Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2013
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
              01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
              02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot
              40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 052 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:

  • — laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan
  • — aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön
  • — kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla
  • — maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tietiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein
  • — huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta ja
  • — jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Vaikuttavuus

 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
    
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi969697
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), %7580,888,9
Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, %2423

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Taloudellisuus, yksikkökustannukset   
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö818850850
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km²138155158
Tuotokset ja laadunhallinta   
Suoritteiden määrä   
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl21 61720 60020 500
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl1098
— kirjaamisasiat, kpl261 000255 000260 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²45 74849 00047 000
Laadunhallinta   
Organisaation palvelukyky   
— lohkomisten kestoaika, kk6,96,06,0
— maastotiedon keruun täydellisyys, %989595
Henkisten voimavarojen hallinta   
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä1 8381 8901 877

Henkilötyövuosien määrä vähenee 13 henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
    
Bruttomenot126 013127 569125 503
Bruttotulot81 04774 44274 451
Nettomenot44 96653 12751 052
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta26 975  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle36 595  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot75 14969 22470 235
— muut tuotot221-
Tuotot yhteensä75 15169 24570 235
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset48 60146 98346 977
— osuus yhteiskustannuksista24 51522 26624 539
Kustannukset yhteensä73 11669 24971 516
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)2 035-4-1 281
Kustannusvastaavuus, %10310098
    
Muut suoritteet   
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot4 8824 6203 270
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset2 2372 4411 519
— osuus yhteiskustannuksista2 0351 9361 590
Kustannukset yhteensä4 2724 3773 109
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)610243161
Kustannusvastaavuus, %114106105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)-1 279
Palkkausten tarkistukset2 002
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.90.20)134
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.40.01)14
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 35.01.01)28
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 30.30.01)1
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 31.10.76)3
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 27.10.01)2
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.02)51
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.01)4
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.30.03)1
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.40.02)30
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.30.02)2
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.10.03)158
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03)-226
KIRVA-hanke (momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poistaminen)-3 000
Yhteensä-2 075

2013 talousarvio51 052 000
2012 II lisätalousarvio807 000
2012 talousarvio53 127 000
2011 tilinpäätös54 586 000