Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2018  

  2017  

  2016  

  2015  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2018

Valtion talousarvio vuodelle 2018 PDF-versio

  1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT44 011 981
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 14 498 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 511 000
02. Yhteisövero 4 194 000
03. Korkotulojen lähdevero 73 000
04. Perintö- ja lahjavero 720 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 18 895 700
01. Arvonlisävero 17 911 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 813 000
03. Apteekkivero 171 700
08. Valmisteverot 7 378 000
01. Tupakkavero 1 042 000
04. Alkoholijuomavero 1 487 000
05. Virvoitusjuomavero 151 000
07. Energiaverot 4 683 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000
10. Muut verot 3 122 000
03. Autovero 911 000
05. Varainsiirtovero 786 000
06. Arpajaisvero 235 000
07. Ajoneuvovero 1 174 000
08. Jätevero 16 000
19. Muut veronluonteiset tulot 118 281
03. Ratavero 4 870
04. Eräät viestinnän maksut 20 369
05. Eräät liikenteen maksut 28 900
06. Väylämaksut 47 400
08. Öljyjätemaksu 4 000
09. Muut verotulot 6 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu  3 795
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 2 947
12. SEKALAISET TULOT5 539 528
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 38 527
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 982
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 37 545
25. Oikeusministeriön hallinnonala 146 860
10. Tuomioistuintulot 46 110
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 25 000
20. Ulosottomaksut 73 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala 36 064
98. EU:lta saatavat tulot  34 114
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 526
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 500
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 329 011
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 129 073
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 606
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 245
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 9 974
25. Metallirahatulot 50
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 865 863
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 217 200
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 16 680
60. Työturvallisuusmaksu 850
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 35 800
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 13 170
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 592 800
70. Opintotukitoiminnan tulot 18 300
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista 570 500
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 853 323
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 733
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 230 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 495
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 500
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 575
44. Kalastonhoitomaksut  10 100
45. Riistanhoitomaksut 11 920
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 500
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 5 550
10. Liikenneviraston tulot 4 700
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 391 779
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 869
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 810
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 240 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 117 100
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 576 738
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 300
90. Rahapelitoiminnan tuotto 476 313
98. Valtionapujen palautukset 97 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 325
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 14 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta 12 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000
39. Muut sekalaiset tulot 549 700
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 172 200
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 300 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET2 769 190
01. Korkotulot 95 290
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 6 400
05. Korot muista lainoista 70 393
07. Korot talletuksista 1 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 17 497
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 404 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 404 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 90 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 90 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 179 900
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 179 900
15. LAINAT3 493 150
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 413 218
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 21 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 392 218
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 3 079 932
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 3 079 932
Tuloarvioiden kokonaismäärä55 813 849
  1000 €
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA124 743
01. Kansanedustajat 21 247
01. Kansanedustajien toimintamenot(arviomääräraha) 21 247
10. Eduskunnan kanslia 74 207
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot(arviomääräraha) 53 394
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot(arviomääräraha) 2 482
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 6 800
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille(arviomääräraha) 3 531
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet(siirtomääräraha 3 v) 4 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset(siirtomääräraha 3 v) 4 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 6 061
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot(arviomääräraha) 6 061
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 618
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 3 398
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 220
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 527
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 14 937
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 590
90. Eduskunnan muut menot 4 083
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen(kiinteä määräraha) 4 083
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI19 030
01. Tasavallan presidentti 2 875
01. Tasavallan presidentin palkkio(kiinteä määräraha) 126
02. Tasavallan presidentin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 199
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v) 2 550
02. Tasavallan presidentin kanslia 16 155
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 8 055
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot(siirtomääräraha 2 v) 600
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 2 500
75. Perusparannukset(siirtomääräraha 3 v) 5 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA210 341
01. Hallinto 169 331
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 123 297
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset(arviomääräraha) 6 510
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v) 1 000
04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat(siirtomääräraha 2 v) 867
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta(siirtomääräraha 3 v) 11 400
24. Suomen EU-puheenjohtajuus(siirtomääräraha 2 v) 6 800
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 19 457
10. Omistajaohjaus 5 700
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v) 5 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 29 635
50. Puoluetoiminnan tukeminen(kiinteä määräraha) 29 635
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 405
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 3 405
90. Muut menot 2 270
21. Kunniamerkit(arviomääräraha) 700
26. Suomi 100(siirtomääräraha 3 v) 800
