Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2007 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30.  (30.30, 71, 72 ja 73) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
              21.  (30.30.21, 30.28, 71.21, 72.21, 73.21) Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
              25. Eläinlääkintähuolto
              41.  (30.30.41 ja 47) Eräät korvaukset
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö
            (71.) Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
            (72.) Elintarvikevirasto
            (73.) Kasvintuotannon tarkastuskeskus
         90. Hallinto
         91. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2017

41. (30.30.41 ja 47) Eräät korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 568 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 30 §:ssä tarkoitettujen korvausten maksamiseen sekä enintään 66 000 euroa hukkakauran torjunnasta annetun lain (185/2002) mukaisiin korvauksiin. Määrärahaa saa käyttää myös hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimiseen sekä avustusten maksamiseen kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisesti kasvinjalostajille jalostukseen ja kotimaisen kasvinjalostustoiminnan edistämiseen. Määrärahasta saa maksaa myös edellisiin vuosiin kohdistuvia menoja ja korvauksia.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 50 000 euroa Ahvenanmaan kunnille maksettavien korvausten siirtona momentille 30.90.21.

Tavoitteena on estää Suomessa ennen esiintymättömien kasvintuhoojien leviäminen ja torjua muiden vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen ja osaltaan ylläpitää hyvää kasvinterveyden tilaa ja parantaa elinkeinon kilpailukykyä.

Kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 6 §:n mukaiseksi määrärahan vähimmäismääräksi on arvioitu 673 000 euroa, mitä vastaavat tulot on merkitty momentille 12.30.32. Kasvinjalostajille suoritetaan kasvinjalostustukea jalostajan kehittämien lajikkeiden osalta. Tavoitteena on varmistaa viljelyolosuhteisiimme sopivien lajikkeiden jalostus.

Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen
  
Kasvintuhoojien torjunta1 809 000
Hukkakauran torjunta, enintään66 000
Kasvinjalostustoiminnan edistäminen673 000
Hukkakauran torjuntasuunnitelmat20 000
Yhteensä2 568 000


2007 talousarvio2 568 000
2006 talousarvio2 618 000
2005 tilinpäätös1 490 327