Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2010
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10.  (29.10, osa) Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40.  (29.40, 50 ja 60) Korkeakouluopetus ja tutkimus
            (50.) Yliopisto-opetus ja -tutkimus
            (60.) Tiede
         70. Opintotuki
         80.  (29.80, osa) Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
              50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen
              51. Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2017

91. NuorisotyöPDF-versio

Selvitysosa: Opetusministeriö vastaa hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanosta nuorisotyön alueella sekä ohjelman koordinaatiosta yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman kanssa.

Aktiivinen kansalaisuus. Tuetaan nuorten valtakunnallisia järjestöjä sekä nuorisotyötä tekeviä järjestöjä sekä kuntien nuorisotyötä tavoitteena jokaiselle peruskouluikäiselle harrastus. Nuori Kulttuuri -toimintaohjelma uudistetaan seuraavalle vuosikymmenelle. Kuntia tuetaan nuorten kuulemis- ja osallistumisjärjestelmien kehittämisessä siten, että vuonna 2010 kaksi kolmasosaa nuorista on palvelujen piirissä. Lasten parlamenttitoiminta järjestetään uudelleen. Nuorten kokonaisvaltainen ympäristökasvatusmalli otetaan asteittain käyttöön kunnissa. Toimintaa arvioidaan seuraamalla nuorten osallistumista järjestö- ja harrastustoimintaan sekä äänestysaktiivisuutta. Nuorisotyöpalvelujen nuorten arviointijärjestelmä otetaan käyttöön.

Sosiaalinen vahvistaminen. Tavoitteena on nuorisotyöttömyyden kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun. Painopisteenä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Laajennetaan nuorten työpajatoimintaa vakiintuvana moniammatillisena palveluna. Etsivällä työparitoiminnalla tavoitetaan 5 000 vaikeimmassa asemassa olevaa nuorta ja heistä ohjataan jatkotoimenpiteisiin 3 500 nuorta. Tavoitteena on, että 70 % työpajanuorista sijoittuu koulutukseen, työhön tai muuhun ohjattuun toimintaan pajajakson jälkeen. Avartti -nuorisotoimintaohjelmaa laajennetaan tavoitteena saada toimintaohjelman piiriin 2 000 nuorta. Valtakunnallisia nuorisokeskuksia kehitetään leirikoulutoiminnan ohella sosiaalisen nuorisotyön toimijoiksi. Tuetaan ehkäisevän päihde- ja huumetyön menetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa kunnissa ja järjestöissä tavoitteena nuorten alkoholin ja huumeiden käytön ja kokeilun vähentäminen.

Nuorten kasvu- ja elinolot. Huolehditaan hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanosta, arvioinnista ja kehittämisestä. Otetaan käyttöön keskitetty tiedosto nuorten elinoloista, nuorten elinoloasenteista ja tulevaisuudenkäsityksistä sekä nuorisotyön peruspalveluista.

Toimialan yleinen kehittäminen. Nuorisotyön peruspalvelujen tuottamiseksi tuetaan kuntia ja niiden alueellista yhteistyötä, valtakunnallisia nuorisokeskuksia ja nuorisotyön valtakunnallisia palvelujärjestöjä. Nuorisotyön peruspalveluja vahvistetaan. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kattavuutta lisätään 90 %:iin 13—24 -vuotiaista nuorista. Nuorisotyön valtakunnallista ohjausrakennetta kehitetään tukemalla nuorisotyön eri alueet kattavaa palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta.

Kansainvälisen yhteistyön nuorisopoliittinen tavoite on pohjoismaisen hyvinvointivaltion tavoitteiden edistäminen sekä nuorten kansainvälistäminen.

Eräitä nuorisotoimen tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja
Toiminnot200720082010
    
Kuntien nuorisotyö   
— nuorisotilat, lkm1 1001 1001 100
— nuorisotyöntekijät, lkm2 6002 6002 600
Valtakunnalliset nuorisokeskukset   
— avustetut, lkm101010
— nuorisokurssipäivät332 000342 000350 000
Iltapäiväkerhot   
— tuetut, lkm1 6501 650-
Harrastustoimintaryhmät   
— tuetut, lkm  1 800
Nuorisotutkimus   
— tuetut, lkm151520
Ehkäisevä päihde- ja huumetyö   
— tuetut hankkeet, lkm 928290
Aluekehittäminen   
— tuetut hankkeet, lkm626360
Avartti    
— ryhmät, lkm708090
— nuoria ryhmissä9001 0001 200
Nuori Kulttuuri   
— Nuorten ulkomaisiin esiintymismatkoihin osallistuneet nuoret1 3851 1521 200
— Nuori Kulttuuri -tapahtumaan osallistuneet nuoret2 5502 0002 000