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle(siirtomääräraha 2 v) 770
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 103 091
01. Ulkoasiainhallinto 245 154
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 219 488
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot(siirtomääräraha 3 v) 982
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v) 1 155
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 16 059
74. Talonrakennukset(siirtomääräraha 3 v) 7 470
10. Kriisinhallinta 73 359
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot(siirtomääräraha 2 v) 57 999
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan(kiinteä määräraha) 15 360
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 690 246
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v) 550 246
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen(siirtomääräraha 3 v) 10 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset(siirtomääräraha 3 v) 130 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 94 332
50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha) 1 341
51. Hädänalaisten avustaminen(arviomääräraha) 45
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v) 90 046
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot(siirtomääräraha 3 v) 100
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö(siirtomääräraha 3 v) 1 800
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha) 1 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA941 091
01. Ministeriö ja hallinto 123 480
01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 19 988
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 7 961
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 9 530
20. Erityismenot(arviomääräraha) 12 032
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v) 115
22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen(siirtomääräraha 3 v) 2 590
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 43 902
50. Avustukset(kiinteä määräraha) 8 362
51. Eräät valtion maksamat korvaukset(arviomääräraha) 19 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 413 318
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 8 544
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 13 447
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 250 075
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 65 052
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha) 76 200
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 100 493
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 100 493
30. Syyttäjät 44 192
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 44 192
40. Rangaistusten täytäntöönpano 214 498
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 209 798
74. Avolaitostyöt(siirtomääräraha 3 v) 4 700
50. Vaalimenot 45 110
20. Vaalimenot(arviomääräraha) 45 110
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA1 476 190
01. Hallinto 147 773
01. Sisäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 13 811
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet(siirtomääräraha 2 v) 1 739
20. Tietohallinnon yhteiset menot(siirtomääräraha 2 v) 8 017
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan(siirtomääräraha 3 v) 22 555
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 100 409
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v) 225
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille(arviomääräraha) 1 017
10. Poliisitoimi 769 661
01. Poliisitoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 726 152
02. Suojelupoliisin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 33 341
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot(siirtomääräraha 2 v) 9 168
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot(siirtomääräraha 3 v) 1 000
20. Rajavartiolaitos 250 792
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 235 292
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta(siirtomääräraha 5 v) 15 500
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 67 591
01. Pelastustoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 15 997
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 49 188
20. Erityismenot(arviomääräraha) 2 406
40. Maahanmuutto 240 373
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 49 395
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(arviomääräraha) 137 594
22. Vapaaehtoinen paluu(siirtomääräraha 2 v) 6 800
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet(arviomääräraha) 46 584
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 871 971
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 388 977
01. Puolustusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 14 085
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v) 2 875
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 372 017
10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 425 960
01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 1 941 231
18. Puolustusmateriaalihankinnat(siirtomääräraha 5 v) 478 100
19. Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi(siirtomääräraha 3 v) 4 600
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha) 2 029
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 57 034
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot(siirtomääräraha 2 v) 57 024
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha) 10
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA17 219 649
01. Hallinto 167 748
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 30 415
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus(siirtomääräraha 2 v) 245
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 124 088
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle(kiinteä määräraha) 13 000
10. Verotus ja tulli 579 446
01. Verohallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 368 601
02. Tullin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 164 518
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v) 1 727
63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha) 15 900
95. Verotukseen liittyvät korkomenot(arviomääräraha) 22 700
97. Autoveron vientipalautus(arviomääräraha) 6 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 38 881
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 23 721
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot(arviomääräraha) 50
06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut(siirtomääräraha 2 v) 110
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v) 2 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 10 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 84 180
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 47 299
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 3 412
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 33 469
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 80 783
01. Aluehallintoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 50 402
02. Maistraattien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 27 899
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet(siirtomääräraha 3 v) 2 482
50. Eläkkeet ja korvaukset 4 953 587
15. Eläkkeet(arviomääräraha) 4 673 697
16. Ylimääräiset eläkkeet(arviomääräraha) 2 050
17. Muut eläkemenot(arviomääräraha) 2 643
50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha) 40 500
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha) 217 200
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot(arviomääräraha) 17 497
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 15 865
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot(arviomääräraha) 15
10. Työturvallisuuden edistäminen(siirtomääräraha 2 v) 850
12. Osaamisen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v) 15 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 240 402
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 4 125
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v) 5 000
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus(siirtomääräraha 3 v) 180 070
20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 23 268
