Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2013
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero
              07. Energiaverot
              08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 779 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 22,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 146,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 27 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 13,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 16,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 87,50 euroa kilolta. Savukepaperista ja muista tupakkaa sisältävistä tuotteista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta.

Tupakkaveroa kiristettiin vuoden 2012 alusta, kun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettiin noin 25 % ja muiden tupakkatuotteiden veroa noin 10 %. Veronkorotusten arvioidaan lisänneen verotuloja vuositasolla noin 53 milj. euroa. Tupakkatuotteiden verollisen kulutuksen arvioidaan alenevan hieman vuonna 2013.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

 2011
tilinpäätös
2012
talousarvio
2013
esitys
    
Savukkeet657675701
Muut tupakkatuotteet827878
Yhteensä739753779

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2013 talousarvio779 000 000
2012 talousarvio753 000 000
2011 tilinpäätös739 016 278

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 429 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 43,40 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero on vastaavasti 29,76 euroa ja viinien vero 28,36 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 29,90 euroa.

Alkoholijuomaverotusta kiristettiin vuonna 2012, kun oluen ja mietojen käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien veroa korotettiin 15 % ja muiden alkoholijuomien veroa 10 %. Verokorotuksen arvioidaan lisänneen verotuottoa noin 115 milj. eurolla, josta noin 15 milj. euroa selittyy Alkon hinnoittelukertoimien tarkistamisella. Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys

 2011 20122013
    
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, %0-1½0

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

 2011
tilinpäätös
2012
talousarvio
2013
esitys
    
Etyylialkoholi440465465
Olut530590610
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut tuotteet sekä välituotteet311344354
Yhteensä1 2811 3991 429

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus. Verotuen määrä on noin 4 milj. euroa.


2013 talousarvio1 429 000 000
2012 talousarvio1 399 000 000
2011 tilinpäätös1 281 088 512

05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 203 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (1127/2010). Veron määrä on makeisilla 95 senttiä kilogrammaa kohti ja virvoitusjuomilla 11 senttiä litralta valmista juomaa. Veroa kannetaan makeisista, makeisten kaltaisista valmisteista, suklaasta, kaakaota sisältävistä tuotteista, jäätelöstä, mehujäästä ja alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista. Makeisten ja jäätelön osalta vero tuli voimaan vuoden 2011 alusta alkaen. Samassa yhteydessä virvoitusjuomien veroa korotettiin. Vuoden 2012 alussa makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveroa korotettiin noin 50 milj. eurolla.

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

 2011
tilinpäätös
2012
talousarvio
2013
esitys
    
Makeiset477477
Jäätelö243434
Virvoitusjuomat638892
Yhteensä134196203

Verotukena momentin kertymää pienentää eräiden kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien ja laihdutusvalmisteiden vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.


2013 talousarvio203 000 000
2012 II lisätalousarvio15 000 000
2012 talousarvio181 000 000
2011 tilinpäätös133 649 597

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 285 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

 20112012
ennuste
2013
ennuste
    
Moottoribensiinin kulutus-2,4-3-2
Dieselöljyn kulutus3,8½
Sähkön kulutus-0,8-21

Lämmityspolttoaineiden ja sähkön veroja korotettiin vuoden 2011 alusta alkaen nettomääräisesti noin 730 milj. eurolla työnantajan kansaneläkemaksun poistamisesta aiheutuneiden verotuottomenetysten kompensoimiseksi. Samanaikaisesti energiaverotuksessa siirryttiin ympäristöohjausta korostavaan energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin perustuvaan veroon kaikkien energiatuotteiden osalta lukuun ottamatta sähköä ja turvetta, joka aikaisemmin oli ollut verotonta. Edellisen hallituksen päätösten mukaisesti turpeen ja maakaasun veroa korotetaan kahdessa vaiheessa, vuosina 2013 ja 2015. Polttoaineverotuksen rakennemuutoksen yhteydessä säädettiin dieselöljyn vero korotettavaksi noin 8 sentillä litralta vuoden 2012 alusta lukien. Vuoden 2012 alusta liikenteen polttoaineiden veroja korotettiin noin 5 prosentilla painottaen hiilidioksidiveroa. Lisäksi turpeen verotasoa päätettiin korottaa nykyisen hallituksen toimesta jo aikaisemmin päätettyjen korotusten lisäksi vuonna 2013.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Lämmityspolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotetaan ja energiasisältöveroa alennetaan ympäristöohjaavuuden lisäämiseksi. Painopisteen muutos toteutetaan momentin verokertymän kannalta tuottoneutraalisti.

 Verotaso vuonna 2012
(sis. huoltovarmuusmaksun)
Verotaso 1.1.2013 alkaen
   
Moottoribensiini, snt/l65,0465,04
Dieselöljy, snt/l46,9546,95
Kevyt polttoöljy, snt/l16,0516,34
Raskas polttoöljy, snt/kg18,7919,21
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh1,7031,703
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh0,7030,703
Kivihiili, €/t128,10132,71
Maakaasu, €/MWh9,02411,464
Polttoturve, €/MWh1,904,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

 2011
tilinpäätös
2012
talousarvio
2013
esitys
    
Moottoribensiini1)1 3341 3501 300
Diesel1)1 0381 3251 340
Sähkö8991 000960
Muut609681685
Yhteensä3 8804 3564 285

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaveromomentille kohdistuu 12 verotukea, joiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 1,8 mrd. euroa vuonna 2013. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat sekä puupohjaisten polttoaineiden, nestekaasun, biokaasun ja raideliikenteen sähkön verottomuudet.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

 201120122013
    
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1)969793766
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta450470465
Turpeen alempi verokanta2)126121102
Maakaasun alempi verokanta756835
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta377376381
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero576877
Muut242424

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero, joka on n. 240 milj. euroa vuonna 2012.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan kasvihuoneviljelijöiden tuki sekä maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, joiden yhteismäärä on noin 50 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on noin 200 milj. euroa vuonna 2013. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 (energiaverotuki) eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2013 talousarvio4 285 000 000
2012 talousarvio4 356 000 000
2011 tilinpäätös3 880 477 633

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2013 likimain vuoden 2012 tasolla.


2013 talousarvio15 000 000
2012 talousarvio13 000 000
2011 tilinpäätös15 028 748