Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2018  

  2017  

  2016  

  2015  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              05. Virvoitusjuomavero
              07. Energiaverot
              08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

07. EnergiaverotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 647 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

 2015
tilinpäätös
2016
ennuste
2017
ennuste
    
Moottoribensiinin kulutus-1,40-2½
Dieselöljyn kulutus1,63½
Sähkön kulutus-0,931

Lähes kaikkia energiaveroja on korotettu viime vuosina merkittävästi. Vuoden 2016 alusta korotettiin lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroja. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa kulutettu sähkö siirretään korkeammin verotetusta sähköveroluokasta I takaisin alennettuun teollisuuden sähköveroluokkaan II vuoden 2017 alusta alkaen. Turpeen vero aleni vuonna 2016.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä liikenteen polttoaineiden sekä lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan vuonna 2017.

 Verotaso vuonna 2016
(sis. huoltovarmuusmaksun)
Verotaso 1.1.2017 alkaen
   
Moottoribensiini, snt/l68,1370,25
Dieselöljy, snt/l50,6153,02
Kevyt polttoöljy, snt/l21,4022,87
Raskas polttoöljy, snt/kg25,3627,11
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh2,2532,253
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh0,7030,703
Kivihiili, €/t178,54191,02
Maakaasu, €/MWh17,42418,614
Nestekaasu, snt/kg24,9326,65
Polttoturve, €/MWh1,901,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

 2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
esitys
    
Moottoribensiini1)1 2901 2801 294
Diesel1)1 2481 3501 413
Sähkö1 1171 1801 158
Muut654708782
Yhteensä4 3094 5184 647

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 11 verotukea, joiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 2,1 mrd. euroa vuonna 2017. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

 201520162017
    
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1)737746767
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta465444451
Turpeen alempi verokanta2)103140146
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta564592609
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero78107102
Muut453535

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on n. 33 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on n. 218 milj. euroa vuonna 2017. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2017 talousarvio4 647 000 000
2016 talousarvio4 518 000 000
2015 tilinpäätös4 309 116 490

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 647 000 000 euroa.