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus(siirtomääräraha 3 v) 15 663
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki(siirtomääräraha 3 v) 4 176
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot(siirtomääräraha 3 v) 8 100
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 265 302
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu(arviomääräraha) 237 302
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha) 15 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha) 13 000
90. Kuntien tukeminen 8 587 335
20. Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 2 475
22. Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen(siirtomääräraha 3 v) 200
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen(arviomääräraha) 8 576 670
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki(arviomääräraha) 7 990
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 261 000
41. Energiaverotuki(arviomääräraha) 261 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 1 927 270
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 2 947
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin(siirtomääräraha 2 v) 1 500
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille(kiinteä määräraha) 11 550
60. Siirto rahoitusvakausrahastoon(siirtomääräraha 3 v) 18 493
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen(arviomääräraha) 170
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha) 1 881 000
87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta(arviomääräraha) 11 610
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 17 850
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot(arviomääräraha) 300
96. Ennakoimattomat menot(siirtomääräraha 3 v) 5 000
97. Valtion saatavien turvaaminen(arviomääräraha) 150
98. Kassasijoitusten riskienhallinta(arviomääräraha) 12 400
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA6 605 494
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 244 408
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 17 672
02. Opetushallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 58 458
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 7 453
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v) 3 058
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 28 601
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha) 1 537
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha) 3 313
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin(arviomääräraha) 114 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset(siirtomääräraha 2 v) 8 090
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha) 2 226
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 945 895
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 41 254
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v) 39 557
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha) 704 808
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha) 152 433
51. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha) 7 843
20. Ammatillinen koulutus 813 786
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 7 930
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v) 26 737
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen(arviomääräraha) 774 071
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma(kiinteä määräraha) 5 048
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 303 782
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 11 605
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 031
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 1 113
04. Varastokirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 1 648
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v) 142 821
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus(siirtomääräraha 3 v) 8 500
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan(siirtomääräraha 2 v) 1 767 428
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat(arviomääräraha) 276 665
53. Rahapelitoiminnan voittovarat tieteen edistämiseen(arviomääräraha) 106 497
54. Strateginen tutkimusrahoitus(arviomääräraha) 54 379
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan(siirtomääräraha 2 v) 826 250
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha) 19 845
86. Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan(siirtomääräraha 2 v) 24 000
89. Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin(kiinteä määräraha) 46 000
70. Opintotuki 588 895
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 613
52. Opintolainojen valtiontakaus(arviomääräraha) 54 200
55. Opintoraha ja asumislisä(arviomääräraha) 449 326
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki(arviomääräraha) 31 456
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki(arviomääräraha) 53 300
80. Taide ja kulttuuri 458 802
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 3 966
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 2 277
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 19 316
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 4 866
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 5 969
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet(arviomääräraha) 18 960
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset(siirtomääräraha 2 v) 15 686
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan(kiinteä määräraha) 3 700
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin(arviomääräraha) 48 565
35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 8 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon(arviomääräraha) 252
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v) 26 648
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v) 7 880
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille(arviomääräraha) 14 615
52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen(arviomääräraha) 238 294
53. Valtionavustus tilakustannuksiin(kiinteä määräraha) 27 381
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen(siirtomääräraha 3 v) 1 950
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen(siirtomääräraha 3 v) 739
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito(siirtomääräraha 3 v) 3 688
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot(arviomääräraha) 50
96. Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan(siirtomääräraha 2 v) 6 000
90. Liikuntatoimi 173 433
30. Avustus Liikkuva koulu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) 7 000
50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha) 164 939
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin(kiinteä määräraha) 1 494
91. Nuorisotyö 76 493
50. Rahapelitoiminnan voittovarat nuorisotyön edistämiseen(arviomääräraha) 54 770
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö(siirtomääräraha 2 v) 19 923
52. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v) 1 800
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 606 429
01. Hallinto ja tutkimus 132 362
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 24 010
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 70 004
22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 1 343
23. Hallinnolliset järjestelyt(siirtomääräraha 2 v) 5 120
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 27 532
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(arviomääräraha) 4 353
10. Maaseudun kehittäminen 416 279
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset(siirtomääräraha 3 v) 75 276
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha) 25 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet(siirtomääräraha 2 v) 58 330
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 67 767
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v) 5 266
51. Porotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v) 1 843
54. Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla(siirtomääräraha 2 v) 40 092
55. Valtionapu 4H-toimintaan(siirtomääräraha 2 v) 3 905
63. Maaseudun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 2 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha) 136 800
