Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
              01. Liikenneviraston toimintamenot
              20. Perusväylänpito
              35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen
              40. Avustus Finavia Oyj:lle
              41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon
              50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen
              70. Jäänmurtajan hankinta
              76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset
              77. Väyläverkon kehittäminen
              78. Eräät väylähankkeet
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
              88. Finavia Oyj:n pääomittaminen
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Tutkimus
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

70. Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 27 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää uuden jäänmurtajan hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtuus

Liikennevirastolle myönnetään oikeus hankkia uusi jäänmurtaja enintään 125,0 milj. euron sopimusvaltuuden määrästä.

Selvitysosa: Uuden jäänmurtajan muodostamalla kapasiteetilla korvataan vanhentuneen jäänmurtaja Voiman palvelut. Hankittava jäänmurtaja varustetaan soveltuvaksi myös avomeriolosuhteissa tapahtuvaan hätähinaukseen ja öljyvahinkojen torjuntaan. Aluksen pitoaika on 40 vuotta. Valtuuden mitoituksessa on otettu huomioon perusjäänmurtajan hankintakustannuksena noin 120 milj. euroa ja öljyntorjuntalaitteiston varustamiskustannuksena noin 5 milj. euroa. Jäänmurtajan suunnittelu ja rakentaminen kilpailutetaan erikseen.

Uusi jäänmurtaja hankitaan jäänmurron peruskapasiteettiin siten, että aluksen omistaa Liikennevirasto, joka kilpailuttaa operoinnin. Uuden toimintamallin tarkoituksena on edullisempien jäänmurtopalveluiden tuottaminen aluksille.

Jäänmurtajan hankintamenoon sisältyvät myös aluksen suunnittelusta, tarjouskilpailusta, hankinnan valvonnasta ja luokituksesta aiheutuvat sekä muut vastaavat hankintaan liittyvät menot.

Jäänmurtaja valmistuu toimintakaudelle 2015—2016. Murtajan huolto-, miehitys- ja operointimenot rahoitetaan vuodesta 2016 lähtien momentilta 31.10.20. Momentin rahoitustarve ei nouse investoinnin johdosta. Öljyntorjuntavalmiudesta aiheutuvat menot rahoitetaan momentilta 35.10.20, jonka lisärahoitustarve on 500 000 euroa aluksen käyttöönotosta lähtien.

Valtuuden käytöstä valtiolle aiheutuu menoja 46,0 milj. euroa vuonna 2014 ja 52,0 milj. euroa vuonna 2015.


2013 talousarvio27 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että talousarvioon sisältyy 125 milj. euron sopimusvaltuus uuden jäänmurtajan hankintaan. Uusi jäänmurtaja parantaa osaltaan vientiteollisuuden ja logistiikan kilpailukykyä, mikä oli eräs liikennepoliittisen selonteon keskeisistä linjauksista. On myös perusteltua, että tässä vaiheessa hankitaan nimenomaan perinteinen jäänmurtaja, joka selviytyy Perämeren jäänmurrosta vaikeissakin jääolosuhteissa.

Valiokunta korostaa, että hankinta on tärkeä toteuttaa siten, että se tukee suomalaista työllisyyttä ja synnyttää uusia innovaatioita, jotka edistävät Suomen edelläkävijäasemaa jäänmurto-osaamisessa. Jäänmurtajat tulevat ensi vuosikymmenellä muutoinkin elinkaarensa päähän, ja investointitarpeet uhkaavat patoutua peräkkäisille vuosille. Valiokunnan mielestä on siksi perusteltua laatia pitkäjänteinen suunnitelma jäänmurtokaluston uusimiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 27 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää uuden jäänmurtajan hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtuus

Liikennevirastolle myönnetään oikeus hankkia uusi jäänmurtaja enintään 125,0 milj. euron sopimusvaltuuden määrästä.

 

V lisätalousarvioesitys HE 208/2013 vp (12.12.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että uuden jäänmurtajan hankinnasta saa tehdä sopimuksia enintään 128 000 000 eurolla.

Selvitysosa: Valtuuden 3 000 000 euron lisäys aiheutuu jäänmurtajan hankinnan suunnittelu- ja valvontamenojen sekä muiden rakennusaikaisten menojen tarkentumisesta.

Euroopan komissio on myöntänyt unionin TEN-T rahoitustukea uuden jäänmurtajan hankintaan noin 25 milj. euroa.

Valtuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 3 000 000 euroa vuonna 2014.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 V lisätalousarvio
2013 talousarvio27 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2013 vp (18.12.2013)

Uuden jäänmurtajan hankintaan on myönnetty vuoden 2013 talousarviossa 125 milj. euron sopimusvaltuus. Jäänmurtajan hankintamenoon sisältyvät myös aluksen suunnittelusta, tarjouskilpailusta, hankinnan valvonnasta ym. aiheutuvat menot.

Murtajan hankintaan liittyvät suunnittelu- ja valvontamenot sekä muut rakennusaikaiset menot ovat tarkentuneet, ja on käynyt ilmi, että valtuutta tulee korottaa 3 milj. eurolla.

Valiokunta puoltaa esitystä, jotta jäänmurtajahankinta etenee suunnitellulla tavalla. Uusi jäänmurtaja parantaa osaltaan vientiteollisuuden ja logistiikan kilpailukykyä. Se tukee myös työllisyyttä ja synnyttää uusia innovaatioita, jotka edistävät Suomen edelläkävijäasemaa jäänmurtoon liittyvässä osaamisessa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2013 vp (20.12.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että uuden jäänmurtajan hankinnasta saa tehdä sopimuksia enintään 128 000 000 eurolla.