Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regerings proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Inrikesministeriet
         02. Utlänningsverket
         05. Länsstyrelserna
         06. Registerförvaltningen
         07. Häradena
         75. Polisväsendet
         80. Räddningsväsendet
              21. Räddningsväsendets omkostnader
              22. Särskilda utgifter
              31. Statsandelar och statsunderstöd
         90. Gränsbevakningsväsendet
         97. Understöd åt kommuner
         98. Utveckling av regionerna
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

80. RäddningsväsendetPDF-versio

Förklaring:

Uppgifter och de viktigaste förändringarna i verksamhetsmiljön

Räddningsväsendet ökar medborgarnas och samhällets trygghet genom att förebygga olyckor, rädda samt skydda mot faror. Räddningsväsendet utgör ett enhetligt system som tillhandahåller trygghetstjänster under såväl normala förhållanden som undantagsförhållanden. Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av räddningsförvaltningen ankommer på staten. Dessutom sköter staten de befolkningsskyddsåtgärder som är av mer än lokal betydelse.

Räddningsväsendets räddningsområden inleder officiellt sin verksamhet den 1 januari 2004. Systemet med räddningsväsendet har reformerats, så i stället för kommunerna svarar räddningsområdena för tillhandahållandet av räddningstjänster. Räddningsväsendets 22 områden svarar för tillhandahållandet av räddningstjänster på lokal nivå.

Staten svarar för ordnandet av grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad fortbildning inom räddningsväsendet, för informations-, upplysnings- och forskningsverksamhet samt för utbildning av ledningspersonal och specialiserad personal till befolkningsskyddet. Räddningsinstitutet verkar som läroanstalt under ministeriet. För yrkeshögskoleutbildning av befäl inom räddningsbranschen svarar Räddningsinstitutet i samarbetet med Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu. Brandbefälets yrkeshögskoleexamen befäster sin ställning som den högsta examen inom branschen. I utbildningen utreds och beaktas behoven hos systemet för det regionala räddningsväsendet.

Skötseln av nödcentralsverksamheten överförs i enlighet med lagen om nödcentraler från kommunerna till staten före 2006 och utvidgas till att omfatta även skötseln av polisväsendets samt social- och hälsovårdsväsendets nödmeddelanden, meddelanden som förutsätter omedelbara åtgärder och uppdragsgivning.

Nödcentralernas uppgift är att ta emot nödmeddelanden och andra meddelanden som förutsätter omedelbara åtgärder då det gäller säkerheten för människor, miljö och egendom och att förmedla dessa meddelanden till de enheter till vilka uppgiften enligt gällande lagstiftning hör. Nödecentralsverket svarar för produktion av räddnings-, polis-, social- och hälsovårdsväsendets nödcentralstjänster. Till nödcentralsverkets verksamhet hör en riksomfattande, utvecklande nödcentralsenhet och regionala nödcentraler. Nödcentralsverket lyder under inrikesministeriet, som leder det i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Antalet nödsamtal, i synnerhet sådana som rings med mobiltelefon, har ökat under de senaste åren. Samtalen ökade med 4,9 % från år 2001 till år 2002.

Verksamhetslinjer och mål

Principen för räddningsavdelningens verksamhet är att avdelningen ansvarar för räddningsväsendets serviceförmåga med en god säkerhetskultur, färre olyckor och mindre skador, snabb och effektiv hjälp vid olyckor och undantagstillstånd samt ett gott samarbete som mål.

Resultatmål för Räddningsinstitutet

Inrikesministeriet har i samband med budgetpropositionen satt följande preliminära resultatmål för Räddningsinstitutet:

Räddningsinstitutets bruttoutgifter och inkomster (1 000 euro)
 2001
utfall
2002
utfall
2003
mål
2004
mål
     
Bruttoutgifter1)9 16510 5629 08411 543
Inkomster1 8092 2811 6822 667

1) I uppgifterna har beaktats det utvecklingsanslag som anvisats Rädningsinstitutet under moment 26.80.21.

Samhällspåverkan

Yrkesutbildningen inom räddningsväsendet ordnas så att tillräckligt många personer med bra grundutbildning fås till branschen och att de kan erbjudas sådan fortbildning som krävs för upprätthållandet av yrkeskunskapen. Under 2004 revideras läroplanen för räddningsmannaexamen och underbefälsexamen och dessutom utvecklas fortbildningen så att den bättre motsvarar de behov som föranleds av reformen av systemet med räddningsväsendet. Räddningsinstitutet utvecklar utvärderingsmetoder för att kunna mäta hur nöjda kunderna är både då det gäller studerandena och räddningsområdena.

