Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouskehitys
        Tuloarviot
        Määrärahat ja tasapaino
        Tuottavuus
        Valtion virka- ja työehtosopimus
        Kunta-alan palkkaratkaisun tukeminen
        Keskeiset määrärahojen muutokset
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
        Vaalikauden kehys
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2008

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2008 talousarvioesitystä (HE 62/2007 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 13.9.2007 eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Talouskehitys

Hallituksen talousarvioesitys sekä täydentävä talousarvioesitys perustuvat valtiovarainministeriön syyskuun suhdanne-ennusteeseen. Talouskasvu Suomessa hidastuu v. 2007 kansainvälisen kysynnän tasaantuessa. Hidastuminen jatkuu ensi vuonna, mutta kokonaistuotanto kasvaa kolme prosenttia perustuen edelleen sekä kotimaiseen että ulkomaiseen kysyntään. Viime vuosien vahva talouskasvu on lisännyt resurssien käyttöä, joka näkyy esimerkiksi meneillään olevissa tuloneuvotteluissa. Ansioiden nousuvauhti näyttää kiihtyvän selvästi edellisiä tulosopimuskausia nopeammaksi. Muussa tehdasteollisuudessa kuin sähköteknisessä teollisuudessa tämä uhkaa jo kustannuskilpailukykyä, ja siten ennen pitkää hyvää työllisyyskehitystä. Myös kuluttajahintojen nousuvauhti on nopeutumassa.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys

 200420052006*2007**2008**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa152,3157,2167,1179190
Bruttokansantuote, määrän muutos, %3,72,95,04,43,3
Työttömyysaste, %8,88,47,76,76,3
Työllisyysaste, %67,268,068,970,170,5
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %0,20,91,62,42,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %4,13,43,84,54,7

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan

 2003200420052006*2007**2008**
 suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, prosenttia
       
Verot ja sosiaaliturvamaksut43,843,443,943,342,742,2
Julkisyhteisöjen menot50,050,250,548,847,547,4
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto2,32,12,53,74,43,8
  Valtionhallinto0,50,40,40,81,40,9
  Paikallishallinto-0,6-0,8-0,6-0,2-0,10,0
  Sosiaaliturvarahastot2,52,52,83,13,12,9
     Työeläkelaitokset2,72,72,82,92,82,8
     Muut sosiaaliturvarahastot-0,2-0,20,00,20,30,1
Julkisyhteisöjen velka (EMU)44,344,141,439,235,332,8
Valtionvelka43,441,938,235,331,428,9

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 442 milj. eurolla. Verotuloarvioita ehdotetaan korotettavaksi 443 milj. eurolla. Tuloveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 547 milj. eurolla, josta yhteisöveron osuus on 110 milj. euroa. Yhteisöveron tuottoarvion nousu johtuu eräiden yritysten odotettua paremman tuloskehityksen vuoksi lokakuun lopulla tapahtuneista vuoden 2007 yhteisöjen ennakoiden korotuksista. Ansio- ja pääomatuloveroarvion 437 milj. euron korotus aiheutuu lähinnä pääomatuloarvioiden kohoamisesta vuoden 2006 verotuksen valmistumisesta saatujen tietojen perusteella. Verovuoden 2006 verotus valmistui 31.10.2007, ja vasta tuolloin saatiin lopullinen tieto pääomatuloveron tasosta vuonna 2006. Myös ansiotuloveroarviota on tarkennettu.

Autoveron tuottoarviota ehdotetaan vähennettäväksi 104 milj. eurolla. Vähennys aiheutuu vuoden 2008 alussa voimaan tulevasta autoverotuksen muutoksesta. Metsähallituksen voiton tuloutusarviota korotetaan 10,5 milj. eurolla.

Määrärahat ja tasapaino

Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan nettomääräisesti 502,4 milj. euron lisäystä. Budjettitalouden ylijäämä pienenee täydentävän esityksen johdosta 60,3 milj. euroa. Vuoden 2008 talousarviossa valtionvelan vähentäminen supistuu siten yhteensä 1 892,6 milj. euroon.