20. Maa- ja elintarviketalous 1 795 970
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 38 125
03. Maaseutuviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 22 178
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta(arviomääräraha) 5 948
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v) 325 400
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki(arviomääräraha) 531 130
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 3 v) 290 710
44. Luonnonhaittakorvaukset(siirtomääräraha 3 v) 518 738
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 5 705
47. Ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 3 119
60. Siirto interventiorahastoon(kiinteä määräraha) 200
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon(siirtomääräraha 3 v) 49 000
62. Eräät valtionavut(siirtomääräraha 2 v) 5 717
40. Luonnonvaratalous 199 827
20. Kalakannan hoitovelvoitteet(siirtomääräraha 3 v) 3 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot(siirtomääräraha 3 v) 13 520
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 14 880
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen(siirtomääräraha 3 v) 8 486
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset(arviomääräraha) 1 745
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v) 4 575
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v) 8 450
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha) 56 230
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 5 027
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle(siirtomääräraha 2 v) 39 900
50. Riistatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v) 11 920
51. Kalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v) 10 250
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut(siirtomääräraha 2 v) 1 432
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 20 362
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(siirtomääräraha 3 v) 50
64. Metsähallitus 7 554
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v) 7 554
70. Maanmittaus ja tietovarannot 54 437
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 50 237
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot(arviomääräraha) 4 200
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA3 388 195
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 497 221
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 14 281
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v) 1 660
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 479 280
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 2 v) 2 000
10. Liikenneverkko 2 037 851
01. Liikenneviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 73 014
20. Perusväylänpito(siirtomääräraha 2 v) 1 406 800
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen(siirtomääräraha 3 v) 31 500
36. Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen(siirtomääräraha 3 v) 16 100
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon(siirtomääräraha 3 v) 2 490
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen(siirtomääräraha 3 v) 13 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset(arviomääräraha) 34 997
77. Väyläverkon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 334 950
79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v) 125 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut 70 053
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 46 953
40. Ajoneuvojen romutuspalkkio(siirtomääräraha 2 v) 8 000
41. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen(siirtomääräraha 2 v) 9 100
42. Sähkökäyttöisten henkilöautojen sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden hankinta- ja konversiotuki(siirtomääräraha 3 v) 6 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 214 421
42. Valtionavustus koulutuksesta(siirtomääräraha 3 v) 841
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen(arviomääräraha) 101 420
51. Luotsauksen hintatuki(siirtomääräraha 2 v) 4 200
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 89 974
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 12 683
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset(siirtomääräraha 3 v) 5 303
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 523 104
01. Viestintäviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 13 156
45. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki(siirtomääräraha 3 v) 2 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v) 0
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon(siirtomääräraha 3 v) 507 948
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut 45 545
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 45 545
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA2 822 226
01. Hallinto 274 535
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 32 685
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 169 255
20. Siviilipalvelus(arviomääräraha) 4 939
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 3 v) 5 056
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 36 072
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen(siirtomääräraha 3 v) 18 001
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha) 20
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v) 8 507
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 868 511
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 30 714
06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v) 84 021
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 400
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen(arviomääräraha) 250 900
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin(arviomääräraha) 1 500
42. Kasvuekosysteemien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v) 5 000
43. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen(siirtomääräraha 3 v) 49 300
44. Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki(siirtomääräraha 3 v) 2 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset(arviomääräraha) 56 159
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille(arviomääräraha) 42 300
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan(siirtomääräraha 2 v) 89 303
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen(siirtomääräraha 2 v) 1 000
51. Naisille suunnattu innovaatiopalkinto(siirtomääräraha 2 v) 118
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan(arviomääräraha) 96 986
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan(arviomääräraha) 10
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha) 141 000
(87.) Pääomalaina Finnvera Oyj:lle(siirtomääräraha 3 v) 6 000
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle(siirtomääräraha 3 v) 11 800
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 490 126
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 163 076
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut(siirtomääräraha 2 v) 327 050
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 80 731
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 11 188
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v) 9 247
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 19 071
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä(siirtomääräraha 2 v) 4 731
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle(kiinteä määräraha) 872
51. Eräät merimiespalvelut(arviomääräraha) 2 572
52. Palkkaturva(arviomääräraha) 32 000
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset(siirtomääräraha 3 v) 1 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset(arviomääräraha) 50
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 391 649
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen(siirtomääräraha 3 v) 10 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha) 12 171
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin(arviomääräraha) 1 300
44. Alueellinen kuljetustuki(siirtomääräraha 3 v) 5 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin(arviomääräraha) 361 478
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin(arviomääräraha) 1 700