Verksamhetens resultat – effektivitet

Resurshushållning
 2001
utfall
2002
utfall
2003
mål
2004
mål
     
Pris per kursdeltagardag (euro)125138125127
Årlig driftsutgift/studerande (euro)23 02626 44223 20023 500

Verksamhetens resultat – kvalitetsledning

Prestationer
Examina och kursdeltagardagar2001
utfall
2002
utfall
2003
mål
2004
mål
     
Examina sammanlagt168166157170
— YH-examina-41945
— Examina som avlagts vid
Räddningsinstitutet
168162138125
Kursdeltagardagar sammanlagt70 79371 38474 39089 490
Grundläggande yrkesutbildning49 60453 22756 43070 490
Yrkesinriktad tilläggsutbildning21 18918 15717 96019 000
— utbildning för undantagsförhållanden10 80910 0959 60011 500
— annan yrkesinriktad tilläggs-
utbildning
10 3808 0628 3607 500

Servicemål och servicekvaliteten

 2001
utfall
2002
utfall
2003
mål
2004
mål
     
Studerandenas respons (totalrespons från kurserna på skalan 1— 5)4,034,044,04,0
Antalet sökande/nybörjarplatser--2,52,5
Avslutade studier-%--< 3< 3

Psykiska resurser och utvecklandet av dem

 2001
utfall
2002
utfall
2003
mål
2004
mål
     
Årsverken8584,58792
Index för utbildningsnivån4,84,95,05,0
Personalkostnader (t€)3 600 3 8004 1004 600
Personalutbildning (% av arbetskraftskostnaderna)1,71,82,02,2

Resultatmål för Nödcentralsverket

Inrikesministeriet har i samband med budgetpropositionen satt följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverket:

Samhällspåverkan

Nödcentralsverkets bruttoutgifter och inkomster
 2001
utfall
2002
utfall
2003
mål
2004
mål
     
Bruttoutgifter (t€)10 89316 54325 51732 336
Inkomster (t€)143206367527

Nödcentralsverket svarar för nödcentralstjänsternas kvalitet och tillgången på dem samt för jämställdheten inom verksamma nödcentralsområden.

Verksamhetens resultat

Nödcentralerna i Tavastland, Egentliga Finland och Birkaland inleder sin verksamhet. Personalen har utbildats så att verksamhetens kvalitet och säkerhet kan garanteras i det inledande skedet med tanke på såväl de hjälpbehövande som samarbetsmyndigheterna.

Inledandet av nödcentralsverksamheten i Helsingfors, Västra Nyland, Mellersta och Östra Nyland samt Norra Österbotten och Kajanaland förbereds så att man skaffar lokaler för centralerna och sörjer för utbildning av personalen och planering av verksamhetsmodellerna med tanke på den verksamhet som skall inledas 2005.

Verksamhetens resultat — effektivitet

Resurshushållning
 2001
utfall
2002
utfall
2003
mål
2004
mål
     
Kostnader för alarmeringsverksamheten, euro/invånare/år9,11)8,48,48,4

1) I kostnaderna ingår investeringar som föranleds av uppbyggandet av nödcentralsystemet

Verksamhetens resultat — kvalitetsledning

Prestationer — Mål för besvarandet av nödsamtal och för alarmeringen

Mål2001
utfall 1)
2002
utfall
2003
mål
2004
mål
     
I 90 % av nödsamtalen är tiden för
besvarande under 10 s
6,9
(i alla uppdrag)
7,081010
I 90 % av de nödanmälningar som förut-
sätter uppdragsgivning är tiden från anmälan till uppdragsgivning högst 90 s
115
(i alla uppdrag)
959090

1) Resultatmål för statens försöksnödcentraler

Psykiska resurser och utvecklandet av dem

 2001
utfall
2002
utfall
2003
mål
2004
mål
     
Årsverken107261362485
Index för utbildningsnivån-3,63,53,5
Personalkostnader (t€)-8 74916 05922 130
Personalutbildning (% av arbetskraftskostnaderna)-7,45,23,7

Tabell med nyckeltal för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
 2002
utfall
2003
mål
2004
mål
    
INTÄKTER   
Offentligrättsliga prestationer8880110
Företagsekonomiska prestationer (prisstödda)516223281
Företagsekonomiska prestationer (på rent företags-
ekonomiska grunder prissatta prestationer)
511499673
Intäkter sammanlagt1 1158021 064
KOSTNADER   
Offentligrättsliga prestationer225200246
Företagsekonomiska prestationer (prisstödda)721626695
Företagsekonomiska prestationer (på rent företags-
ekonomiska grunder prissatta prestationer)
513460618
Kostnader sammanlagt1 4591 2861 559
ÖVERSKOTT (+)/UNDERSKOTT (-)   
Offentligrättsliga prestationer-137-120-136
— % av intäkterna-155,7-150-123,6
Företagsekonomiska prestationer- 207-364-359
— % av intäkterna-20,2-50,4-37,6
Underskott sammanlagt-344-484-495

21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 43 549 000 euro.

Av anslaget får högst 414 000 euro användas för att sänka priserna på de företagsekonomiska prestationerna inom den avgiftsbelagda utbildningsverksamheten.

Anslaget kan även användas till projekt för vilka fås EU-finansiering.

Förklaring: Momentets rubrik har ändrats.

