Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Liikenne- ja viestintäministeriö
       20. Ajoneuvohallintokeskus
       24. Tiehallinto
       25. Tienpidon valtionavut
          26. Tieliikelaitos
       30. Merenkulkulaitos
       32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen
          33. Varustamoliikelaitos
          34. Luotsausliikelaitos
       40. Ratahallintokeskus
       41. Rautatievirasto
       50. Ilmailulaitos
            50. Ilmailulaitoksen julkiset hallintotehtävät
       51. Ilmailuhallinto
       52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut
       60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet
       70. Viestintävirasto
       72. Viestinnän korvaukset ja avustukset
       80. Ilmatieteen laitos
       81. Merentutkimuslaitos
       99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

50. IlmailulaitosPDF-versio

1. Toimintaan liittyvät hallinnolliset muutokset

Ilmailulaitoksesta erotetaan Ilmailuhallinnosta annetun lain (HE) mukaisesti 1.1.2006 alkaen Lentoturvallisuushallinto ja Lentoliikennehallinto erilliseksi ilmailuviranomaiseksi, Ilmailuhallinnoksi. Ilmailulaitoksessa eriytetään Ilmailulaitoksesta annetun lain (HE) mukaisesti ja valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) edellyttämällä tavalla 1.1.2006 alkaen lennonvarmistus ja muut julkiset hallintotehtävät taloudellisesti liiketoiminnasta.

2. Liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Ilmailulaitoksen tavoitteena on tarjota ilmaliikenteen tarpeisiin lentoasemapalveluja mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti. Ilmailulaitos tarjoaa myös puolustushallinnon ja pelastusviranomaisten sekä ilmailualan koulutustoiminnan tarvitsemia palveluja. Ilmailulaitos huolehtii ilmaliikenteen ja muiden palvelujensa tarjonnasta kannattavan liiketoiminnan edellyttämällä tavalla. Tavoitteena on, että liikenneilmailun toimintaedellytykset ovat laitoksen ylläpitämillä lentoasemilla ja Suomen ilmatilassa hyvät ja turvalliset, ja että Ilmailulaitoksen toiminnasta johtuvat lentoliikenteen viiveet ovat alle puolet eurooppalaisesta keskitasosta.

Ilmailulaitoksen lentoasemia ylläpidetään ja kehitetään yhtenä kokonaisuutena niiden palvelujen liiketaloudellista kysyntää vastaavasti. Ilmailulaitoksen tavoitteena on tuottaa hinnaltaan ja laadultaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä lentoasemapalveluita.

3. Liiketoiminnan investointien enimmäismäärä sekä investointisitoumusten enimmäismäärä

Ilmailulaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2006 enintään 60 milj. euroa. Lisäksi Ilmailulaitos saa tehdä vuonna 2006 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 150 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Ilmailulaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 40 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Valtioneuvosto saa oikeuttaa Ilmailulaitoksen antamaan vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia lentokenttä- ja lennonvarmistuspalveluja tuottavien tytäryhtiöidensä ja kiinteistöyhtiöidensä ottamien yhteensä enintään 60 milj. euroa lainojen vakuudeksi.

6. Julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä julkisten hallintotehtävien rahoitus

Ilmailulaitoksen julkisten hallintotehtävien yksikkö ylläpitää ja kehittää siviili- ja sotilaslennonvarmistuspalveluja siten, että toiminta vastaa liikenne- ja viestintäministeriön ilmailulain (HE) 115 §:n perusteella erikseen Ilmailulaitokselle nimeämiä palveluntarjoamistavoitteita. Julkisten hallintotehtävien yksikkö hoitaa myös muut Ilmailulaitokselle lailla säädetyt perustuslain (731/1999) 124 §:n mukaiset julkiset hallintotehtävät. Julkisten hallintotehtävien rahoitus esitetään momentilla 31.50.50. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ilmailulaitoksen ilmailulain (HE) 120 §:n mukaisesti määrittämien lennonvarmistusmaksujen tulot. Lennonvarmistusmaksuista on tarkemmin säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 550/2004 (palvelutarjonta-asetus).

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Ilmailulaitosta ja ilmailuviranomaista koskevaksi lainsäännöksi sekä esityksen ilmailulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Ilmailulaitokseen sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia lain siirtymäsäännöksen (858/2005) perusteella ensimmäisen kerran vuoden 2006 alusta lukien.

Ilmailulaitoksesta erotetaan merkittäviä julkisia hallintotehtäviä hoitavat ja ilmailun oikeussääntöjä antavat yksiköt Lennonvarmistushallinto ja Lentoliikennehallinto erilliseksi ilmailuviranomaiseksi — Ilmailuhallinnoksi, jonka toiminta jatkossa rahoitetaan momentin 31.51.21 määrärahalla. Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain (HE) nojalla lentoasemilta matkustajamäärän perusteella perittävä valvontamaksu, joka tuloutetaan momentille 11.19.05.