60. Energiapolitiikka 472 509
01. Energiaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 6 513
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 3 500
40. Energiatuki(arviomääräraha) 57 694
41. LNG-terminaalien investointituki(arviomääräraha) 20 482
43. Kioton mekanismit(arviomääräraha) 220
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki(arviomääräraha) 314 100
45. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki(siirtomääräraha 3 v) 40 000
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki(arviomääräraha) 27 000
47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 3 000
70. Kotouttaminen 244 165
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen(siirtomääräraha 2 v) 1 061
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta(arviomääräraha) 243 104
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA15 009 185
01. Hallinto 91 134
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 31 004
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 550
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 1 106
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 16 878
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 3 v) 7 992
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v) 11 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 18 729
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v) 3 875
02. Valvonta 62 179
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 12 213
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 10 836
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 4 811
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 24 072
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha) 10 247
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 140 203
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 52 479
25. Kansallinen genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus(siirtomääräraha 3 v) 7 400
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 50 500
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin(siirtomääräraha 2 v) 23 222
63. Eräät erityishankkeet(siirtomääräraha 3 v) 6 602
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 4 297 350
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon(arviomääräraha) 11 750
51. Lapsilisät(arviomääräraha) 1 369 900
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet(arviomääräraha) 3 800
53. Sotilasavustus(arviomääräraha) 17 600
54. Asumistuki(arviomääräraha) 1 486 500
55. Elatustuki(arviomääräraha) 214 600
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut(arviomääräraha) 49 400
57. Perustoimeentulotuki(arviomääräraha) 818 800
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut(siirtomääräraha 2 v) 325 000
20. Työttömyysturva 2 667 570
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä(arviomääräraha) 26 840
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta(arviomääräraha) 1 005 200
51. Valtionosuus peruspäivärahasta(arviomääräraha) 42 400
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta(arviomääräraha) 1 563 300
55. Valtionosuudet Koulutusrahastolle(arviomääräraha) 3 730
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha) 26 100
30. Sairausvakuutus 2 119 990
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista(arviomääräraha) 2 119 990
40. Eläkkeet 4 590 800
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista(arviomääräraha) 61 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha) 685 300
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha) 239 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha) 10 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista(arviomääräraha) 15 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista(arviomääräraha) 3 580 500
50. Veteraanien tukeminen 190 246
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon(arviomääräraha) 1 250
50. Rintamalisät(arviomääräraha) 12 600
51. Sotilasvammakorvaukset(arviomääräraha) 88 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v) 40 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v) 3 100
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille(siirtomääräraha 2 v) 100
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v) 3 500
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v) 41 688
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v) 8
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 294 116
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v) 500
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja eräät muut menot(siirtomääräraha 3 v) 500
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen(kiinteä määräraha) 21 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha) 94 700
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha) 15 200
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha) 480
37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin(arviomääräraha) 5 346
38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v) 100 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin(siirtomääräraha 3 v) 28 990
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin(siirtomääräraha 2 v) 17 550
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan(kiinteä määräraha) 3 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v) 6 850
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 34 648
20. Rokotteiden hankinta(siirtomääräraha 3 v) 27 390
21. Terveysvalvonta(siirtomääräraha 2 v) 680
22. Tartuntatautien valvonta(siirtomääräraha 2 v) 550
50. Terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 2 200
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v) 2 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan(siirtomääräraha 2 v) 928
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 162 974
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin(arviomääräraha) 144 534
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v) 2 050
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v) 250
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin(siirtomääräraha 2 v) 16 140
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 357 975
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen(siirtomääräraha 3 v) 357 975
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA184 304
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 57 063
01. Ympäristöministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 26 456
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 22 337
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha) 6 435
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon(siirtomääräraha 3 v) 1 835
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 102 505
20. Ympäristövahinkojen torjunta(siirtomääräraha 3 v) 7 100
21. Eräät luonnonsuojelun menot(siirtomääräraha 3 v) 2 440
22. Eräät ympäristömenot(siirtomääräraha 3 v) 16 025
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v) 31 806
60. Siirto öljysuojarahastoon(siirtomääräraha 3 v) 3 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v) 8 592
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot(siirtomääräraha 3 v) 26 630
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto(siirtomääräraha 3 v) 1 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v) 1 812
70. Alusinvestoinnit(siirtomääräraha 3 v) 4 100
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 24 736
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v) 4 886
30. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen(siirtomääräraha 2 v) 1 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen(siirtomääräraha 3 v) 1 500
55. Avustukset korjaustoimintaan(siirtomääräraha 3 v) 16 500
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon(siirtomääräraha 3 v) 850
36. VALTIONVELAN KOROT1 231 910
01. Valtionvelan korko 1 221 000
90. Valtionvelan korko(arviomääräraha) 1 221 000
09. Muut menot valtionvelasta 10 910
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta(arviomääräraha) 10 910
Määrärahojen kokonaismäärä55 813 849