Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. (33.02 ja 70, osa) Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
              (28.) Kansallisen yhteyspisteen ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut
              60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. (33.70, osa) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiavustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

30. SairausvakuutusPDF-versio

Selvitysosa: Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääke- ja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden hankkia terveyspalveluja yksityiseltä sektorilta kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi turvataan riittävä toimeentulo tasaamalla lyhytaikaisesta sairaudesta sekä vanhempainvapaasta aiheutuvaa työtulojen menetystä.

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen.

Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan osa avohoidon lääkemenoista, matkakuluista, ylioppilaiden perusterveydenhuollon kustannuksista sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kustannuksia. Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös osa yksityisen terveydenhuollon lääkärin- ja hammaslääkärin palkkioista sekä lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista.

Työtulovakuutuksesta maksetaan sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, erityishoitorahaa sekä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityisäitiysrahaa. Lisäksi työtulovakuutuksesta korvataan osa työnantajien ja yrittäjien järjestämän työterveyshuollon kustannuksista sekä vanhempainloma-ajalta kertyvistä vuosilomakustannuksista.

Toiminnan laajuus 2013—2016

 2013
toteutunut
2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
     
Päivärahat    
Sairauspäivärahan saajat308 391304 573303 000302 000
Vanhempainpäivärahan saajat160 164158 434159 000159 300
Keskimääräinen sairauspäiväraha (€/pv)56,6257,4258,3259,39
Keskimääräinen vanhempainpäiväraha (€/pv)62,7063,6264,5565,77
Sairaus- ja vanhempainpäivärahan vähimmäistaso (€/pv)23,7723,9224,0223,92
     
Lääkkeet    
Lääkkeiden omavastuukerrat (1 000 kpl)29 60030 00030 50027 500
Sairausvakuutuksen korvaama osuus peruskorvatuista lääkkeistä (%)42,034,71)35,040,0
Lääkkeiden lisäkorvausraja (€)670,00610,00616,62613,98
Lääkkeiden lisäkorvausta saaneet henkilöt177 542176 400165 000166 000
Sairaanhoitokorvaukset    
Vuonna 2014 sairausvakuutus korvasi kustannuksista lääkärinpalkkioiden osalta 21,0 %, hammaslääkärinpalkkioista 31,0 %, tutkimuksen ja hoidon osalta 21,3 % sekä matkojen osalta 88,6 %.    

1) 1.2.2013 alkaen.

(28.) Kansallisen yhteyspisteen ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kansallisen yhteyspisteen toimintakulut (siirto momentille 33.10.60)-700
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut (siirto momentille 33.01.01)-572
Yhteensä-1 272

2015 talousarvio1 272 000
2014 tilinpäätös1 272 000

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 157 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 56 400 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 9 200 000 euroa.

Määrärahan mitoitus perustuu harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteeseen.

Selvitysosa: Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menot rahoitetaan vakuutettujen ja valtion yhtä suurella osuudella.

Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa työtulovakuutuksen menoista vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä vähimmäismääräiset kuntoutusrahat. Lisäksi valtio rahoittaa 0,1 %-osuuden vanhempainpäivärahamenoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Kansaneläkelaitoksen harkinnanvarainen kuntoutus jakaantuu yksilökohtaiseen kuntoutukseen, yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Sairauspäivärahan määräytymisen tulorajoja ja korvausastetta muutetaan, vanhempainpäivärahan 30 päivän ajalta maksettavaa korotettua päivärahaa alennetaan ja vanhempainlomakausilta karttuvaa lomaoikeutta rajataan. Muutokset alentavat työtulovakuutuksen kustannuksia vuositasolla yhteensä 65 000 000 euroa ja 22 500 000 euroa vuonna 2016, mutta eivät vaikuta valtion osuuteen.

Vuonna 2016 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuina kaikilta vakuutetuilta peritään 1,28 % tuloista paitsi eläke- ja etuustulojen osalta kuitenkin 1,45 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi palkansaajilta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua 0,82 %, yrittäjiltä sairausvakuutuksen päivärahamaksua 0,94 % ja työnantajilta sairausvakuutusmaksua 2,12 %.

Kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta annettua valtioneuvoston asetusta (1258/2010) muutetaan siten, että aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustasoa korotetaan nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaustasolle 1.1.2016 lukien. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 5 300 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta 1.1.2016 lukien siten, että matkakorvauksia alennetaan 25 000 000 eurolla. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 11 000 000 euroa.

Lääkäripalkkioista ja hammaslääkäripalkkioista maksettavia korvauksia alennetaan yhteensä 78 000 000 euroa. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen menoja alennetaan 20 600 000 euroa hallituksen säästöpäätöksen toteuttamiseksi. Näistä johtuen määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon yhteensä 44 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 26 000 000 euroa sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 §:n muuttamisesta muun muassa siten, että lääkekustannusten osalta otetaan käyttöön alkuomavastuu ja lääkkeiden peruskorvausta korotetaan 40 prosenttiin. Hallitus antaa eduskunnalle lisäksi talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lääkekorvausmenojen vähentämisestä 50 000 000 eurolla vuonna 2016. Tästä johtuen määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 22 500 000 euroa. Lisäksi sairausvakuutuksen rahoitusta koskevia pykäliä muutetaan väliaikaisesti vuodelle 2016 siten, että työtulovakuutuksen vakuutusmaksutuotoilla rahoitetaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen menoja 4 500 000 eurolla.

Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 5 600 000 euroa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista annetun lain ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisen johdosta lääkinnällisen kuntoutuksen saantiedellytysten lieventämisestä.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa.

Hallituksen esitykset huomioon ottaen sairausvakuutuksen menot ja valtionosuudet vuonna 2016 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

  
Menot 
Työtulovakuutus 
Sairauspäivärahat860
Vanhempainpäivärahat1 159
Mata-päivärahat6
Kuntoutusrahat92
Työterveyshuolto353
Yrittäjien lisäpäivät7
Rahaston 8 % osuus5
Yhteensä 2 482
  
Sairaanhoitovakuutus 
Lääkekorvaukset1 306
Matkat281
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin56
Lääkäripalkkiot53
Hammaslääkärinpalkkiot58
Muut sairaanhoitokorvaukset79
Kuntoutuspalvelut349
Rahaston 8 % osuus4
Yhteensä2 186
Menot yhteensä4 668
  
Tulot 
Työtulovakuutuksen tuotot 
Vakuutettujen maksut698
Työnantajamaksut1 711
Yrittäjien lisäpäivät6
Valtion rahoitusosuus138
Vuoden 2015 yli-/alijäämä-
Yhteensä2 553
  
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot 
Palkansaajien ja yrittäjien maksut840
Etuudensaajien maksut403
Valtion rahoitusosuus1 020
Vuoden 2015 yli-/alijäämä-
Yhteensä2 263
Tulot yhteensä4 816
  
Valtion osuudet yhteensä1 158
Työtulovakuutus 
Vanhempainpäivärahat1
Vähimmäispäivärahat135
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta2
Sairaanhoitovakuutus 
Osuus sairaanhoidosta972
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin48

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kelan toimintakulut (siirto momentille 33.10.60)-72 500
KEL-indeksitarkistus 2016-100
Kuntoutuspsykoterapiakorvauksen korottaminen5 300
Lääkekorvaussäästö (HO 2015)-22 500
Lääkekorvaussäästöt-26 000
Säästö hammaslääkärikorvauksista (HO 2015)-18 000
Säästö harkinnanvaraisen kuntoutuksen menoista (HO 2015)-9 000
Säästö lääkärikorvauksista (HO 2015)-17 000
Säästö matkakorvauksista (HO 2015)-11 000
Tarvearvion muutos104 900
Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen vammaisetuuskytkennän poistaminen5 600
Vuoden 2015 säästöpäätökset-6 900
Yhteensä-67 200

2016 talousarvio1 157 800 000
2015 talousarvio1 225 000 000
2014 tilinpäätös1 244 602 358