Tuottavuus

Hallitus täsmensi marraskuun alussa tuottavuusohjelman toimenpiteiden ajoittumista ja kohdentumista. Vuoden 2008 vähennystavoitteita on pääasiassa ajoitusmuutosten vuoksi tarkistettu 55 htv:lla sisäasiainministeriön pääluokassa, 131 htv:lla puolustusministeriön pääluokassa, -4 htv:lla opetusministeriön pääluokassa ja 83 htv:lla työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa, mistä 33 htv:n tarkistus on poikkihallinnollisissa rakennerahastotehtävissä. Lisäksi tavoitetta on tarkistettu 33 htv:lla sosiaali- ja terveysministeriön pääluokassa, mikä on huomioitu myös määrärahoissa.

Yliopistoille palautetaan tuottavuustoimenpiteiden aiheuttamasta kustannushyödystä 5 milj. euroa aiemmin päätettyä enemmän.

Taulukko 3. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen

HallinnonalaHtv-vähennykset 2007—2008Htv-vähennykset v. 2011 mennessä kumulatiivisesti
   
Valtioneuvoston kanslia-1-9
Ulkoasiainministeriö-33-111
Oikeusministeriö-87-685
Sisäasiainministeriö-250-692
Puolustusministeriö-265-1 890
Valtiovarainministeriö-442-1 694
Opetusministeriö-306-1 325
Maa- ja metsätalousministeriö-139-650
Liikenne- ja viestintäministeriö-67-480
Työ- ja elinkeinoministeriö1)-198-1 299
Sosiaali- ja terveysministeriö-38-340
Ympäristöministeriö-46-250
Poikkihallinnolliset0-220
Yhteensä-1 872-9 645

1) Sisältää rakennerahastotehtävien vähennystä -10 htv v. 2008.

Valtion virka- ja työehtosopimus

Valtiohallinnon henkilöstöä koskeva virka- ja työehtosopimus vuosille 2007—2010 allekirjoitettiin 31.10.2007. Valtionhallinnon henkilöstöä koskevaan virka- ja työehtosopimukseen sopimuskaudelle 2007—2010 sisältyvät yleiskorotukset vuosille 2007—2009 ja paikallisesti toteuttavat erät vuosille 2008 ja 2009 sekä samapalkkaerä vuodelle 2010. Lisäksi siinä sovittiin valtion palkkausjärjestelmien siirtymäkausien saattamisesta päätökseen 1.1.2008 lukien sekä eräistä tekstitarkistuksista.

Sopimuksesta vuodelle 2008 aiheutuvat lisämenot ovat yhteensä 243,3 milj. euroa vuoden 2008 talousarvioesitykseen verrattuna.

Osana edellisen, 30.9.2007 päättyneen sopimuskauden palkkapolitiikan suuntaamista valtionhallinnon palkkakilpailukykyä ja palkkatasa-arvoa parantaviin toimenpiteisiin ehdotetaan 54 milj. euron määrärahaa.

Kunta-alan palkkaratkaisun tukeminen

Kunta-alan palkkaratkaisun tukemiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia ehdotetaan lisättäväksi 150 milj. eurolla vuonna 2008. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen ehdotetaan kertaluonteista 18 milj. euron lisäystä kuntien tuloksellisuushankkeisiin liittyen palkkausjärjestelmän edistämiseen.

Lisäksi valtio osallistuu kunta-alan ansiotason nousuun valtionosuuksien täysimääräisen indeksikorotuksen (5,2 %) kautta. Kuntien osuus yhteensä 413 milj. euron indeksikorotuksista on noin 374 milj. euroa vuonna 2008. Tästä ansiotason nousun osuus on 286 milj. euroa, josta 250 milj. euroa sisältyi jo vuoden 2008 varsinaiseen talousarvioesitykseen ja 36 milj. euroa täydentävään talousarvioesitykseen.

Keskeiset määrärahojen muutokset

Tokion uuden suurlähetystökiinteistön tontin hankintaan ehdotetaan 30 milj. euroa. Kyse on väliaikaisrahoituksesta, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen ilman uusia pysyviä lisämenoja.

Suomen osallistumiseen EU:n kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikassa osoitetaan noin 4 milj. euroa ulkoasiainministeriön ja 5 milj. euroa puolustusministeriön hallinnonalan kriisinhallintamäärärahojen sisäisin uudelleen kohdennuksin.

