Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2018  

  2017  

  2016  

  2015  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Kuntatalous
          7.1. Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntatalouteen
          7.2. Kuntien valtionavut
          7.3. Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
     9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2016

7. KuntatalousPDF-versio

Kuntatalous pysyy lähivuodet kireänä. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketusta tuloksesta arvioidaan muodostuvan hieman alijäämäinen v. 2016. Investointeja pitää edelleen korkealla tasolla mm. korjausvelka, sairaalainvestoinnit sekä kasvukeskusten suuret investointihankkeet. Toiminnan ja investointien rahavirta pysyy selvästi alijäämäisenä. Kuntataloutta vahvistavat sopeutustoimet hidastavat lainakannan kasvua, mutta eivät riitä kattamaan väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaa ikäsidonnaisten menojen kasvua. Kuntatalouden lainakannan arvioidaan nousevan 20 mrd. euroon v. 2016.

Kuntatalouden vakauden kannalta on tärkeää, että hallitusohjelmassa kaavaillut kuntataloutta vahvistavat toimet saadaan täsmennettyä ja toteutettua. Erityisesti rakenteellisten uudistusten toteuttaminen mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa on olennaista, jotta tulevia menopaineita voidaan hillitä. Myös kuntien tulee jatkaa omia sopeutustoimia ja rakenteellisia uudistuksia.

Kuntatalouden makro-ohjausta on vahvistettu. Julkisen talouden suunnitelmassa hallitus on päättänyt kuntatalouden rahoitusasematavoitteesta ja kuntatalouden menorajoitteesta vuosille 2016—2019.

7.1. Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntatalouteen

Kunnallisvero

Vuonna 2016 ansiotuloveroperusteisiin tehdään ansiotasoindeksin nousua vastaava tarkistus, mikä vähentää myös kunnallisveron tuottoa. Tarkistus tehdään korottamalla valtion tuloveroasteikon tulorajoja, perusvähennystä sekä työtulovähennystä. Pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä. Yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemät 850—500 000 euron suuruiset lahjoitukset säädetään vähennyskelpoisiksi. Asuntolainan korkojen vähennysoikeuden supistamista nopeutetaan. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asuntolainan koroista vähennyskelpoinen osuus supistuu 65 prosentista 60 prosenttiin v. 2016. Hallitusohjelman mukaisesti ehdotetaan, että vähennysoikeus supistuisi 55 prosenttiin v. 2016. Ns. avainhenkilölain voimassaoloa jatketaan. Edellisen hallituksen päättämä merityötulovähennyksen supistaminen kasvattaa kuntien verotuloja.

Yhteisövero

Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuoden 2015 lopussa, mikä alentaa kuntien yhteisöverotuottoa 258 milj. euroa. Vaikutus vuoden 2016 kertymään jää ajoitustekijöiden takia pienemmäksi, 222 milj. euroon.

Kiinteistövero

Hallitusohjelman mukaisesti kiinteistöveroa korotetaan 100 milj. eurolla hallituskaudella. Korotus ehdotetaan toteutettavaksi asteittain, ja v. 2016 kiinteistöverotusta kiristetään 25 milj. eurolla.

Veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on mukana myös edellisten hallitusten päätökset, jotka vaikuttavat vuoden 2016 verokertymään. Hallitusohjelman mukaisesti hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille. Valtionosuusjärjestelmän kautta tehtävä verotuottomenetysten kompensaatio on 262 milj. euroa v. 2016.

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin v. 2016 (milj. euroa)

  
Veroperusteiden indeksitarkistus-49
Työtulovähennyksen korottaminen-218
Korkeakoululahjoitusten vähennyskelpoisuus-1
Merityötulovähennyksen supistaminen5
Asuntolainan korkovähennyksen supistaminen14
Ns. avainhenkilölain voimassaolon jatkaminen-13
Yhteisöveron korotetun jako-osuuden päättyminen-258
Kiinteistöveron kiristäminen25
Yhteensä-495

Maksuperusteiden muutokset

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja korotetaan siten, että maksutulot kasvavat 150 milj. euroa. Päivähoidon maksuja korotetaan siten, että maksutulot kasvavat 22 milj. euroa v. 2016 ja vuositasolla 54 milj. euroa vuodesta 2017 lähtien. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan siten, että maksujen korotus vahvistaa kuntien taloutta arviolta 10 milj. eurolla v. 2016 ja vuositasolla arviolta 26 milj. eurolla vuodesta 2017 lähtien.

