Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2013 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
            01. Ansio- ja pääomatuloverot
            02. Yhteisövero
            03. Korkotulojen lähdevero
            04. Perintö- ja lahjavero
            05. Pankkivero
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
       19. Muut veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

01. Ansio- ja pääomatuloverotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 8 642 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille kertyy luonnollisten henkilöiden ansiotuloista valtion progressiivisen tuloveroasteikon mukaan maksettava vero ja eläketulon lisävero, pääomatulovero, rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero sekä henkilön yleisradiovero.

Ennusteen pohjana on viimeksi valmistuneen verotuksen eli verovuoden 2010 ansio- ja pääomatuloverojen määrät. Ennuste vuoden 2013 veroista perustuu ennusteeseen veronalaisten tulojen kehityksestä, vuosien 2011 ja 2012 kertymätietoihin sekä veroperustemuutoksiin verovuosina 2011—2013.

Veronalaisten ansio- ja pääomatulojen arvioitu kehitys

Veronalaiset tulot, taso ja muutos2011
milj. €
%2012 ennuste
milj. €
%2013 ennuste
milj. €
%
       
Ansiotulot, mistä113 100117 2004121 700
— palkkatulot77 600580 000382 100
— eläketulot24 800626 40028 0006
Pääomatulot1), mistä9 80089 600-210 0004
— luovutusvoitot3 500-4½3 200-8½3 3003
— osinkotulot3 800193 80003 900

1) Pääomatulojen osalta myös vuoden 2011 luvut ovat ennusteita.

Ansiotulojen merkittävin erä on palkkatulot, joiden kehitykseen vaikuttavat työllisyyden ja ansiotason kehitys. Toinen merkittävä ansiotuloerä on eläketulot, joiden arvioidaan kasvavan palkkatuloja nopeammin lähivuosina. Pääomatuloja ovat mm. luovutusvoitot, osinkotulot, vuokratulot, puun myyntitulot sekä yritystulon pääomatulo-osuus. Merkittävin pääomatuloerä on luovutusvoitot, joita syntyy muun muassa arvopaperi- ja kiinteistökaupasta ja joiden kehitys riippuu varallisuusarvojen kehityksestä.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Valtiolle suoritettavalla vuotuisella verolla on tarkoitus kerätä Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat vuodesta 2013 alkaen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta. Valtion tuloveroasteikkoon ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi tuloluokka yli 100 000 euroa ylittäville tuloille. Vero alarajan kohdalla olisi 18 719 euroa ja vero alarajan ylittävästä osasta olisi 31,75 prosenttia. Suurten eläketulojen verotusta ehdotetaan kiristettäväksi palkkatulon verotuksen tasolle ottamalla käyttöön uusi eläketulon lisävero. Pienituloisten verotusta ehdotetaan kevennettäväksi kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä.

Ansiotuloverotukseen ei tehdä inflaatio- ja ansiotasotarkistusta vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2013 tämän arvioidaan lisäävän valtion verotuottoa noin 260 milj. eurolla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, jossa kilometrikorvausten verotusta ehdotetaan kiristettäväksi.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi riskipääomasijoitusten vähentämisestä verotuksessa ja tuloverolain muuttamisesta. Listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettamaa ehdotetaan väliaikaisesti korotettavaksi 50 prosenttiin. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön määräaikainen kasvukannustin, jonka kautta yksityinen sijoittaja saa verovähennyksen sijoittaessaan listaamattomaan kasvuyritykseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuloverolain muuttamisesta, jonka mukaisesti vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten samoin kuin kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleva ikäraja korotettaisiin työntekijän eläkelain mukaiseen lykättyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavaan ikään (nykyisin 68 vuotta).

Aikaisemmin päätetyn mukaisesti asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaamista jatketaan. Vuonna 2013 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 80 %.

Muutosten vaikutus valtion tuloverojen tuottoon on esitetty alla olevassa taulukossa. Perusvähennyksen korotuksella ei ole vaikutusta valtion verotuottoon. Väliaikaisten veroperustemuutosten on määrä olla voimassa vuosina 2013—2015.

Ansio- ja pääomatuloverotukseen esitettävien veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2013 vuoden 2012 talousarvioon verrattuna ja vuositasolla (milj. euroa)

 vaikutus
vuonna 2013
vuositaso
   
Uuden tuloluokan lisääminen valtion tuloveroasteikkoon2830
Suurten eläketulojen verotuksen kiristäminen4650
Työtulovähennyksen kasvattaminen-32-33
Kilometrikorvausten verotuksen kiristäminen67
Sijoittajan verokannustimen käyttöönotto-9-10
Hankintameno-olettaman korottaminen-7-8
Lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuus22
Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen1617
Yleisradioveron käyttöönotto435475
Yhteensä485530
— josta verotuottoa lisäävät533581
— josta verotuottoa vähentävät-48-51

Verovuosina 2009—2013 maksuunpantujen verojen määrät (milj. euroa)

 2009
toteutuma
2010
toteutuma
2011
ennakkotieto
2012
ennuste
2013
ennuste
      
Progressiivinen tulovero5 3395 0935 1165 0945 552
Pääomatulovero1 3361 7681 8732 0602 168
Yleisradiovero    475

Kunkin verovuoden ansio- ja pääomatulovero kertyy useamman kalenterivuoden aikana. Näin ollen momentin kertymä koostuu eri verovuosilta tilitetyistä veroista. Suurin osa verovuoden veroista kertyy saman kalenterivuoden aikana ennakonpidätyksinä ja ennakoina. Seuraavana vuonna kertyvät ennakon täydennysmaksut ja osa jäännösverosta. Kertymää puolestaan pienentävät verotuksen valmistumisen jälkeen maksettavat ennakonpalautukset. Kertyneet verot tilitetään veronsaajille kuukausittain. Tilitys on verovuosikohtaista, ja veronsaajien osuudet ansio- ja pääomatuloveroista (jako-osuudet) vahvistetaan kullekin verovuodelle erikseen. Momentin kertymään vaikuttavat myös kalenterivuoden sekä sitä edeltävän verovuoden jako-osuuksien mahdolliset oikaisut.

