ett tyngdpunktsområde i regeringsprogrammet är de helheter som omfattar familjernas välfärd och jämställdheten mellan könen.

I fråga om social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål försöker man genomföra en konsekvensanalys ur jämställdhetsperspektiv.

Social- och hälsovårdsministeriet genomför i tillämpliga delar principerna för den ändring av regionutvecklingslagen (602/2002) som trädde i kraft den 1 januari 2007. Vid den regionala fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel (ERUF- och ESF-programmen) förhandlas de regionala resurserna för projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram med det ansvariga ministeriet (arbets- och näringsministeriet). Med hjälp av en dispositionsplan säkerställs att resurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.

Samhälleliga effektmål strategivis

Främjande av hälsa och funktionsförmåga

En särskild prioritering är att minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Också målen för Politikprogrammet för hälsofrämjande, som social- och hälsovårdsministeriet bär ansvar för, är ett bättre hälsotillstånd för befolkningen och minskade hälsoskillnader. Detta är möjligt genom en minskning av alkoholkonsumtionen och tobaksrökningen, en minskning av antalet dödsfall som beror på olyckor och våld bland unga vuxna män samt en förbättring av arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder och funktionsförmågan hos äldre. Övervikten hos befolkningen överlag och i synnerhet hos unga kan påverkas genom hälsosamma matvanor och tillräckligt med motion. Denna målsättning stöds särskilt under kapitel 33.03, 33.60 och 33.70. Målet är att

Nyckeltal för hälsa och funktionsförmåga
 2000
utfall
2005
utfall
2006
utfall
2008
uppskattning
     
Andel överviktiga (BMI 25 eller över) av 15—64-åringar, %    
— män53605555
— kvinnor37404138
Antal döda i alkoholrelaterade sjukdomar och av alkoholförgiftning, sammanlagt    
— män1 2041 5931 6401 700
— kvinnor288440460500
Andel 15—64-åringar som dricker för att bli fulla (över 6 portioner per gång minst en gång i veckan), %    
— män25272525
— kvinnor7887
Andel 15—64-åringar som röker dagligen, %    
— män28262422
— kvinnor20181917
Antal nya invalidpensioner20 22125 15524 23224 500

Ett mera lockande arbetsliv

En central prioritering är att sporra medborgarna att delta i arbetslivet fullt ut och göra arbetet mera sporrande i alla situationer. Detta förutsätter utveckling av arbetsförhållandena, högklassig företagshälsovård och ett sporrande socialskydd som stöder människor att fortsätta i arbetslivet. Det är viktigt att förlänga arbetskarriärerna och senarelägga pensioneringarna. Detta mål stöds genom politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv samt tväradministrativa åtgärder under flera olika moment och huvudtitlar samt i synnerhet genom pensionsreformen år 2005. Målet är att

Nyckeltal för ett mera lockande arbetsliv
 2000
utfall
2005
utfall
2006
utfall
2008
uppskattning
     
Den förväntade pensionsåldern för 50-åringar    
— män60,660,961,561,8
— kvinnor60,660,961,561,8
Olycksfall i arbete och yrkessjukdomar som ersatts, sammanlagt121 000133 500139 000139 000
— män84 50089 20093 10093 100
— kvinnor36 50044 30045 90045 900
Frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen (per miljon arbetstimmar)30,232,233,533,5
Andel sjukdagar av arbetsdagar, %    
— män3,43,33,63,4
— kvinnor4,44,84,74,4
Sjukdagar/arbetande    
— män7,87,37,97,6
— kvinnor9,310,09,69,3

Minskande av fattigdom och utslagning

Man kan förebygga utslagning genom att sänka långtidsarbetslösheten, garantera fungerande tjänster för specialgrupper samt se till att minimiförmånerna är tillräckliga. Syftet med den reform av den sociala tryggheten som regeringen har inlett är också att minska fattigdomen och garantera en tillräcklig grundtrygghet i alla livssituationer. Vid utslagning är det ofta fråga om personer med många problem vars problem har pågått under en längre tid. Målet stöds tväradministrativt under flera moment och huvudtitlar. Social- och hälsovårdsministeriet deltar i Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd, som undervisningsministeriet ansvarar för och vars syfte är att förebygga och minska illamåendet och marginaliseringen. Målet är

Barnfamiljernas fattigdom minskas och man ingriper i ojämlikhetsutvecklingen genom att förbättra barnfamiljernas ekonomiska ställning.