Ilmailulaitokselle edelleen jäävät julkiset hallintotehtävät eriytetään liikelaitoksessa liiketoiminnasta erilliseen julkisen hallinnon yksikköön, jonka toiminta jatkossa rahoitetaan momentin 31.50.50 määrärahalla. Julkisen hallinnon yksikköön kuuluvat Ilmailulaitoksen kaikki virkamiehet, joista suurimman ryhmän muodostaa lennonvarmistushenkilökunta. Määrärahojen mitoituksessa otetaan huomioon Ilmailulain 120 §:ssä tarkoitetut Ilmailulaitokselle tuloutettavat lennonvarmistusmaksujen tulot.

Ilmailulaitos rahoittaa vuoden 2005 loppuun saakka sekä liiketoiminnan että julkiset hallintotehtävät liiketoiminnan ja muilla tuloilla. Vuoden 2006 alusta Ilmailulaitokselta Ilmailuhallinnolle siirtyvien tehtävien kokonaiskustannukset ovat 8,8 milj. euroa, josta 3,0 milj. euron suoritemaksutulojen nettobudjetoinnin jälkeen jäävä 5,8 milj. euroa rahoitetaan momentin 31.51.21 määrärahalla. Lisäksi Ilmailuhallinnon kustannusten kattamiseen peritään lentokentiltä — lähinnä Ilmailulaitokselta — lennonvalvontamaksua, jonka 5,8 milj. euron määräiseksi arvioidut tulot tuloutetaan momentille 11.19.05. Ilmailulaitoksessa eriytettävien julkisten hallintotehtävien kokonaiskustannukset ovat 40,1 milj. euroa, josta 40,0 milj. euron lennonvarmistusmaksutuloilla rahoitettavien lennonvarmistustehtävien huomioimisen jälkeen muiden julkisten hallintotehtävien rahoittamiseen osoitetaan 0,1 milj. euron määräraha momentille 31.50.50. Ilmailulaitoksesta Ilmailuhallintoon siirtyvän henkilökunnan määräksi arvioidaan 147. Ilmailulaitoksen julkisen hallinnon yksikön henkilökunnan määräksi arvioidaan 300.

Liiketoiminta

Ilmailulaitoksen liiketoiminnan vuoden 2006 liikevaihdoksi arvioidaan 200,6 milj. euroa, missä on otettu huomioon 8,8 milj. euron vähennys Ilmailuhallinnon erottamisen johdosta ja 40,1 milj. euron vähennys Ilmailuhallinnon julkisten hallintotehtävien eriyttämisen johdosta.

Ilmailulaitoksen liiketoiminnan rahoitusrakenteessa tehdään edellä mainittujen hallinnollisten muutosten lisäksi muutoksia, joilla lisätään hinnoittelun läpinäkyvyyttä, puretaan ristisubventioita ja korostetaan palveluja rahoittavien viranomaisten vastuuta toiminnan ja rahoituksen järjestämisessä.

Vuoden 2005 talousarviossa Ilmailulaitoksen valmiustehtäviin momentilla 31.52.(43) osoitettu 4 575 000 euron määräraha poistetaan ja asianomaisten palveluja käyttävien viranomaisten määrärahoihin osoitetaan palvelujen jatkumiseen ja ostamiseen tarvittava lisäys. Puolustusvoimien momentin 27.10.21 määrärahaa lisätään 3 981 000 eurolla ja momentilta maksetaan jatkossa Ilmailulaitokselta ja sen tytäryhtiöiltä ostettavat Tampereen, Kuopion ja Rovaniemen lentoasemien valmiuspalvelut, sotilasilmailun käyttämien Hallin, Kauhavan ja Utin lentoasemien palvelut sekä muut sotilasilmailun Ilmailulaitokselta ostamat palvelut. Sisäasiainministeriön hallinnonalan valvonta-, etsintä- ja pelastustoimen määrärahaa momentilla 26.80.22 lisätään 400 000 eurolla ja momentin määrärahasta maksetaan jatkossa rajavartiolaitoksen ja pelastustoimen Ilmailulaitokselta ostamat pelastuslain (468/2003) 77 §:n 1 momentissa tarkoitetut, meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitetut ja muut valvonta-, etsintä- ja pelastuspalvelut.

Opetusministeriö avustaa lentokoulutusta osoittamalla Porin Ilmailuopistolle erikoisoppilaitosten valtionavustusta momentilta 29.69.51. Ilmailulaitoksen palvelujen hinnoittelun läpinäkyvyyden lisäämisen ja ristisubventioiden poistamisen johdosta Porin Ilmailuopiston ostamien lentoasemapalvelujen hintojen arvioidaan nousevan, minkä johdosta valtionavustuksen määrärahaa lisätään 225 000 eurolla.