7.2. Kuntien valtionavut

Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut 2014—2016 (milj. euroa) ja muutos 2015—2016 (%)

 2014
budjetoitu1)
2015
budjetoitu
2016
esitys
2015—2016,
%
     
Valtionosuusjärjestelmän piirissä olevat laskennalliset valtionosuudet tasauserineen    
VM8 6138 5009 0285,4
OKM871926905-2,3
— siitä kuntayhtymät1 2271 0821 041-3,8
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä9 4839 4269 9335,4
     
Muut valtionavustukset    
OM, vaalimenot890 
SM, palosuojelurahastosta kunnille maksettavat avustukset565 
VM, kuntien yhdistymisavustukset353626 
VM, itsehallintoalueiden sekä hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen10,40,4 
VM, paikallisten kuntakokeilujen rahoitus111 
OKM, harkinnanvaraiset avustukset312208159 
MMM:n hallinnonalan valtionavut554 
LVM, joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen443835 
LVM:n muut valtionavut kunnille111 
TEM, palkkatuki kunnille 487062 
TEM, pakolaisista ja turvapaikanhakijoista maksettavat korvaukset10796141 
STM, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  6 
STM, oikeuspsykiatriset tutkimukset sekä potilassiirrot 131415 
STM, terveydenhoitolain mukainen tutkimus (EVO)312215 
STM, lääkäri- ja hammaslääkärikoulutus (EVO)1109799 
STM, kehittämishankkeet (Kaste)1272 
STM, valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin111 
STM, sotilasvammakorvaukset353534 
STM, rintamaveteraanien kuntoutus363125 
STM, perustoimeentulotuki330314329 
STM, kuntouttava työtoiminta263432 
STM, valtion korvaus lääkärihelikopteritoimintaan332929 
STM, maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenot171613 
STM, sosiaalialan osaamiskeskukset323 
STM, korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin666 
STM, saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen0,50,50,5 
YM:n hallinnonalan valtionavut kunnille293535 
Muut valtionavustukset yhteensä1 2431 1141 078-3,2
     
Kuntien valtionavut yhteensä10 72710 54011 0114,5

1) Talousarvio ja lisätalousarviot

Kuntien ja kuntayhtymien valtionapuihin osoitetaan v. 2016 yhteensä n. 11 mrd. euroa. Laskennallisiin valtionosuuksiin ehdotetaan yhteensä n. 9,9 mrd. euroa ja muihin valtionavustuksiin n. 1,1 mrd. euroa. Valtionavut kasvavat vuoden 2015 varsinaiseen talousarvioon verrattuna n. 0,5 mrd. eurolla. Valtionosuuksia kasvattavat mm. valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus ja veromenetysten kompensaatio. Hallitusohjelman toimissa on sekä kuntien menoja lisääviä että vähentäviä toimenpiteitä. Valtionapujen tasoon vaikuttavat myös edellisen hallituksen päättämät toimet ja eräiden edellisen hallituksen tekemien lisäysten poistuminen.

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus lisää peruspalveluiden valtionosuutta 269 milj. eurolla ja OKM:n hallinnonalan kuntien valtionosuuksia 31 milj. eurolla. Veromenetysten kompensaatiot kasvattavat valtionosuuksia n. 260 milj. euroa. Toisaalta peruspalvelujen valtionosuutta vähentää edellisen hallituksen päättämä leikkaus, joka on 40 milj. euroa v. 2016. Valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta v. 2016.

Lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotiapuun kohdistetaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen 10 milj. euron lisäys v. 2016. Lisäyksellä tuetaan varsinkin vuoden 2015 alusta voimaan tulleen sosiaalihuoltolain toimeenpanoa

Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämistä tehostetaan vuodesta 2016 lähtien tavoitteena hidastaa menojen kasvua. Eräitä vaativia toimenpiteitä ja vaativaa päivystystä keskitetään harvempiin terveydenhuollon toimintayksiköihin. Tämän arvioidaan vähentävän kuntien menoja 50 milj. eurolla v. 2016. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään kustannussäästön perusteella 12,9 milj. eurolla v. 2016.

Subjektiivista päivähoito-oikeutta muutetaan 1.8.2016 alkaen siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa esiopetukseen asti. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen olisi oikeus, mikäli lapsen vanhempien tai muiden huoltajien työ, opiskelu, yrittäjyys tai omassa työssä oleminen sitä edellyttäisi. Muutosten arvioidaan vähentävän vuositasolla kuntien menoja 62 milj. eurolla, jota vastaavasti peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään 15,9 milj. eurolla. Vuonna 2016 kuntien menojen vähennys on 26 milj. euroa ja valtionosuuden vähennys 6,6 milj. euroa. Lisäksi varhaiskasvatuksessa kasvattajien ja yli 3-vuotiaiden lasten määrän suhdetta muutetaan 1/7:stä 1/8:aan 1.8.2016 lähtien, mikä vähentää kuntien menoja asteittain vuodesta 2016 lähtien. Kuntien menojen arvioidaan vähenevän 25 milj. eurolla v. 2016, jota vastaava valtionosuuden vähennys on 6,5 milj. euroa. Vuositasolla kuntatalouden menojen arvioidaan vähentyvän n. 67 milj. euroa, jota vastaava valtionosuuden vähennys on n. 17 milj. euroa.

Ryhmäkokojen pienentämiseen perusopetuksessa suunnatut avustukset poistetaan. Tämän lisäksi luovutaan osittain muista yleissivistävään koulutukseen myönnettävistä avustuksista. Näiden ja aiempien päätettyjen muutosten seurauksena kuntien valtionavustukset vähenevät yhteensä 52 milj. euroa v. 2016.

