Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2010 (RP 138/2009 rd)
   Allmän motivering
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01.  (28.01, delvis) Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         40.  (28.01, delvis) Statens regional- och lokalförvaltning
              01. Omkostnader för statens regionförvaltningsverk
              03.  (28.01.12) Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen
         60.  (28.60, delvis, och 40, delvis) Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70.  (28.40, delvis, och 28.01, delvis) Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Stöd till landskapet Åland
         90.  (28.90, 29.10, delvis, 29.80, delvis och 33.60, delvis) Stöd till kommunerna
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2014

40. (28.01, delvis) Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

01. Omkostnader för statens regionförvaltningsverk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 138 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen är 350 000 euro jämfört med det belopp på 47 788 000 euro som föreslås i budgetpropositionen. I ändringen har som tillägg beaktats 400 000 euro som en överföring från moment 28.40.03 till följd av utgifter av engångsnatur som orsakas av ändringar som gäller statens regionalförvaltningsverks lokaler, lokalernas utrustning och den ökade informationen. I ändringen har som avdrag beaktats 50 000 euro som en överföring till moment 28.40.03 för ersättandet till landskapsförbunden av kostnaderna för de nya uppgifter som följer av lagförslagen i anslutning till regionförvaltningsreformen.


2010 budget48 138 000

03. (28.01.12) Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 767 000 euro.

Anslaget får användas

6) till ersättande av kostnader som föranleds landskapsförbunden på grund av nya uppgifter.

Förklaring: Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt sex i det andra stycket i beslutsdelen blir punkt sex i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid nuvarande punkt sex blir punkt sju.

Ändringen är 500 000 euro jämfört med det belopp på 3 267 000 euro som föreslås i budgetpropositionen. I ändringen har som tillägg beaktats 400 000 euro som en överföring från moment 28.70.20 och som motsvarande avdrag 400 000 euro som en överföring till 28.40.01. Dessutom har som tillägg beaktats 50 000 euro som en överföring från moment 28.40.01 för ersättandet till landskapsförbunden av kostnaderna för de nya uppgifter som följer av lagförslagen i anslutning till regionförvaltningsreformen samt 450 000 euro som en överföring från moment 32.01.02 på grund av att de uppgifter (9 årsv.) som överförs från länsstyrelserna till landskapsförbunden har preciserats.


2010 budget3 767 000
2009 I tilläggsb.2 480 000
2009 budget774 000
2008 bokslut374 000