Utgifter och inkomster
  
Bruttoutgifter46 743 192
Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten1 559 500
Övriga omkostnader45 183 692
Bruttoinkomster3 194 192
Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten1 064 500
— offentligrättsliga prestationer110 500
— övriga inkomster954 000
Övriga inkomster, gemensamma projekt2 129 692
Nettoutgifter43 549 000

I övriga inkomster har beaktats 1 944 000 euro i ersättningar som yrkeshögskolan i Norra Savolax har betalat för Räddningsinstitutets yrkeshögskoleutbildning.

Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 2 624 000 euro som överföring från moment 26.75.21 och 2 321 000 euro som överföring från moment 26.97.31 samt 180 000 euro som överföring från moment 26.80.31 som hänför sig till utvidgning av statens nödcentralsverksamhet. Dessutom har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 1 300 000 euro för utvecklande av Räddningsinstitutet, 500 000 euro för kostnader som föranleds av att statens nödcentralssystem utvidgas till att omfatta huvudstadsregionen, 151 000 euro för kostnader som föranleds av bruksavgifterna för myndighetsradionätet som tidigare budgeterats under moment 26.75.(23). Dessutom har vid dimensioneringen av anslaget beaktats 180 000 euro i överföring från moment 26.05.21 som hänför sig till hyreskostnader för ledningscentralslokaler för länsstyrelsernas filialer.

Ökningen av bruttoinkomsterna utgör 959 192 euro som föranleds av att Norra Savolax yrkeshögskolas ersättningar till Räddningsinstitutet har ökat då antalet elever ökat samt också av att den avgiftsbelagda verksamheten har ökat då nödcentralsverksamheten har utvidgats.


2004 budget43 549 000
2003 tilläggsb.551 000
2003 budget35 033 000
2002 bokslut30 054 000

22. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 650 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar enligt 76 §, 77 § 1 mom. räddningslagen (468/2003) samt till omkostnader som föranleds av användningen av luftfartyg i räddningstjänsten och av ersättningar i samband därmed till luftfartsverket för direkta kostnader för alarmerings- och ledningssystemet, av spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder samt av lämnande och mottagande av internationell nödhjälp och upprätthållande av beredskap för sådan hjälp. Anslaget kan även användas till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller annan olycka enligt 87 § 2 mom. räddningslagen.

Anslaget får även användas till lämnande av internationell hjälp inom ramen för EU:s och andra internationella organisationers civilkrishanteringsmekanismer samt för betalning av löneutgifter, beredskaps- och omkostnader som föranleds av bi- eller multilateral tjänstgöring i gruppen för utvärdering och koordinering av katastrofer, vilken lyder under FN, som sakkunnig i NATO:s Euro-atlantiska partnerskapsråd (EAPC) och vid den internationella beredskapsenheten (FRF) inom Finlands räddningstjänst samt för omkostnader som föranleds av sådana räddningsuppdrag i närområdena som inrikesministeriet föreskriver kommunerna.

Förklaring:

Den beräknade fördelningen
av användningen av anslaget
  
Användning av luftfartyg i räddningstjänsten1 080 000
Spaningsverksamhet för upptäckande av skogsbränder286 000
Lämnande och mottagande av inter-
nationell nödhjälp och upprätthållande av beredskap för sådan hjälp
168 000
Undersökningar enligt 86 § 2 mom.
lagen om räddningsväsendet
32 000
Ersättningar enligt 75 § lagen om
räddningsväsendet
84 000
Sammanlagt1 650 000


2004 budget1 650 000
2003 budget1 650 000
2002 bokslut1 615 232

31. Statsandelar och statsunderstöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 710 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar som beviljas räddningsområdena, till betalning av statsandelar för myndighetsradionätets dataterminaler till kommunerna och räddningsområdena enligt lagen om statsandelar och –understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet (560/1975) och till betalning av sådana understöd enligt lagen om statsunderstöd till räddningsväsendet (/2003) och 77 § 2 mom. räddningslagen som beviljas en kommun eller det lokala räddningsväsendet för befolkningsskyddsutgifter.

Förklaring: Momentets rubrik har ändrats. I samband med budgetpropositionen avlåter regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om statsunderstöd till räddningsväsendet. Enligt förslaget kan det lokala räddningsväsendet beviljas statsunderstöd för anskaffning av dyr materiel och andra projekt som anges i lagen.

Syftet med den finansiering som beviljas under momentet är att förbättra beredskapen inom räddningsverksamheten och befolkningsskyddet.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 180 000 euro i överföring till moment 26.80.21 för kostnader som föranleds av att statens nödcentralsverksamhet utvidgas.

Den beräknade fördelningen
av användningen av anslaget
  
Statsandel för anskaffning av materiel för räddningsverksamhet samt stats-
understöd till räddningsområdena
3 356 000
Understöd enligt 77 § 2 mom. lagen om räddningsväsendet354 000
Sammanlagt3 710 000


2004 budget3 710 000
2003 budget4 390 000
2002 bokslut4 659 000