Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) toisesta täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Työmarkkinaratkaisun tukeminen
        Tuloarviot
        Eräitä muita muutoksia
        Tasapaino
        Vaalikauden kehys
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan toinen vuoden 2012 talousarvioesitystä (HE 59/2011 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 5.10.2011 ja hallituksen täydentävä esitys 18.11.2011, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut niistä mietintöään.

Talouden näkymät

Hallituksen talousarvioesitys perustuu valtiovarainministeriön lokakuun suhdanne-ennusteeseen, jota ei ole tarpeen muuttaa toista talousarvioesitystä täydentävää esitystä annettaessa.

Työmarkkinaratkaisun tukeminen

Hallitus ehdottaa työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen tukemiseksi toimia, joilla pyritään julkisen talouden vakauden lisäämiseen työllisyyttä parantamalla. Ehdotettujen toimien vaikutus valtiontalouteen vuonna 2012 on 410 milj. euroa.

Ansio- ja pääomatuloveroarviota ehdotetaan alennettavaksi 80 milj. euroa talousarvioesitykseen verrattuna, mikä johtuu palkansaajien työeläkemaksun nousun kompensoimisesta 0,2 prosenttiyksikön verran ansiotuloverotusta keventämällä. Valtio kompensoi kunnille palkansaajien työeläkemaksukompensaatioon liittyvän ansiotuloverojen tuoton alenemisen. Tämän johdosta kuntien peruspalvelujen valtionosuuden määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi 36 milj. eurolla.

Yhteisöveron tuottoarviota ehdotetaan alennettavaksi n. 118 milj. eurolla talousarvioesitykseen verrattuna, mikä johtuu yhteisöveron verokannan alentamisesta 0,5 prosenttiyksiköllä talousarvioesityksessä olleen yhden prosenttiyksikön alentamisen lisäksi. Kunnille ja seurakunnille kompensoidaan yhteisöverokannan alentamisesta aiheutuva verotuottomenetys niiden jako-osuuksia korottamalla. Lisäksi raamisopimuksen mukaisen palkansaajille maksettavan kertakorvauksen seurakunnille aiheuttamat työnantajan kustannukset kompensoidaan seurakunnille korottamalla niiden osuutta yhteisöveron tuotosta.

Valtionosuuteen ansiopäivärahasta ehdotetaan 170 milj. euron lisäystä talousarvioesitykseen nähden. Lisäyksestä 160 milj. euroa johtuu valtion osallistumisesta lomautuspäivärahojen rahoitukseen ja 10 milj. euroa muutoksista sovitellun päivärahan lomautusta ja työaikarajoja koskeviin ehtoihin. Valtionosuuteen vuorottelukorvauksesta ehdotetaan 6 milj. euron lisäystä talousarvioesitykseen nähden. Ehdotus johtuu eduskunnalle annetun hallituksen esityksen vuorotteluvapaalain muutoksesta peruuttamisesta.

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 187 milj. eurolla, josta verotulojen osuus on 143 milj. euroa. Muista kuin työmarkkinaratkaisuun liittyvistä syistä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 11 milj. eurolla. Verotulojen osalta nettomääräinen korotus on 55 milj. euroa.

Ansio- ja pääomatuloveron kertymäarvioon vaikuttaa n. 100 milj. euroa korottavasti verovuoden 2010 lopulliset verotiedot.

Alentunut yhteisöveroennakoiden maksuunpano verovuonna 2011 alentaa vuoden 2012 valtion kertymäarviota 45 milj. euroa.

Lisäksi arviota valtion talletuksista saatavista korkotuloista ehdotetaan alennettavan 44 milj. eurolla. Arvion muutoksen taustalla ovat sekä korkotaso-oletuksen että talletusmäärää koskevan arvion alentaminen.

Eräitä muita muutoksia

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemisen valtuuteen ehdotetaan 7,5 milj. euron kertaluonteista lisäystä äkillisen rakennemuutoksen alueiden hankkeiden lisääntyneistä rahoitustarpeista johtuen.

Valtionosuutta ansiopäivärahasta ehdotetaan vähennettäväksi 50 milj. euroa tarvearviomuutoksesta johtuen.

Valtionosuuteen peruspäivärahasta ehdotetaan 18 milj. euron lisäystä täydentävään talousarvioesitykseen nähden. Lisäysesitys johtuu täydentävässä talousarvioesityksessä olleen työttömyysvakuutusmaksun 0,2 prosenttiyksikön noston peruuttamisesta.

Tasapaino

Varsinaisten tulojen 187 milj. euron vähennykset ja määrärahojen 181 milj. euron lisäykset huomioon ottaen vuoden 2012 toinen täydentävä talousarvioesitys lisää nettolainanoton tarvetta 367 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2012 ehdotetaan 7,3 mrd. euroa, jolloin valtionvelan määrä vuoden lopussa olisi 89 mrd. euroa.

Vaalikauden kehys

Vuoden 2012 kehystaso oli ensimmäisen täydentävän talousarvioesityksen tarkistusten jälkeen 42 198 milj. euroa. Työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen osana toteutetaan muutos koskien sovitellun päivärahan lomautusta ja työaikarajoja koskevia ehtoja. Kyse on kehyksen ulkopuolista momenttia (33.20.50) koskevasta perustemuutoksesta ja se kuuluu siten kehysrajoitteen piiriin. Näin ollen toisessa täydentävässä esityksessä kehystasoa tarkistetaan alaspäin 10 milj. eurolla.

Tarkistuksen jälkeen menokehys vuodelle 2012 on 42 188 milj. euroa. Kehykseen kuuluvien määrärahojen yhteissummaksi ehdotetaan 41 933 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi vuodelle 2012 jää 56 milj. euroa 200 milj. euron lisätalousarviovarauksen ohella.

Kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi vuodelle 2012 ehdotetaan 10 544 milj. euroa. Valtio osallistuu vuonna 2012 lomautuspäivärahojen rahoitukseen 160 milj. eurolla (33.20.50). Rahoitus luetaan kehyksen ulkopuoliseksi, sillä kyse on myös työttömyysvakuutusmaksun korottamisesta pidättäytymisestä eli aktiivisesta veroperustemuutoksesta aiheutuvan kustannusvaikutuksen kompensoinnista työttömyysvakuutusrahastolle. Samalla hallituksen esitys työttömyysvakuutusmaksun 0,2 prosenttiyksikön nostosta peruutetaan.

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa
 PääluokkaHallituksen esitys talousarvioksi + ensimmäinen täydentävä esitysToinen täydentävä esitysYhteensä
     
21.Eduskunta143 404 000-143 404 000
22.Tasavallan presidentti19 290 000-19 290 000
23.Valtioneuvoston kanslia82 348 000-82 348 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 276 220 000-1 276 220 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala857 936 000-857 936 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 245 108 000-1 245 108 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 849 288 000-2 849 288 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala16 181 309 00035 161 00016 216 470 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 636 720 000-6 636 720 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 704 384 000-2 704 384 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala2 375 340 000-2 375 340 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala3 334 648 0001 800 0003 336 448 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala12 134 603 000144 000 00012 278 603 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala270 938 000-270 938 000
36.Valtionvelan korot2 184 600 000-2 184 600 000
Yhteensä52 296 136 000180 961 00052 477 097 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa
 OsastoHallituksen esitys talousarvioksi + ensimmäinen täydentävä esitysToinen täydentävä esitysYhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot38 279 548 000-142 500 00038 137 048 000
12.Sekalaiset tulot4 859 936 000-4 859 936 000
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset2 008 600 000-44 000 0001 964 600 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)205 000 000-205 000 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)45 353 084 000-186 500 00045 166 584 000
     
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta6 943 052 000367 461 0007 310 513 000
Yhteensä52 296 136 000180 961 00052 477 097 000