Nyckeltal för förebyggande och lindring av utslagning
 2000
utfall
2005
utfall
2006
utfall
2008
uppskattning
     
Personer som har varit arbetslösa i över ett år 86 80070 90063 80055 000
— män47 50039 70035 00030 000
— kvinnor39 30031 20028 80025 000
Låginkomsttagare under en längre tid304 000403 000399 000380 000
Andel utkomststödtagare som får utkomststöd under en lång tid, %24,424,224,123,0
Barn som omfattas av stödåtgärder inom öppenvården49 35059 10059 00058 800

Tryggande av fungerande tjänster och ett rimligt utkomstskydd

Målet att trygga en stabil finansiering av social- och hälsovården samt tillgången på service. En fungerande basservice för medborgarna ombesörjs oberoende av boningsort och ekonomisk ställning, liksom också tillgången på service på såväl finska som svenska. I arbetet med att producera och utveckla servicen skall datateknik, regionalt samarbete och fungerande praxis för arbetsfördelning och vårdkedjor tas till hjälp. Kommunernas serviceproduktion kompletteras av den privata sektorn och den tredje sektorn. Servicen skall stöda möjligheterna för äldre att bo kvar hemma och göra det möjligt för handikappade att delta i samhället. Man försöker se till att personalen är tillräcklig genom att göra branschen mera attraktiv som arbetsplats. I samband med reformen av den sociala tryggheten stärks systemets sporrande effekt och tillgången till en tillräcklig grundtrygghet i alla livssituationer. Dessa mål stöds i synnerhet under kapitel 33.20, 33.30, 33.40 och 33.60. Målet är att

Uppnåendet av målen för kommun- och servicestrukturreformen säkerställs och nödvändiga ändringar i lagstiftningen bereds. Ett utvecklingsprogram för social- och hälsovården utarbetas för åren 2008—2011 genom vilket samarbetet inom social- och hälsovården samt styrningen fastställs.

I samband med utvecklingen av tillgången och kvaliteten på social service beaktas jämställdsheten mellan könen. I personalstrukturen inom socialbranschen, vid rekryteringen av personal och i utbildning inom branschen försöker man allt mera medvetet fästa uppmärksamhet vid jämställdhet mellan män och kvinnor.

Nyckeltal för fungerande tjänster och rimligt utkomstskydd
 2000
utfall
2005
utfall
2006
utfall
2008
uppskattning
     
Social- och hälsovårdstjänsterna    
Realisering av vårdgarantin (specialiserad sjukvård)    
— antal som köat i över 6 mån...15 0007 3005 000
Andel av dem som fyllt 75 år som får tjänster för äldre personer, %    
— hemservice19,718,218,318,5
— serviceboende5,15,45,55,7
— boende i åldringshem5,34,34,24,1
— långtidsvård i hälsovårdscentraler3,12,52,42,3
— vård med stöd för närståendevård3,03,73,94,1
Bristen på läkare vid hälsovårdscentralerna, %..8,58,58,0
Förstföderskornas medelålder27,627,928,027,9
Total fertilitet1,731,801,841,85
Andel av åldersgruppen i dagvård, %    
— 1—2-åringar35373839
— 3—5-åringar66697071
Barn och unga som placerats utanför hemmet12 85115 16015 20015 200
Statsandelsprocent24,232,9933,3231,49
Social- och hälsovårdsväsendets utgifter i förhållande till kommunernas totala utgifter, %50,952,652,853,0
     
Pensionstagare    
Ålderspension869 700940 000964 4001 010 000
— män338 400381 800394 900420 000
— kvinnor531 300558 200569 500590 000
Deltidspension24 60032 50030 60031 500
— män11 20015 10014 10014 600
— kvinnor13 40017 40016 50016 900
Invalidpension276 300269 500267 400261 000
— män147 000143 500141 900138 300
— kvinnor129 300126 000125 500122 700
Arbetslöshetspension54 30050 90048 70042 700
— män25 90023 80023 30020 100
— kvinnor28 40027 10025 40022 600
Efterlevandepension252 800261 800262 600264 400
— män26 30033 40034 40036 000
— kvinnor226 500228 400228 200228 400
     
Genomsnittliga förmåner (€/mån.)    
Ålderspension    
— män1 1781 4081 4531 560
— kvinnor7188969321 017
Invalidpension    
— män1 0121 0921 1001 120
— kvinnor807901914934
Inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa    
— män9161 1371 1641 235
— kvinnor719861899953
Sjukdagpenning    
— män1 0371 1801 2001 262
— kvinnor8971 0331 0531 107
Föräldradagpenningar    
— män1 2301 4831 5451 875
— kvinnor7659951 0601 288
     
Minimiförmåner och utkomststöd (€/mån.)    
Sjukförsäkringsdagpenning och moderskaps-/föräldrapenning252380380380
Grunddagpenningen för arbetslösa441500505522
Folkpension (full, I kommungruppen)447498511545
Utkomststöd    
— hushåll271 690238 850229 000229 000
— personer454 350377 380360 000360 000

