Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10.  (30.10, osa) Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
            01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
            02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot
            40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2017

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuriPDF-versio

Selvitysosa: Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot.

Toimintaympäristö

Ajantasaisten kiinteistö- ja maastotietojen ja niihin liittyvien sähköisten tietopalveluiden merkitys yhteiskunnan toiminnoissa kasvaa prosessien sähköistyessä, minkä seurauksena kansallisen kiinteistötietojärjestelmän ja maastotietojärjestelmän luotettavuudelle ja toimivuudelle kohdistuu yhä lisääntyviä vaatimuksia.

Kiinteistöjen kirjaamistehtävien hoito vakiinnutetaan ja vuoden aikana otetaan käyttöön uusi lainhuuto- ja kiinnitysrekisterijärjestelmä ja siihen liittyvä uudistettu sähköinen kirjaamisjärjestelmä. Vuonna 2014 käyttöön otettavan sähköisen kiinteistövaihdantajärjestelmän kehittämistä jatketaan.

Maastotietojärjestelmän kehittämistä jatketaan siten, että maastotietojen käytettävyys ja käyttö yhteiskunnan eri toiminnoissa lisääntyy, tietoaineistojen harmonisointi etenee ja tietoyhteistyö eri toimijoiden kanssa syvenee.

Paikkatietojen käytön tehostamiseen tähtäävän INSPIRE-direktiivin kansallinen toimeenpano jatkuu. Direktiivin toimeenpanoon liittyen Maanmittauslaitos huolehtii paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisen tukipalveluiden järjestämisestä ja kehittää omien tietovarantojen hallintaa sekä niistä annettavia tietopalveluja direktiivin vaatimusten mukaisesti. Geodeettinen laitos osallistuu INSPIRE-direktiivin toimeenpanon edellyttämien palvelujen kehittämiseen sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Tarkemman valtakunnallisen korkeusmallin tuottamista jatketaan laserkeilaustekniikalla ottaen huomioon muun muassa tulvariskikartoituksen alueellisia tarpeita.

Kehitetään valmiuksia luonnontuhojen yhteydessä tehtäville ilmakuvauksille.

Geodeettisen laitoksen Metsähovin tutkimusaseman laitteistojen ajanmukaistaminen ja tilojen kunnostaminen käynnistetään.

Maatilatalouden tilusrakenteen ja kilpailukyvyn parantamiseksi tilusjärjestelyjä tuetaan. Tilusjärjestelyjen kysyntä ja alueellinen yhteistyö pysyvät edelleen korkealla tasolla.

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 127 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2012 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Vaikuttavuus2010
toteutuma
2011
ennakoitu
2012
tavoite
    
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi959596
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), %6475,380,7
Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, %1122

Toiminnallinen tuloksellisuus
 2010
toteutuma
2011
ennakoitu
2012
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Taloudellisuus, yksikkökustannukset   
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö813820820
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km²157158161
Tuotokset ja laadunhallinta   
Suoritteiden määrä   
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl20 50521 10021 100
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl594
— kirjaamisasiat, kpl252 000260 000265 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²41 99343 00044 000
Laadunhallinta   
Organisaation palvelukyky   
— lohkomisten kestoaika, kk7,06,06,0
— maastotiedon keruun täydellisyys, %979696
Henkisten voimavarojen hallinta   
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä1 8871 9051 890

Henkilötyövuosien määrä vähenee 15 henkilötyövuodella, mistä 7 henkilötyövuotta aiheutuu aiemmin päätetystä tuottavuusohjelmasta ja 8 henkilötyövuotta siirrosta momentille 25.10.03. Henkilötyövuosien siirrolla momentille 25.10.03 ei ole vaikutusta määrärahaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2010
toteutuma
2011
varsinainen
talousarvio
2012
esitys
    
Bruttomenot124 139126 255127 569
Bruttotulot77 41672 34974 442
Nettomenot46 72353 90653 127
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta17 728  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle26 975  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
 2010
toteutuma
2011
varsinainen
talousarvio
2012
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot70 74864 64369 224
— muut tuotot276-21
Tuotot yhteensä71 02464 64369 245
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset49 43043 34746 983
— osuus yhteiskustannuksista23 71822 33022 266
Kustannukset yhteensä73 14865 67769 249
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 124-1 034-4
Kustannusvastaavuus, %9798100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot5 2385 1814 620
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset2 8052 3502 441
— osuus yhteiskustannuksista2 0072 5971 936
Kustannukset yhteensä4 8124 9474 377
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)426234243
Kustannusvastaavuus, %109105106

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkausten tarkistukset793
KIRVA-sähköinen vaihdanta ja kirjaus 
— Siirto momentilta 28.70.203 000
— V. 2011 hankkeeseen momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poisto-1 000
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen25
MMM:n hallinnonalan säästö (HO)-3 000
Tasomuutos-597
Yhteensä-779


2012 talousarvio53 127 000
2011 III lisätalousarvio680 000
2011 talousarvio53 906 000
2010 tilinpäätös55 970 000

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 423 000 euroa.

Selvitysosa: Geodeettisen laitoksen tehtävänä on luoda perusedellytykset maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa ja tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi. Laitos tekee tutkimustyötä geodesian, geoinformatiikan, kaukokartoituksen ja navigoinnin sekä niihin liittyvien tieteiden aloilla ja edistää näiden alueiden menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa erityisesti paikkatietojen hankinnassa ja käsittelyssä. Geodeettista laitosta kehitetään paikkatietoalan eurooppalaisena tutkimuslaitoksena siten, että se palvelee tehokkaasti julkista hallintoa ja elinkeinoelämää.