YK:n rauhanturvamenojen kasvun johdosta Suomen maksuosuuteen ehdotetaan noin 2 milj. euron lisäystä.

Ahvenanmaata koskeviin tehtäviin oikeusministeriöön ehdotetaan 0,08 milj. euron lisäystä yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muihin menoihin.

Ammatillisen koulutuksen käyttökustannusten valtionosuutta ehdotetaan lisättäväksi 0,17 milj. eurolla johtuen Sukevan vankilatilan alkuperäiskarjan siirrosta kahdelle opetusmaatilalle. Samasta syystä rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin ehdotetaan 0,1 milj. euron vähennystä.

Kulttuurilaitosten ja -yhteisöjen toimitilojen vuokriin ja muihin tilakustannuksiin osoitetaan yleiskatteista rahoitusta yhteensä 21,35 milj. euroa, kun rahoitusosuus oli aiemmin tarkoitus kattaa taiteen veikkausvoittovaroista. Samalla alennetaan veikkausvoittovarojen tuloutusta.

Täydennysesityksessä on ennakoitu puolustusvoimien NH90-kuljetushelikopterihankinnan viivästymisestä aiheutuvia seurauksia puolustusmateriaalihankintojen tilausvaltuuksien menoajoitusten muutoksilla.

EU-komissio on 30.10.2007 antanut valtiontukiluvan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuen maksamiseen. Vuoden 2007 talousarviossa ja toisessa lisätalousarviossa myönnettyä 35,7 milj. euron energiaverotukea ei ole mahdollista maksaa vuoden 2007 aikana. Vastaavan suuruinen määräraha sisällytetään tämän vuoksi vuoden 2008 täydentävään esitykseen.

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden valtuutta lisätään 6,5 milj. eurolla ja valtuutta työllisyysperusteisiin investointeihin 8,5 milj. eurolla äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitamiseen Kotka-Hamina seutukunnan ja Itä-Lapin seutukunnan alueilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan nuorten matalapalkkatuen määrärahasta siirretään 6,75 milj. euroa opetusministeriön pääluokkaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.

Kansaneläkelaitokselle ehdotetaan maksettavaksi 1,9 milj. euroa korvausta elatustuen siirrosta kunnilta Kansaneläkelaitoksen hallinnoitavaksi aiheutuvista tietojärjestelmäkustannuksista. Elatustuen hallinnoinnin siirto tapahtuu vuonna 2009.

Talousarvioesitykseen sisältyneen laitoshoito-oikeuden laajentamisen rahoitusrakennetta ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että kuntien järjestämän laitoshoidon osalta kustannukset maksettaisiin talousarvion yleiskatteiselta sotilasvammakorvausten momentilta, jonka määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi 0,4 milj. eurolla. Vastaavan suuruista vähennystä ehdotetaan raha-automaattiyhdistyksen tuottoon perustuvaan valtion korvaukseen sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin.

Valtioneuvoston vuosiksi 2007—2009 asettaman sosiaaliturvan uudistamiskomitean menojen kattamiseksi vuonna 2008 ehdotetaan 0,2 milj. euron määrärahalisäystä sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenoihin.

Täydennysesitykseen sisältyy myös ehdotus omistusasuntojen korkotuesta annetun lain mukaisten omakotikorkotukilainojen myöntämisen jatkamisesta vuonna 2008 kohdennettuna matalaenergiatalojen rakentamiseen. Asuntorahaston velkasalkun hoitamiseksi rahoitusmarkkinoiden kehitys huomioon ottaen mahdollisimman edullisella tavalla ehdotetaan, että rahastolla saa olla kerrallaan lyhytaikaista lainaa enintään 3,5 mrd. euroa ja pitkäaikaista enintään 1 mrd. euroa.

Valtionvelan korkomenoista arvioidaan säästyvän 58 milj. euroa. Säästö aiheutuu vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioesitykseen sisältyvästä valtionvelan nettokuoletuksesta. Arviossa on otettu huomioon myös korkotason toteutunut kehitys.

