Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2010
   Yleisperustelut
     1. Yhteenveto
     2. Lähivuosien talousnäkymät
     3. Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
       5.1. Talousarvioesitys ja valtiontalouden kehys
       5.2. Poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat
       5.3. Määrärahat hallinnonaloittain
          5.4. Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka
       5.5. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastot
            Alueiden kehittäminen
            Euroopan unionin rakennerahastojen toiminta Suomessa
            Rakennerahastovarat vuoden 2009 talousarviossa
     6. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     7. Hallinnon kehittäminen ja uudistaminen sekä valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot ja liikelaitokset sekä valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2014

5.5. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastotPDF-versio

Alueiden kehittäminen

Alueiden kehittämisestä vastaavat valtio, kunnat ja alueillaaluekehittämisviranomaisina toimivat maakunnan liitot. Tavoitteenaon, että alueiden kehittäminen perustuu keskushallinnon, alueviranomaistenja muiden alueiden kehittämisen kannalta keskeisten tahojen vuorovaikutukseenja verkostoitumiseen.

Hallitusohjelma ja valtioneuvoston vuoden 2007 lopussa tekemäpäätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista määrittelevätalueiden kehittämisen strategiset painopisteet ja tärkeimmät toimenpiteet.Alueellista kehittämistyötä toteutetaan sekä kansallisilla ettäEU:n osittain rahoittamilla ohjelmilla ja toimenpiteillä. Kansallinenalue- ja maaseutupolitiikka ja EU:n rakennerahasto- ja maaseutuohjelmienalue- ja maaseutupoliittiset linjaukset ja toimenpiteet integroidaantoimivaksi kokonaisuudeksi.

Alueiden kehittämiseen liittyvä rahoitus määritellään vuosittainkehys- ja talousarvioprosessin yhteydessä. Valtion talousarvioesityksessävuodelle 2010 on neljässä eri pääluokassa kaikkiaan 15 momenttia,joilla oleva määräraha on merkitty kokonaan tai osittain alueidenkehittämislaissa tarkoitetuksi alueiden kehittämisen rahoitukseksi.Merkittävimmät näistä ovat EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteuttamiseenvaratut määrärahat.

Kansallista aluepoliittista ohjelmakokonaisuutta yksinkertaistetaanja uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Vuonna 2010 toteutettaviakansallisia erityisohjelmia ovat osaamiskeskusohjelma ja v. 2010aloittava koheesio- ja kilpailukykyohjelma. Kansallisia erityisohjelmia jarakennerahasto-ohjelmia tarkastellaan työ- ja elinkeinoministeriönpääluokassa luvussa 32.50.

Euroopan unionin rakennerahastojen toiminta Suomessa

Vuonna 2010 jatketaan ohjelmakauden 2007—2013 toteuttamista.Suomessa toteutetaan ohjelmakaudella 2007—2013 EU:n alueellinenkilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta, joka keskittyy ensisijaisestitutkimukseen, innovointiin, saavutettavuuteen ja työllisyyden edistämiseen. LisäksiSuomessa toteutetaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta,jonka päämääränä on muun muassa lujittaa unionin alueen yhdentymistäkaikilla osa-alueilla sekä lisätä rajat ylittävää yhteistyötä japarhaiden käytäntöjen vaihtoa. EU:n rahoitus näille tavoitteilletulee kahdesta rakennerahastosta, jotka ovat Euroopan aluekehitysrahasto(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Ohjelmien hallinto- jatodentamisviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Tavoitteita toteuttavat toimenpideohjelmat noudattavat kansallisenalue-, rakenne- ja työllisyyspoliittisen strategian 2007—2013painopistealueita. Toimenpideohjelmat rakentuvat ohjelmille yhteisilletoimintalinjoille, joiden sisällössä on huomioitu muun muassa alueelliseterityispiirteet.

Kutakin ohjelmaa rahoitetaan yhdestä rahastosta. Euroopan aluekehitysrahastostarahoitettavat toimenpideohjelmat ovat alueellisia rakennerahasto-ohjelmia,ja ne on laadittu suuralueittain. Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavatoimenpideohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekävaltakunnallisen osion että alueelliset osiot.

Suomen saama rakennerahastorahoitus ohjelmakaudella 2007—2013on yhteensä 1 716 milj. euroa käyvin hinnoin. Valtion talousarvioei kuitenkaan sisällä rajat ylittävää yhteistyötä toteuttavien toimenpideohjelmienEU:n rahoitusta, joka tuloutuu ohjelmien hallintomallin mukaisestisuoraan talousarviotalouden ulkopuoliselle hallinto- ja todentamisviranomaiselle.Näiden ohjelmien EU-tukea vastaava valtion rahoitusosuus sisältyyvaltion talousarvioon. Valtion talousarvioon ei sisälly myöskäänAhvenanmaalla toteutettavien toimenpideohjelmien varoja, sillä nämäohjelmat kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

Taulukko 17. EU:n rakennerahastojen toimenpideohjelmat 2007—2013,käyvin hinnoin sisältäen 2 prosentin vuotuisen indeksoinnin

 EU:n rahoitus milj.euroa
  
Alueellinenkilpailukyky ja työllisyystavoite (EAKR): 
— Etelä-Suomi138
— Länsi-Suomi159
— Itä-Suomi366
— Pohjois-Suomi311
Yhteensä974
  
Manner-Suomenalueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite (ESR): 
— Valtakunnallinenosio218
— Etelä-Suomi69
— Länsi-Suomi79
— Itä-Suomi180
— Pohjois-Suomi69
Yhteensä615

Rakennerahastovarat vuoden 2009 talousarviossa

Rakennerahastovaroja arvioidaan tuloutuvan valtion talousarvioonyhteensä 252 milj. euroa. Tässä ovat mukana Euroopan aluekehitysrahastostaja Euroopan sosiaalirahastosta ohjelmakaudelta 2007—2013saatavat tulot.

EU:n rakennerahasto-ohjelmien myöntämisvaltuuden budjetointiaaikaistetaan siten, että kilpailukyky ja työllisyystavoite -ohjelmienvuoden 2010 rahoituskehystä korotetaan 20 %. Rakennerahasto-ohjelmienrahoitusta suunnataan meneillään olevan suhdannetilanteen edellyttämällätavalla nopeasti yrittäjyyttä, uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkojaluoviin toimenpiteisiin sekä työllisyys- ja koulutustoimenpiteisiin.

Vuoden 2010 talousarviossa yksinkertaistetaan rakennerahasto-ohjelmienbudjetointimenettelyä siten, että rakennerahastovarat ja valtionrahoitusosuus kootaan samalle talousarviomomentille. Rakennerahasto-ohjelmienrahoituksen arvioidaan olevan v. 2010 yhteensä noin 535 milj.euroa myöntämisvaltuutena, josta EU:n osuus on 274 milj. euroa javaltion rahoitusosuus 261 milj. euroa. Tarkat tiedot EU-rahoituksestaja vastaavasta valtion rahoituksesta löytyvät työ- ja elinkeinoministeriönpääluokasta momentin 32.50.64 selvitysosan taulukoista.

EU:nrakennerahastojen toiminnan arvioitu kohdentuminen vuonna 2010:
Hallinnonala%
  
Työ- ja elinkeinoministeriö69,6
Opetusministeriö21,5
Liikenne-ja viestintäministeriö3,6
Ympäristöministeriö3,4
Sosiaali-ja terveysministeriö1,5
Maa- ja metsätalousministeriö0,4


Kuvio 5. EU:n rakennerahasto-ohjelmien myöntämisvaltuusrahastoittain vuonna 2010, milj. euroa