Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2008 (RP 62/2007 rd)
   Allmän motivering
        Den ekonomiska utvecklingen
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Produktivitet
        Statens tjänste- och arbetskollektivavtal
        Löneuppgörelsen inom den kommunala sektorn
        De viktigaste anslagsändringarna
        Precisering av vissa utgiftsposter
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Talousarvioesitys 2013

Löneuppgörelsen inom den kommunala sektorn

För att stödja löneuppgörelsen inom den kommunala sektorn föreslås en höjning av statsandelarna för social- och hälsovården med 150 miljoner euro år 2008. Det föreslås dessutom en engångshöjning av statsandelen för social- och hälsovård på 18 miljoner euro för utvecklande av lönesystem i anslutning till kommunernas projekt för en mera resultatrik verksamhet.

Staten deltar dessutom i höjningen av inkomstnivån inom den kommunala sektorn genom en indexhöjning till fullt belopp (5,2 procent) av statsandelarna. Kommunernas andel av indexhöjningarnas totala belopp på 413 miljoner euro är ca 374 miljoner euro år 2008. Av detta belopp är andelen för höjningen av inkomstnivån 286 miljoner euro, varav 250 miljoner euro redan ingick i den egentliga budgetpropositionen för 2008 och 36 miljoner euro ingår i den kompletterande budgetpropositionen.