Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2017

III tilläggsbudgetproposition för 2017PDF-versio

 euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI200 000
01. Förvaltning200 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE5 867 000
01. Utrikesförvaltningen367 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg257 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg110 000
10. Krishantering5 500 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år), tillägg5 500 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 700 000
10. Domstolar och rättshjälp1 700 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg1 700 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE77 491 000
01. Förvaltning60 258 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg173 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), tillägg85 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg60 000 000
10. Polisväsendet1 792 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg1 792 000
20. Gränsbevakningsväsendet4 241 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år), tillägg4 241 000
40. Invandring11 200 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 808 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg2 808 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg11 200 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 957 000
10. Militärt försvar6 957 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-472 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg7 429 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-26 140 000
20. Tjänster för statssamfundet0
88. Senatfastigheter0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen300 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning260 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg260 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen-9 512 000
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)0
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag-9 512 000
80. Överföringar till landskapet Åland-1 538 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg12 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-1 550 000
92. EU och internationella organisationer0
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)0
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen-15 650 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag), tillägg150 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), avdrag-15 800 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE24 172 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet1 662 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 662 000
40. Högskoleundervisning och forskning15 250 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg110 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg10 000 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg5 140 000
80. Konst och kultur260 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)0
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)0
59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 3 år)0
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg260 000
90. Idrottsverksamhet7 000 000
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag), tillägg7 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE65 401 000
10. Utveckling av landsbygden26 560 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)0
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), tillägg26 560 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi36 741 000
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg321 000
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg21 000 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)0
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg420 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år), tillägg15 000 000
70. Lantmäteri och datalager2 100 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 100 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE288 000
10. Trafiknätet288 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), avdrag-150 000
41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg150 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg288 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation0
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)0
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE24 512 000
01. Förvaltning2 895 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg895 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)0
20. Närings- och innovationspolitik72 860 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg40 000 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)0
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)30 860 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), avdrag-10 000 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg12 000 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik-15 913 000
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg5 987 000
41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år), tillägg800 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg1 800 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag), avdrag-2 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag-20 000 000
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), avdrag-2 500 000
60. Energipolitik-35 330 000
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag-2 700 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag-13 830 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag-18 800 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-75 150 000
01. Förvaltning1 250 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg450 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster-17 000 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), avdrag-17 000 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa-35 000 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag-35 000 000
40. Pensioner-18 400 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg500 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg11 100 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag-30 000 000
50. Stöd till veteranerna-7 000 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), avdrag-7 000 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare1 000 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 750 000
20. Samhällen, byggande och boende3 750 000
02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år), tillägg3 750 000
Anslagens totalbelopp 109 048 000