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 46 267 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja nuorisolain (72/2006) perusteella kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin

2) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin valtionavustuksiin valtakunnallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyön valtakunnallisille palvelujärjestöille ja nuorisotyötä tekeville järjestöille

3) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin avustuksiin valtakunnallisten nuorisokeskusten toimintaan ja rakentamiseen sekä nuorisotilojen rakentamis-, peruskorjaus- ja varustamisavustuksiin

4) nuorisotutkimuksen avustamiseen ja apurahojen maksamiseen, nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyvien selvitysten laatimiseen ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, nuorten kuulemis- ja osallistumisjärjestelmien sekä nuorten verkkomedioiden ja niiden kehittämistoiminnan menoihin

5) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen nuorisoalan yhteistyön ja nuorison kansainvälisten toimintaohjelmien tukemiseen

6) lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan, Avartti-toimintaohjelman, liikunnallisen, kulttuurisen ja monikulttuurisen nuorisotyön ja -toiminnan tukemiseen

7) nuorten työpajatoiminnan valtakunnalliseen tukeen, ehkäisevään päihde- ja huumetyöhön, sosiaaliseen nuorisotyöhön sekä muuhun nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen

8) valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen, valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunnan, lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon sekä alueellisen nuorisotoimen menoihin ja nuorisotyön alueelliseen kehittämiseen

9) nuorisotyön valtakunnallisten palvelurakenteiden tukemiseen

10) toimialan aluehallinnon tai valtion virastojen määräaikaisten hankkeiden toteuttamiseen ja

11) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Kuntien nuorisotoimen valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 14,50 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta.

Määrärahan arvioitu käyttö
  
Nuorten aktiivinen kansalaisuus 
— Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt15 300 000
— Valtakunnalliset nuorisokeskukset5 350 000
— Nuorisotilojen rakentaminen2 000 000
— Nuorisotyön kokeilu, tietohuolto, nuorisokulttuuri2 250 000
— Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, verkkomediat2 000 000
— Lasten parlamenttitoiminta1)500 000
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 
— Nuorten työpajat, ehkäisevä päihde- ja huumetyö1 400 000
— Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta2)1 600 000
— Sosiaalinen nuorisotyö3)1 000 000
Nuorten elinolot ja toimialan yleinen kehittäminen 
— Valtionosuus kuntien nuorisotoimeen7 815 000
— Lasten ja nuorten kehittämisohjelman toimeenpano4)3 000 000
— Kansainvälinen yhteistyö1 070 000
— Nuorisotutkimus1 100 000
— Alueellinen nuorisotoimi5)500 000
— Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja arviointi- ja avustustoimikunta400 000
— Opetusministeriön käytettäväksi982 000
Yhteensä46 267 000

1) Lasten parlamenttitoiminta on tarkoitus järjestää valtakunnallisesti uudelleen.

2) Koululaisten kerhotoimintarahoitus on nuorisotyömäärärahoissa tarkoitus korvata lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tuella, koska kerhotoimintaa tuetaan painotetusti koulupuolen määrärahoista.

3) Sosiaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan etsivään työparitoimintaan ja valtakunnallisten nuorisokeskusten toimintaan niveltyvää nuorten elämänhallinnan nonstop-toimintaa.

4) Määrärahaan sisältyy aiempi lääninhallitusten käyttöön asetettu alueellinen kehittämismääräraha.

5) Määrärahassa on varauduttu nykyisen viiden läänin sijasta tukemaan kuutta toiminta-aluetta ja erikseen peruspalvelujen arviointia.

Päätösosan kohdan 9 nuorisotyön ohjausjärjestelmän tehokkuutta lisätään organisoimalla toimialan tulosohjaus nuorisotyön eri alueet kattavien valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten kautta.


2010 talousarvio46 267 000
2009 I lisätalousarvio3 000 000
2009 talousarvio41 789 000
2008 tilinpäätös37 422 081

51. Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 13 023 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorten työpajatoiminnan tukemiseen, vakinaistamiseen ja palvelun laajentamiseen koko maan kattavaksi

2) työpajatoimintaan liittyvään etsivään työparitoimintaan sekä

3) ehkäisevän päihde- ja huumetyön tukemiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
  
Työpajatoiminnan tukeminen7 750 000
Etsivä työparitoiminta4 650 000
Ehkäisevä päihde- ja huumetyö623 000
Yhteensä13 023 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Etsivä työparitoiminta2 000
Nuorten työpajatoiminnan tehostaminen500
Tasokorotus150
Verkkonuorisotyö (siirretty veikkausvoittovaroista rahoitettavaksi momentilta 29.91.50)-500
Yhteensä2 150

Momentin nimike on muutettu.


2010 talousarvio13 023 000
2009 talousarvio10 873 000
2008 tilinpäätös9 623 000