Eräiden vähäliikenteisten lentoasemien muulle lentoasemaverkostolle lisäarvoa tuottamaton tappio on rahoitettu liiketoiminnan tuotoilla. Vuonna 2006 on tätä reittiliikenteen lentoasemien keskinäistä ristisubventiota tarkoitus verkostoperiaatteena jatkaa suunnilleen nykyisessä laajuudessa edellyttäen, että reittiliikenne näille lentoasemille jatkuu. Reittiliikenteen käyttämien lentoasemien sisäisen ristisubvention suuruus on noin 5 milj. euroa ja se koskee Enontekiön, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Porin, Savonlinnan ja Varkauden lentoasemia. Malmin lentoasema ei kuulu Ilmailulaitoksen sisäisesti ristisubventoimaan reittiliikenteen lentoasemaverkostoon, vaan koulutustoiminnan lisäksi se palvelee yleisilmailua ja toiminta tulee järjestää tuloja vastaavaksi.

Ottaen huomioon toimialan kehitysnäkymät ja eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä uudistetun Ilmailulaitoslain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset muutokset, liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmailulaitoksen tulostavoitteeksi 17,0 milj. euroa vuonna 2006. Voitontuloutustavoite on 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 5 milj. euroa.

Tulostavoite perustuu arvioon lentoliikenteen kehittymisestä siten, että kotimaan liikenteen matkustajamäärät kasvavat 1 % ja kansainvälisen liikenteen matkustajamäärät 2,5 %. Kuluissa ja tulostavoitteessa on otettu huomioon Ilmailulaitoksen toiminnan vakuuttaminen valtion liikelaitoksista annetun lain edellyttämällä tavalla.

Investointeihin on arvioidun tuloksen toteutuessa tarkoitus käyttää investointiohjelman mukaan noin 60 milj. euroa, jotka rahoitetaan pääosin tulorahoituksella.

Liiketoiminnan tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodeksi 2006, milj. euroa
  
Kaluston hankinta ja muu käyttöomaisuus20
Lentokenttien talonrakennukset25
Lentokenttien liikennealueiden hankkeet15
Yhteensä60

Liiketoiminnan tunnuslukutaulukko
 200420052006
 toteutumaennusteesitys
    
Liikevaihto, milj. €233,8239,9200,6
— muutos %6,82,6-16,3
Käyttökate, milj. €57,159,458,7
— käyttökate % liikevaihdosta24,424,829,2
Voitto, milj. €15,018,017,0
— voitto % liikevaihdosta6,47,58,5
Sijoitetun pääoman tuotto %2,83,23,0
Tuotto peruspääomalle, %8,19,99,3
Tuotto koko pääomalle, %2,12,62,4
Omavaraisuusaste %76,277,678,4
Investoinnit % liikevaihdosta20,622,329,4
Henkilöstömäärä1 8191 8721 448
— liiketoiminta1 7251 7421 448
— viranomainen941300

Julkiset hallintotehtävät

Ilmailulaitoksen julkisen hallinnon yksikön tehtävät rahoitetaan Ilmailulaitoksen lennonvarmistuksen osalta 40,0 milj. euron maksutuloilla ja muiden julkisten hallintotehtävien osalta valtion talousarvioesitykseen otettavalla 0,1 milj. euron määrärahalla (31.50.50).

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (31.50.50)
 2006
esitys
  
Toiminnan tuotot (milj. €)40,0
Toiminnan erilliskustannukset (milj. €)40,1
Käyttöjäämä (milj. €)-0,1
— % tuotoista0
Osuus yhteiskustannuksista (milj. €)0
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (milj. €)-0,1
— % tuotoista0
Tuotot erityistehtävien kokonaiskustannuksista yhteensä (milj. €)0,1
Investoinnit (milj. €)0
Henkilökuntamäärä (htv)300
— josta virkamiehiä (htv)300

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)
 200420052006
 toteutumaennakoituarvio
    
Liiketoiminnan tuloutus tulomomenteille   
12.28.99 Takausmaksut  0,3
13.05.01 Voiton tuloutus (ed.vuoden)  9,0
Yhteensä  9,3
    
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus   
31.50.50 Ilmailulaitoksen julkiset hallintotehtävät  0,1

50. Ilmailulaitoksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ilmailulaitoksessa perustuslain (731/1999) 124 §:ssä tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä suorittavien virkamiesten muodostamassa erillisessä yksikössä suoritetusta toiminnasta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Luvun perusteluihin viitaten määräraha on tarkoitettu Ilmailulaitoksen julkisia tehtäviä varten, jota varten perustetaan 300 henkilön erillinen Ilmailulaitoksen julkisen hallinnon yksikkö. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ilmailulain (HE) 120 §:n mukaisesti Ilmailulaitokselle lennonvarmistustehtävistä perittävät maksutulot.


2006 talousarvio100 000