Familjernas välfärd

Målet är att garantera hög nativitet och sänka förstföderskorna medelålder samt jämna ut kostnaderna för barn. Man kan påverka nativiteten genom att göra det möjligt att förena arbetsliv och familjeliv. Regeringen binder sig till att minska illamåendet och utslagningen bland barn, unga och familjer. Barnfamiljer skall stödas så att barn och unga kan växa upp i en trygg miljö. Målet stöds under flera moment, i synnerhet under kapitel 33.10 och 33.60. Målet är att

För främjande av familjernas välfärd förbättras småbarnsföräldrarnas möjligheter att tillbringa tid med sina barn. Familjerna får genuina möjligheter att välja den bästa dagvårdsformen för sina barn. Kostnaderna för familjeledigheter delas jämnare än hittills mellan arbetsgivarna inom mans- och kvinnodominerade branscher, och samhällets finansiella bidrag utökas.

Jämställdhet mellan könen främjas bl.a. genom höjd moderskapspenning och föräldrapenning för vardera föräldern samt genom att man gör det mera flexibelt för fäder att utnyttja familjeledigheter.

Jämställdhet mellan könen

Målet är att främja jämställdheten mellan könen. Målet stöds genom tväradministrativa åtgärder inom hela statsrådet. Målet är att

Avsikten är att målen skall uppnås bl.a. genom att regeringen utarbetar ett jämställdhetsprogram och genom att åtgärderna enligt likalönsprogrammet genomförs.

Nyckeltal för jämställdheten mellan könen
 2000
utfall
2005
utfall
2006
utfall
2008
uppskattning
     
Kvinnornas inkomst för ordinarie arbetstid i förhållande till mäns motsvarande inkomster, %80,680,780,380,8
Andel visstidsanställningar av alla anställningsförhållanden, %    
— män12,912,912,712,5
— kvinnor19,919,920,019,5
Andel föräldrapenningsdagar som betalats till fadern, %4,25,55,76,0
Andel fäder som utnyttjat föräldrapenningen, %63,169,870,571,5

Produktivitet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde genomförs produktivitetsfrämjande åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. Den sammanlagda minskningen av behovet av personal till följd av dem motsvarar 71 årsverken år 2008. Under åren 2005—2011 skall antalet årsverken inom förvaltningsområdet minskas med inalles 340 genom produktivitetsfrämjande åtgärder. Åtgärderna avser effektivering av forskningsverksamheten vid Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, Folkhälsoinstitutet samt Arbetshälsoinstitutet samt omvandlingen till affärsverk före utgången av 2008. Å andra sidan gäller åtgärderna en minskning av behovet av personal vid kontrollmyndigheter, besvärsinstanser och tillståndsmyndigheter genom att man påverkar antalet ärenden som kommer till behandling. Överföringen av tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen till servicecentraler genomförs före 2009. Dessutom effektiveras ministeriets lednings- och sakkunniguppgifter och administrationen av stora projekt, samtidigt som den elektroniska ärendehanteringen fortsätter, arbetsformerna effektiveras och ministeriets uppgift, roll och storlek utreds.

Förvaltningsområdets anslag 2006—2008

  År 2006
bokslut
1000 €
År 2007
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2008
budgetprop.
1000 €