Valtion jako-osuus on valtion verojen osuus ansio- ja pääomatuloverojen tilityskokonaisuuden veroista (valtion progressiivinen ansiotulovero, pääomatulovero, henkilön yleisradiovero, kunnallisvero, kirkollisvero ja sairausvakuutusmaksu). Verovuoden lopulliset verojen määrät selviävät vasta verotuksen valmistuttua verovuotta seuraavan vuoden lokakuussa. Verovuoden aikana tilityksissä sovelletaan verotuloennusteisiin perustuvia arvioituja jako-osuuksia. Jako-osuuksia oikaistaan tarvittaessa ennusteiden muuttuessa verovuoden kuluessa. Lopullinen oikaisu veronsaajille tilitettyjen verojen määriin (ns. maksuunpanotilitys) tehdään verotuksen valmistuttua.

Arvio valtion ansio- ja pääomatuloveron kertymästä vuonna 2013 (milj. euroa)

  
Ansio- ja pääomatuloverojen kertymät 
— samalta verovuodelta7 330
— aikaisemmilta verovuosilta528
Rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero349
Yleisradiovero435
Yhteensä8 642

Tuloarvion merkittävimmät riskit liittyvät pääomatuloennusteeseen sekä mahdollisiin jako-osuuksien oikaisuihin, jotka johtuvat verotuloennusteiden muutoksista ja lopullisen verotuksen mukaisista verojen maksuunpanotiedoista. Pääomatulojen kehitys on epätasaisempaa kuin ansiotulojen ja ne reagoivat talouden suhdanteisiin ansiotuloja voimakkaammin. Lisäksi pääomatulojen ennustamista vaikeuttaa se, että niistä saadaan suhteellisen vähän toteutumatietoa ennen verotuksen valmistumista. Vuoden 2013 talousarvioesitystä laadittaessa on käytössä tiedot vuoden 2010 pääomatuloista. Talousarviovuoteen ja sitä edeltävään verovuoteen liittyvät jako-osuuksien oikaisut saattavat muuttaa momentin kertymää useilla kymmenillä, jopa sadoilla miljoonilla euroilla. Etenkin suhdannekäänteiden yhteydessä näitä muutoksia on vaikea ennakoida.

Ansio- ja pääomatuloveroihin kohdistuu 49 verotukea, joista 37:lle pystytään esittämään arvio tuen verotuottoa vähentävästä vaikutuksesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty ansio- ja pääomaverotuksen verotukien valtion tuloverojen tuottoa alentava vaikutus. Monet taulukossa esitetyistä tuista vähentävät lisäksi kunnallisveron, kirkollisveron sekä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun tuottoa. Vuonna 2013 verotukien perusteisiin tehdään muutoksia, joiden arvioidaan kasvattavan ansio- ja pääomatuloverotuksen verotukien määrää yhteensä noin 80 milj. eurolla, mistä valtion tuloverojen tuottoon kohdistuu noin 70 milj. euroa. Työtulovähennystä kasvatetaan pienituloisten verotuksen keventämiseksi. Pääomatuloverotuksessa otetaan määräajaksi käyttöön kaksi uutta verotukea: listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettama nostetaan 50 prosenttiin, ja yksityisille sijoittajille myönnetään verovähennys listaamattomiin kasvuyrityksiin tehdyistä sijoituksista. Näiden uusien verotukien arvioidaan vähentävän pääomatuloveron tuottoa yhteensä 55 milj. eurolla. Lisäksi aikaisemmin päätetyn mukaisesti asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaamista jatketaan. Muutoksen arvioidaan pienentävän verotukea 32 milj. eurolla, josta valtion verotuloihin kohdistuu 17 milj. euroa.

Ansio- ja pääomaverotuksen verotukien arvioidaan vähentävän kaikkien veronsaajien verotuottoja yhteensä noin 14,0 mrd. euroa (sisältäen laskennallisen asuntotulon verovapaudesta muodostuvan verotuen, noin 2,4 mrd. euroa) v. 2013, josta valtion veroihin kohdistuva vaikutus on noin 7,4 mrd. euroa.

Valtion ansio- ja pääomatuloveron tuottoon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

 201120122013
    
Sosiaaliturva, josta1 3351 4201 575
— eläketulovähennys165190250
— lakisääteisten eläke-, työttömyys- ja sairausvakuutusmaksujen vähentäminen845895975
— vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen vähentäminen120125130
— lapsilisien verovapaus125125135
Asuminen ja ympäristö, josta3 7554 0554 105
— laskennallisen asuntotulon verovapaus2 4502 7502 800
— oman asunnon myyntivoiton verovapaus1 3001 3001 300
— asuntolainan korkovähennys305270300
Teollisuus ja elinkeinot (mukana myös valtion pääomatuloveron tuottoa lisääviä yritystulon jakoon liittyviä verotukia), josta240170190
— listaamattomien yritysten osinkohuojennus270220235
Yleinen hallinto, liikenne, opetus, tiede ja kulttuuri, maa- ja metsätalous353535
Ei eriteltävissä1 3571 5571 619
Yhteensä6 7227 2377 524

2013 talousarvio8 642 000 000
2012 talousarvio7 706 000 000
2011 tilinpäätös7 646 046 576