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Eräiden menojen tarvearviot ovat laskeneet. Tämän vuoksi esitetään alennettavaksi lapsilisien maksamiseen tarvittavaa määrärahaa 18,8 milj. eurolla ja maahanmuuttajien erityistuen määrärahaa 0,5 milj. eurolla. Sairausvakuutuslaista johtuviin menoihin esitetään 14 milj. euron määräraha-arvion alentamista johtuen lähinnä lääkekorvausmenojen alenemisesta.

Eräiden menojen tarvearviot ovat nousseet. Tämän vuoksi työttömyysturvalain mukaiseen perusturvaan tarvittavaa määrärahaa esitetään korotettavaksi 4 milj. eurolla.

Eläkevakuutusmaksuissa huomioon otettavan työkyvyttömyysmaksun ylijäämän palautuksen määrän korottaminen 0,6 prosenttiin palkoista alentaa vakuutusmaksutuottoja maatalousyrittäjien ja yrittäjien eläkejärjestelmissä ja lisää valtion rahoitusosuuden kattamiseen tarvittavan määrärahan tarvetta. Määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi 2,7 milj. eurolla maatalousyrittäjän eläkelaista johtuviin menoihin ja 12 milj. eurolla yrittäjän eläkelaista johtuviin menoihin.

Kansaneläkeindeksin oletettua hieman korkeammaksi vahvistetun tason perusteella esitetään perhe-eläkkeisiin 0,1 milj. euron, valtion osuuteen kansaneläkelaista johtuviin menoihin 6 milj. euron ja rintamalisiin 0,3 milj. euron määrärahalisäystä.

Vaalikauden kehys

Vuoden 2008 kehystasoa tarkistetaan vastaamaan hinta- ja kustannustasossa tapahtuneita muutoksia yhteensä 331 milj. eurolla. Korjauksesta 297 milj. euroa aiheutuu valtion palkkausmenojen kasvusta uuden työ- ja virkaehtosopimuksen sekä palkkakilpailukyvyn kehittämisen johdosta ja noin 40 milj. euroa valtionosuusindeksin tarkentumisesta. Loppu 5 milj. euroa on seurausta KEL- ja TyEL-indeksien vahvistamisen aiheuttamasta hintatason noususta. Kehystasoa on korjattu jo aiemmin budjetoitujen maa- ja puutarhatalouden energiaverotuen ja kuljetushelikopterihankintojen maksuaikataulujen muutoksia vastaavasti. Tarkistuksen jälkeen menokehys vuodelle 2008 on 34 236 milj. euroa.

Kehykseen kuuluvien määrärahojen yhteissummaksi vuodelle 2008 ehdotetaan 33 890 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi jää 46 milj. euroa 300 milj. euron lisäbudjettivarauksen lisäksi. Kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi ehdotetaan 9 739 milj. euroa.

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa
 OsastoHallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä esitysYhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot38 047 047 000443 000 00038 490 047 000
12.Sekalaiset tulot4 806 604 000-11 406 0004 795 198 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset1 983 930 00010 500 0001 994 430 000
15.Lainat242 000 000-242 000 000
Yhteensä45 079 581 000442 094 00045 521 675 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa
 PääluokkaHallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä esitysYhteensä
     
21.Eduskunta122 078 000-122 078 000
22.Tasavallan presidentti9 338 000210 0009 548 000
23.Valtioneuvosto60 652 000878 00061 530 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 095 743 00038 930 0001 134 673 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala725 293 00022 085 000747 378 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 073 753 00039 171 0001 112 924 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 425 657 000-7 962 0002 417 695 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala6 748 998 000121 231 0006 870 229 000
29.Opetusministeriön hallinnonala6 888 756 00090 873 0006 979 629 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 795 896 0009 879 0002 805 775 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala2 090 131 00031 989 0002 122 120 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala2 413 358 00018 473 0002 431 831 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala13 935 000 000189 199 00014 124 199 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala319 999 0005 464 000325 463 000
36.Valtionvelan korot2 422 000 000-58 000 0002 364 000 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen)43 126 652 000502 420 00043 629 072 000
     
37. Valtionvelan vähentäminen1 952 929 000-60 326 0001 892 603 000
Yhteensä45 079 581 000442 094 00045 521 675 000