Kirjastojen valtionavustuksiin osoitetaan 3,9 milj. euroa v. 2016. Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksiin edellisellä hallituskaudella pysyviksi päätetyt säästöt toteutetaan yksikköhintoja alentamalla. Säästö valtionosuuksiin on 19,3 milj. euroa v. 2016.

Valtionavustukset nuorisotyöhön alenevat edellisen hallituskauden lisäpanostuksen poistuessa.

Maahanmuuttajista kunnille maksettavat korvaukset nousevat huomattavasti turvapaikanhakijoiden määrän kasvun seurauksena.

Osaamisen ja koulutuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeisiin osoitetaan lisärahoitusta, josta osa kohdistuu kunnille. Arviot kärkihankkeiden vaikutuksista kuntiin ovat vielä alustavia, ja ne tarkentuvat valmistelun edetessä. Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeet kohdistuvat mm. palvelujen uudistamiseen asiakaslähtöisiksi, lapsi- ja perhepalvelujen muutokseen ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen. Kunnille suunnattava rahoitus kohdistuu kuntakokeiluihin, esimerkiksi perustulokokeiluun ja ikäihmisten kotihoitoa tukevan palvelukokonaisuuden toteuttamiseen. Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista kuntiin vaikuttavat v. 2016 mm. digitaalisten materiaalien käyttöönoton vauhdittaminen ja digioppimisen kokeilut ja kehittäminen perusopetuksessa sekä Liikkuva koulu –hankkeen laajentaminen valtakunnalliseksi.

7.3. Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen

Oheinen taulukko sisältää pääministeri Sipilän hallituksen toimenpiteet sekä aiemmin päätetyt toimet, joilla on vaikutusta kuntatalouteen v. 2016. Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus on vajaat 290 milj. euroa kuntataloutta vahvistava.

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen, milj. euroa, muutos 2015—20161)

 MenotTulotNetto
    
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset   
Sipilän hallituksen toimet:   
VM, subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos 1.8.2016 lukien-26-719
VM, varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos 1.8.2016-25-619
VM, erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen-50-1327
VM, lisäys lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotiapuun10100
VM, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutos110
VM, valtionosuusindeksin jäädytys -35-35
OKM, osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet13130
OKM, ryhmäkokojen pienentämiseen suunnattujen avustusten lopettaminen-29-290
OKM, muiden koulutuksen laadun parantamiseen suunnattujen avustusten vähentäminen-14-140
OKM, varhaiskasvatuksen kehittäminen440
OKM, poistojen takuukorotuksen päättyminen ammatillisessa koulutuksessa2)-46-1927
OKM, teattereiden ja orkestereiden valtionosuuden tasomuutos-2-20
OKM, museoiden valtionosuuden tasomuutos-4-40
OKM, valtionosuusindeksin jäädytys -5-5
STM, hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden kuntakokeilut660
Muut toimet:   
VM, valtionosuusleikkaus (edellinen hallitus) -40-40
VM, päivystysjärjestelmän uudistus-4-13
VM, aikuisten hammashuollon säästötoimet-6-24
VM, valtionosuusmenetysten kompensaatiot -3-3
OKM, koulutuksen laadun kehittäminen -9-90
OKM, eräiden määräaikaisten lisäysten poistuminen (koulujen kerhotoiminta, oppisopimuskoulutus, aikuisten osaamisperusta, ammatillinen koulutus)-34-268
OKM, nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano: lisämääräraha alueille, joilla tarjonta niukinta suhteessa ikäluokan kokoon73-4
OKM, lukiokoulutukseen valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille21-1
OKM, nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö-7-70
OKM, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakirjaston perustaminen330
STM, säästö kehittämishankkeissa (Kaste)-6-51
STM, oikeuspsykiatriset tutkimukset ja potilassiirrot110
STM, koulutus-EVO-korvaukset220
STM, kuntouttava työtoiminta-2-20
STM, perustoimeentulotuen muutokset-19-99
TEM, pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen määräaikainen kokeilu-20-200
Yhteensä-256-21739
    
2. Verotuksen ja maksujen muutokset   
Tuloveroperustemuutoksista seuraava verotuottomenetys ja niiden valtionosuuskompensaatio (262 milj. euroa) 00
Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen -258-258
Kiinteistöveron korottaminen 2525
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottaminen 150150
Päivähoitomaksujen korottaminen 1.8.2016 lukien 2222
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen 1.8.2016 lukien 1010
Yhteensä -51-51
    
3. Kustannustenjaon tarkistus   
VM 269269
OKM 3131
Yhteensä 300300
    
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä-25632288

1) Valtion budjetilla on kuntatalouteen myös välillisiä vaikutuksia, joita ei ole huomioitu tässä taulukossa. Taulukossa luvut on pyöristetty lähimpään täyteen miljoonaan euroon.

2) Sisältää hallitusohjelmalinjauksen lisäksi voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvan muutoksen.