Ändring 2007—2008
  1000 €%
       
01.Förvaltning 59 183 61 493 63 4051 9123
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 35 057 36 022 37 0189963
02.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) 1 837 1 951 1 926- 25- 1
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) 1 964 2 989 2 930- 59- 2
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 72 718 718
05.Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) 613 603 603
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 15 536 15 000 16 0001 0007
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 103 4 210 4 210
(02.)Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
02.Tillsyn 28 351 28 599 31 2992 7009
01.Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år) 3 513 4 349 5 8641 51535
02.Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år) 5 041 4 915 5 0501353
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 642 11 772 11 772
04.Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 951 1 363 1 363
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 7 204 6 200 7 2501 05017
(03.)Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
03.Forskning och utveckling 110 900 114 409 109 498- 4 911- 4
01.Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 22 682 23 327 23 5372101
02.Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 35 279 34 346 33 948- 398- 1
03.Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år) 1 333 1 333 1 333
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 37 814 38 200 38 240400
62.Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 5 092 5 663 4 900- 763- 13
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 8 700 11 540 7 540- 4 000- 35
(04.)Besvärsnämnden för social trygghet
(05.)Försäkringsinspektionen
(06.)Rättsskyddscentralen för hälsovården
(07.)Arbetshälsoinstitutet
(08.)Folkhälsoinstitutet
(09.)Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
(10.)Strålsäkerhetscentralen
10.Utjämning av familje- och boendekostnader 1 877 906 1 874 900 1 906 80031 9002
50.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 11 200 11 300 11 4001001
51.Barnbidrag (förslagsanslag) 1 410 400 1 403 600 1 433 40029 8002
52.Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag) 806 1 000 1 50050050
53.Militärunderstöd (förslagsanslag) 17 000 18 500 19 5001 0005
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag) 438 500 440 500 441 0005000
(11.)Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
(12.)Statens skolhem
(13.)Arbetarskyddets distriktsförvaltning
(14.)Statens sinnessjukhus
(15.)Utjämning av familjekostnader
(16.)Allmän familjepension
(17.)Utkomstskydd för arbetslösa
(18.)Sjukförsäkring
(19.)Pensionsförsäkring
(20.)Olycksfallsförsäkring
20.Utkomstskydd för arbetslösa 1 513 573 1 530 704 1 431 000- 99 704- 7
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 5 604 6 500 8 0001 50023
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag) 525 000 536 500 452 000- 84 500- 16
51.Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag) 56 000 62 750 58 000- 4 750- 8
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 744 971 716 100 700 000- 16 100- 2
53.Statsandel till utbildningsdagpenning (förslagsanslag) 10 658 12 000 12 000
54.Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag) 120 391 137 854 141 0003 1462
55.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 18 350 26 000 21 000- 5 000- 19
56.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 32 600 33 000 39 0006 00018
(21.)Frontveteranpensioner
(22.)Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering
(23.)Annat skydd för personer som lidit skada av krigen
(28.)Annat utkomstskydd
30.Sjukförsäkring 1 092 465 1 153 000 1 189 00036 0003
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 092 465 1 153 000 1 189 00036 0003
(32.)Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
(33.)Vissa utgifter inom social- och hälsovården
40.Pensioner 2 429 730 2 533 700 2 932 850399 15016
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 38 900 42 000 44 8002 8007
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 430 400 447 000 469 00022 0005
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 51 300 60 000 67 0007 00012
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 1 430 100 1505050
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 13 500 14 500 14 500
55.Allmän familjepension (förslagsanslag) 37 764 38 200 37 700- 500- 1
56.Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag) 23 993 22 500 14 500- 8 000- 36
57.Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag) 18 690 21 100 23 4002 30011
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag) 1 813 753 1 888 300 2 261 800373 50020
50.Stöd till veteranerna 430 136 422 123 417 072- 5 051- 1
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 2 352 2 350 2 300- 50- 2
50.Fronttillägg (förslagsanslag) 79 872 74 000 69 900- 4 100- 6
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 240 069 239 200 232 273- 6 927- 3
52.Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) 59 707 61 707 65 6073 9006
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 2 760 2 960 3 1001405
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 130 110 96- 14- 13
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 2 950 3 500 3 500
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 42 288 38 288 40 2882 0005
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 8 8
(53.)Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning
(57.)Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 4 423 781 4 703 587 5 277 949574 36212
30.Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag) 4 022 253 4 307 400 4 884 762577 36213
31.Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 54 530 39 800 24 800- 15 000- 38
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) 48 730 48 747 48 747
33.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 86 894 89 170 94 1705 0006
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för sinnesundersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 3 404 4 570 4 570
35.Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag) 197 742 200 500 211 00010 5005
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 600 600 600
(38.)Statsbidrag till samkommunerna för sjukvårdsdistrikten för kostnader för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och ungdomar samt för kostnader i samband med utvecklandet av de kommunala mentalvårdstjänsterna. (fast anslag) 2 897 4 000- 4 000- 100
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (fast anslag) 3 100 2 500 3 00050020
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (fast anslag) 3 631 6 300 6 300
70.Främjande av hälsa och funktionsförmåga 47 642 50 273 50 9276541
01.Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 520 25 513 25 8373241
20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 10 762 10 600 10 8002002
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 800 800 93013016
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 1 360 1 360 1 360
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) 7 500 9 300 9 300
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 2 år) 2 700 2 700 2 700
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare 207 699 207 739 213 2005 4613
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 192 500 192 500 197 3004 8002
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare (fast anslag) 15 199 15 239 15 9006614
90.Understöd från Penningautomatföreningen 292 020 306 000 312 0006 0002
50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) 292 020 306 000 312 0006 0002
(92.)Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet
 Sammanlagt12 513 38512 986 52713 935 000948 4737

 Det totala antalet anställda4 2004 2004 1411)  

1) Den avgiftsbelagda verksamhetens andel uppgår till 1 577 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 425 årsverken.