Geodeettinen laitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

Laitos osallistuu Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) työhön kehittämällä paikkatietojen hankinta- ja yhteiskäyttömenetelmiä sekä kehittämällä yhteenliittymän yhteisiä tukipalveluja.

Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin tutkimusasemaa sekä yhdessä European Satellite Service Provideerin kanssa Virolahdella sijaitsevaa EGNOS/RIMS -asemaa (Ranging and Integrity Monitoring Station). Toiminnalla mahdollistetaan muun muassa tulevan eurooppalaisen Galileo-paikannussatelliittijärjestelmän hyvä hyödynnettävyys koko Suomen alueella sekä osallistuminen globaalin ja eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Metsähovin tutkimusaseman laitekanta ja Suomen pysyvä GNSS-verkko FinnRef uusitaan vuosien 2012—2017 aikana vastaamaan tämän hetken vaatimuksia.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2012 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Geodeettiselle laitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tunnuslukutaulukko toiminnallisesta tuloksellisuudesta v. 2010—2012
 Bruttomenot, 1 000 €Bruttotulot, 1 000 €Htv1)
 201020112012201020112012201020112012
TulosalueTot.ArvioArvioTot.ArvioArvioTot.ArvioArvio
          
Johto-, kirjasto-, informaatio- ja hallintopalvelut1 4801 4801 303   111111
Geodesia ja geodynamiikka1 3051 3812 7702)467513250191919
Geoinformatiikka ja kartografia887915835599570375141414
Kaukokartoitus ja fotogrammetria1 6721 7121 6208281 074800232322
Navigointi ja paikannus652756695399421375101111
Yhteensä5 9966 2447 2232 2932 5781 800777877

1) Henkilötyövuosiin sisältyy 28 henkilötyövuotta vastaava ulkopuolisella rahoituksella palkattu ja yhteisrahoitteinen henkilöstö.

2) Sisältää 1,5 milj. euroa Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) kehittämiseen.

Toiminnallinen tehokkuus

Geodeettisen laitoksen menoista katetaan noin 25 % ulkopuolisilla tuloilla (yhteisrahoitteinen ja maksullinen toiminta), jotka hankitaan tutkimusrahoituksena sekä koti- että ulkomailta. Laitoksen menoista noin 75 % katetaan budjettirahoituksella, jolla hoidetaan kansallisesti tärkeät mittaus-, kehitys- ja tutkimustehtävät, sekä ylläpidetään ja kehitetään laitoksen osaamista ja tutkimuslaitteita. Lisäksi budjettirahaa käytetään laitoksen osuutena yhteistutkimushankkeissa.

Laitos jatkaa yhteistyötään sekä koti- että ulkomaisten laitosten kanssa tutkimuslaitteiden hankinnassa ja käytössä. Tämän lisäksi tutkimuslaitteita kehitetään nykyistä automaattisemmaksi ja mittaustietojen keruumenetelmiä tehostetaan.

Tuotokset ja laadunhallinta

Laitosta kehitetään eurooppalaisena tutkimuslaitoksena tekemällä yhteistyötä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tämä mahdollistaa laitoksen tietotaidon sekä työn laadun kilpailukykyisen kehittymisen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2010
toteutuma
2011
varsinainen
talousarvio
2012
esitys
    
Bruttomenot6 1184 1827 223
Bruttotulot2 2934501 800
Nettomenot3 8253 7325 423
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta323  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle201  

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon tasomuutoksena lisäystä yhteisrahoitteisen sekä maksullisen toiminnan bruttotuloihin 1 350 000 euroa ja bruttomenoihin 1 442 000 euroa.

Bruttomenoissa on otettu huomioon lisäyksenä 1 500 000 euroa ensimmäisenä eränä Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän GNSS-verkon kehittämiseen. Korjausten kustannusarvio on 8 100 000 euroa.

Tuottavuussäästö on tarkoitettu Kieku-tietojärjestelmän kehittämiseen. Tuottavuusohjelman toteuttamisen johdosta vähennetään yhtä henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Vähennyksestä ei aiheudu muutosta määrärahaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteiston peruskorjaus1 500
Palkkausten tarkistukset64
Yhteisrahoitteinen ja maksullinen toiminta92
Tuottavuussäästöjen käyttö35
Yhteensä1 691


2012 talousarvio5 423 000
2011 III lisätalousarvio53 000
2011 talousarvio3 732 000
2010 tilinpäätös3 703 000

40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusjakotoiminnan tukemisesta annetun lain (24/1981), kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain (31/1980) 19 §:n mukaisista lunastuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen

3) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimitusmenojen maksamiseen uusjakojen ja vesitilusjärjestelyjen osalta.

Määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määräraha käytetään peltotilusjärjestelyjen tukemiseen ja pilottiluonteisiin metsätilusjärjestelyihin. Vuoden 2012 alusta lukien vireille tulevissa uusjaoissa valtion varoista maksetut takaisin perittävät kustannukset suoritetaan takaisin valtiolle huomattavasti aikaisempaa nopeammassa ajassa. Takaisinmaksu alkaa toimituksen lopettamista seuraavana vuonna. Arvioidaan, että asianosaisilta takaisinperittävä osuus määrärahasta on noin 2,3 milj. euroa ja valtion lopulliseksi menoksi jää noin 2,7 milj. euroa.


2012 talousarvio5 000 000
2011 talousarvio7 000 000
2010 tilinpäätös6 500 000