Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007
   Allmän motivering
     1. Sammanfattning
     2. De ekonomiska utsikterna de närmaste åren
     3. Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Basservicebudgeten
          6.1. Kommunernas statsandelssystem
       6.2. Kommun- och servicestrukturreformen
            Kommunstrukturen
            Servicestrukturen
            Basserviceprogrammet
          6.3. Kommunalekonomins utveckling fram till 2011
       6.4. Basservicen
       6.5. Statens åtgärder
     7. Statens resursförvaltning
     8. Fonder och affärsverk utanför statsbudgeten samt statens ägarpolitik
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Talousarvioesitys 2014

Basserviceprogrammet

Basserviceprogrammet, som behandlar kommunernas uppgifter och finansieringen av dem, utvecklas och permanentas som en del av det på lag grundade förhandlingsförfarandet mellan stat och kommuner. Kommunernas finansierings- och statsandelssystem revideras i syfte att skapa ett enkelt och genomskinligt system. Under reformen beslutar man om att stärka kommunernas skatteinkomstbas genom överföring av skatteavdrag på staten och avlägsnande av sådana hinder för sammanslagning och samarbete mellan kommunerna som ansluter till kommunernas finansieringssystem. Målet är att sammanslå de förvaltningsområdesspecifika statsandelarna. I statsandelssystemet beaktas kommunernas olika omständigheter och servicebehov. Det system för utjämning av statsandelar som bygger på skatteinkomster skall vara neutralt i fråga om förhållandet kommunen-staten. Reformen ändrar inte kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna.