Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10.  (30.10, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
              01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
              02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot
              40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 127 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2012 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Vaikuttavuus2010
toteutuma
2011
ennakoitu
2012
tavoite
    
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi959596
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), %6475,380,7
Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, %1122

Toiminnallinen tuloksellisuus
 2010
toteutuma
2011
ennakoitu
2012
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Taloudellisuus, yksikkökustannukset   
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö813820820
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km²157158161
Tuotokset ja laadunhallinta   
Suoritteiden määrä   
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl20 50521 10021 100
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl594
— kirjaamisasiat, kpl252 000260 000265 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²41 99343 00044 000
Laadunhallinta   
Organisaation palvelukyky   
— lohkomisten kestoaika, kk7,06,06,0
— maastotiedon keruun täydellisyys, %979696
Henkisten voimavarojen hallinta   
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä1 8871 9051 890

Henkilötyövuosien määrä vähenee 15 henkilötyövuodella, mistä 7 henkilötyövuotta aiheutuu aiemmin päätetystä tuottavuusohjelmasta ja 8 henkilötyövuotta siirrosta momentille 25.10.03. Henkilötyövuosien siirrolla momentille 25.10.03 ei ole vaikutusta määrärahaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2010
toteutuma
2011
varsinainen
talousarvio
2012
esitys
    
Bruttomenot124 139126 255127 569
Bruttotulot77 41672 34974 442
Nettomenot46 72353 90653 127
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta17 728  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle26 975  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
 2010
toteutuma
2011
varsinainen
talousarvio
2012
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot70 74864 64369 224
— muut tuotot276-21
Tuotot yhteensä71 02464 64369 245
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset49 43043 34746 983
— osuus yhteiskustannuksista23 71822 33022 266
Kustannukset yhteensä73 14865 67769 249
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 124-1 034-4
Kustannusvastaavuus, %9798100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot5 2385 1814 620
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset2 8052 3502 441
— osuus yhteiskustannuksista2 0072 5971 936
Kustannukset yhteensä4 8124 9474 377
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)426234243
Kustannusvastaavuus, %109105106

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkausten tarkistukset793
KIRVA-sähköinen vaihdanta ja kirjaus 
— Siirto momentilta 28.70.203 000
— V. 2011 hankkeeseen momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poisto-1 000
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen25
Säästö (HO)-3 000
Tasomuutos-597
Yhteensä-779


2012 talousarvio53 127 000
2011 III lisätalousarvio680 000
2011 talousarvio53 906 000
2010 tilinpäätös55 970 000