Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja tutkimus
       10. (30.10 ja 32.50, osa) Maaseudun kehittäminen
       20. Maa- ja elintarviketalous
       40. Luonnonvaratalous
            20. Kalakannan hoitovelvoitteet
            21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
            22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
            31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
            40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
            41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
            45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
            46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
            (47.) Pienpuun energiatuki
            (48.) Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            50. Riistatalouden edistäminen
            51. Kalatalouden edistäminen
            53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
            62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
            (77.) Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet
            83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
       63. Metsähallitus
       70. Maanmittaus ja tietovarannot
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 10 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kalastuslain (379/2015) 82 §:n mukaisista käyttötarkoituksista ja kalastuslain (286/1982) mukaisten viehekalastusmaksujen palautuksista vesialueen omistajille aiheutuviin menoihin.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Eduskunta on hyväksynyt uuden kalastuslain (379/2015) ja eräitä siihen liittyviä lakeja. Laki tulee voimaan 1.1.2016. Kalastuslaki sisältää säädökset kalatalouden edistämisvarojen keräämisestä, käytöstä sekä talousarvioon ottamisesta. Vastaavasti kumotaan kalastuslaki (286/1982).

Kalastuslain (379/2015) 82 §:n mukaisen toiminnan rahoitukseen arvioidaan käytettävän 7 255 000 euroa. Vuonna 2016 kalastonhoitomaksuina kertyvät tulot on merkitty momentille 12.30.44.

Momentin määrärahasta maksetaan myös kalastuslain (286/1982) mukaiset vuonna 2015 kertyneitä viehekalastusmaksuja vastaavat palautukset vesialueen omistajille. Vesialueiden omistajille palautettavaksi määräksi arvioidaan 3 145 000 euroa, mikä saadaan, kun vuoden 2015 talousarviossa kertyväksi arvioidusta 3 295 000 euron viehekalastusmaksutuotosta vähennetään maksujen kannosta valtiolle arvioidut kulut, yhteensä 150 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Kalastuslain 82 §:n 1—3 kohtien mukaiset käyttötarkoitukset 6 505 000
Kalastuslain 82 §:n 5 kohdan mukaisesta kalastonhoitomaksukannosta aiheutuvat menot750 000
Vuonna 2015 kertyneistä viehekalastusmaksuista vesialueen omistajille palautettava osuus3 145 000
Yhteensä10 400 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK)-100
Viehekalastusmaksujen tulokertymän kasvu97
Tasomuutos826
Yhteensä823

2016 talousarvio10 400 000
2015 talousarvio9 577 000
2014 tilinpäätös9 406 296